Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande hälsoinformation till asylsökande och nyanlända

För att kunna söka vård och vara rädd om sin hälsa, är information om vården i Sverige mycket viktig för alla som är nya i vårt land. Varje individ behöver till exempel veta hur kontakt kan tas med hälso- och sjukvården och ord, begrepp och tjänster i hälso- och sjukvården behöver förklaras.

Bildspelet Grundläggande hälsoinformation

Bildspelet är ett material för personal att använda i möten med asylsökande och nyanlända för att informera om hälso- och sjukvården i Sverige. Du hittar bildspelet här inom kort och innan du öppnar det kan du läsa mer på denna sida om förberedelser med mera.

Förberedelser innan den grundläggande hälsoinformationen ges

Rekommenderad planering

 • Två tillfällen:
  Första tillfället 3 x cirka 45 minuter. 
  Andra tillfället några dagar senare i cirka 60 minuter med möjlighet att ställa frågor och repetition efter behov.
 • Läs på om områdena i bildspelets anteckningar till varje bild. Fördjupad information och bildstöd finns under rubriken Information nedan.​

Deltagarnas bakgrund och nuläge är viktigt

Till exempel har en person med svenskt personnummer andra förutsättningar för att få hälso- och sjukvård jämfört med den som inte har det. Hur informationen förmedlas beror också på deltagarnas utbildningsnivå. Försök därför att dela in mötestillfällen utifrån:

 • Om deltagarna har svenskt personnummer eller inte
 • Utbildningsnivå
 • Förförståelse och erfarenheter av svensk vård
 • Utbildningsnivå​​
 • Språk och om tolk behövs
 • Ålder
 • Motivation 
 • Möjligheter att delta ​​​​

Anpassa bildspelet och mötet

 • Fokusera på dialog och bilder om deltagarna inte kan läsa och skriva eller har låg utbildningsnivå.
 • Översätt nyckeord och skriv ut dem på svenska för igenkänning

Förbered tid för dialog i gruppen om olika erfarenheter

  • Vid grundläggande hälsoinformation i den mån det är möjligt​
  • Vid hälsostöd (se nedan under Hälsostöd för asylsökande och nyanlända vuxna med psykisk ohälsa) är dialogen det viktigaste​.
  • Låt deltagare dela med sig av erfarenheter men sätt ramar och tid för dialogen. ​​
  • Förhindra att deltagarna lämnar ut alltför privat information​

Varför vissa saker tas upp i bildspelet

Tystnadsplikt

Vårdpersonal har tystnadsplikt för att den som söker vård ska känna sig trygg och våga berätta om sina besvär. Det kan finnas oro för att information som lämnas vid ett vårdbesök kan ges till familjemedlemmar eller påverka asylbeslut negativt

Tolk

Information om att alla har rätt rätt till tolk vilket personen själv kan påtala. Barn får inte användas som tolkar.

Yrkesgrupper inom vården

många länder är det vanligt att läkaren är den första vårdkontakten men i Sverige är första vårdkontakten ofta med en sjuksköterska. Läkare på en vårdcentral är specialister på många tillstånd och vid behov remitterar de vidare till andra specialister. 

Verksamheter i hälso- och sjukvården 

Övergripande information om att hälso- och sjukvården är uppdelad i primärvård och sjukhus. Om vilken vård som vi kan söka själva och var.

Egenvård och friskvård

Individen kan få råd i vårdmöten om att vissa besvär kan hanteras med egenvård. Sådana ordinationer gäller även friskvård och kan upplevas som mindre viktiga än läkemedelsbehandling. 

Hälsoundersökningar, så kallad screening

Okunskap om screening kan bidra till avbokning eller att personen inte kommer till det bokade besöket eftersom det upplevs främmande att undersökas om man är besvärsfri.  

Antibiotika 

Olika länder har kommit olika långt i arbetet med att begränsa användandet av antibiotika för att förebygga resistens. Det svenska, restriktiva förhållningssättet kan upplevas som att vissa besvär inte tas på allvar. 

Förutom dessa områden beskrivs rätten till vård och tandvård för olika åldrar och individer, hur 1177 Vårdguiden fungerar, apotek, högkostnadsskydd med mera.

Gruppträffar för att prata om psykisk hälsa och hur du kan ta hand om din hälsa

Förutom den grundläggande hälsoinformationen ovan finns hälsosstödsmaterial för dig som möter vuxna personer som på grund av exempelvis flykt behöver stöd för sin psykiska hälsa.

Det är Sveriges kommuner och regioner som har tagit fram manualerna för gruppträffarna som kallas hälsostöd. Hälsostödet vänder sig till vuxna personer. Du hittar manualer här inom kort.

För ungdomar finns Hälsoskola användarkompendium. Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro av BUP asylmottagning på Södra Älvsborgs sjukhus. Den kan laddas ned här:

Manualerna beskriver varje gruppträff och ger tips och råd till gruppledaren.

Det är vanligt att personer som migrerat upplever stress innan, under och efter migrationen. Om flykten varit påtvingad kan detta påverka hälsan ännu mer.

För att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling hos personer som migrerat kan samtal om hur den psykiska hälsan kan påverkas av migration om hur man kan ta hand om sig vara en viktig pusselbit. Genom att prata om psykisk hälsa och sätta ord på sina upplevelser kan stress och psykisk ohälsa normaliseras och minska och även bidra till att de som behöver hjälp vågar ta kontakt med hälso- och sjukvården.

I utvärderingen som gjordes av Hälsa i Sverige-projektet i VGR framkom en positiv association mellan att delta på Hälsoinformation och Hälsostöd och förbättrad kunskap om hur vårt hälso- och sjukvårdsystem fungerar och psykisk hälsa.

Läs mer i utvärderingsrapporten från Göteborgs universitet

 

Informationsblad om hur du kan stötta indviders psykiska hälsa i guppsamtal

Hälsostödsmaterial för dem som riktar sig till vuxna med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Här hittar du mer information om de områden som tas upp i presentationerna.

Illustrationer och enkel text på olika språk som stöd för förståelsen i möten i hälso- och tandvård.
Bildstöd i vården. Västra Götalandsregionens webbplats

Vård och hälsoundersökningar för personer från andra länder
Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan nödvändiga tillstånd. Vårdgivarwebbens webbplats

Hälsoundersökningar i Västra Götaland. Vårdgivarwebbens webbplats

Sök vård i Västra Götaland. 1177 Vårdguidens webbplats
Vården i Västra Götaland. 1177 Vårdguidens webbplats
Tandvård. 1177 Vårdguidens webbplats

Sakkunskap inför möten
Hälsoundersökningar, så kallad screening. 1177 Vårdguidens webbplats
Hur socioekonomi påverkar deltagande i screening. Cancerfondens webbplats
Antibiotikaanvändning. Från Strama på Vårdgivarwebbens webbplats

Psykisk hälsa. 1177 Vårdguidens webbplats
Ungdomsmottagning på webben på UMO:s webbplats

Patientnämndens arbete och broschyrer på olika språk. Västra Götalandsregionens webbplats

Glasögonbidrag för barn och unga. 1177 Vårdguidens webbplats
Glasögon till personer som ansökt om uppehållstillstånd. Migrationsverkets webbplats

EU-kort vid resa utomlands. Försäkringskassans webbplats

Hälsostöd 

Bra verktyg finns på Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande verktyg

Bakgrund

Bildspelet Grundläggand hälsoinformation baseras på hälsoinformation från Sveriges kommuner och regioner, från projektgruppen Hälsa i Sverige Västra Götaland och hälsoinformationsteamet vid Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.

Utvärdering av Göteborgs Universitet: Kan Hälsostöd främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och hälsolitteracitet hos asylsökande och nyanlända?

Information Sverige är länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för asylsökande och de som nyligen har fått uppehållstillstånd. Om Sverige är ett kursmaterial från länsstyrelsen om vårdinformation och egenvård med mera.

Såhär kan du utvärdera och kvalitetsutveckla ditt arbete

Ett sätt att utvärdera hälsoinformation och hälsostöd är att använda sig av helhetsmetodiken. Det är ett verktyg för att få enkel statistik och underlag för reflektion, diskussion och utveckling.  

Om Helhetsmetodiken på Angereds närsjukhus webbplats


Senast uppdaterad: 2022-05-19 11:08