Rapporter, forskning och kunskapsöversikter

Här hittar du samlad fakta och forskning om migration och hälsa. Är det något du saknar eller vill tillföra maila till oss.

LMH:s rapporter

Kunskapsöversikt

Lärandecentrum migration och hälsa har tagit fram en kunskapsöversikt där man kan läsa om de rapporter som finns framtagna i VGR som handlar om migration och hälsa. I kunskapsöversikten kan man läsa mer om ett 20-tal rapporter och 7 metoder som på olika sätt berör migration och hälsa.

De brister vi har identifierat är:

 • Att målgruppens perspektiv saknas i de flesta rapporter
 • Att det görs många enskilda nedslag men det saknas regelbunden uppföljning av redan gjorda rapporter för att se om det har skett någon förändring över tid.
 • Att det saknas statistik om migranters hälsa
 • Att det saknas rapporter som berör migranters hälsa i relation till levnadsvanor.

Det som LMH kommer att arbeta vidare med är:

 • Att uppmärksamma att målgruppens behov och synpunkter behöver synliggöras i högre utsträckning.
 • Att identifiera de områden med behov av uppföljning för att se om det har skett några förändringar över tid.
 • Att ta fram samlad statistik över hälsoläget för migranter samt se vad forskningen säger om levnadsvanor kopplat till migration och/eller födelseland.

Kunskapsöversikt - vad finns det för rapporter om migration och hälsa i VGR?

Utvärdering av VGR:s hantering av flyktingsituationen 2015-2016

Utvärderingen är en genomlysning av VGR:s agerande, samordning av insatser och samarbete med övriga aktörer i samhället för att dra lärdom av erfarenheter och rusta oss för framtiden. De viktigaste resultaten är:

 • Tydliggöra ansvar och roller när vi går från beredskapsorganisation till linjeorganisation
 • Samverkan med övriga myndighetsorganisationer och civilsamhället bör tydliggöras och utvecklas
 • Stärka styr- och informationskedjor för lättare och snabbare beslutsfattande
 • Fokus på att sprida lärande i organisationen-om allt bra som gjorts, nya arbetssätt, informationsmaterial, kunskap etc

Utvärdering av Västra Götalandsregionens samordning och hantering vid 2015 års flyktingströmmar

Senast uppdaterad: 2019-03-08 14:40