Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen lanserades 2011 genom en kulturpolitisk reform. Syftet var att ge den regionala nivån ökat utrymme för att göra prioriteringar och förutsättningar, samt att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå.

Modellen betonar samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och styrs av Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Enligt den statliga förordningen (2010:2012) regleras förutsättningarna för bidragsgivningen från staten. Regionen ska i samverkan med länets kommuner och i samråd med det fria kulturlivet och civilsamhället ta fram en plan för hur de statliga medlen ska fördelas till regional kulturverksamhet. Tidigare avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner och verksamheter som berättigades statligt stöd. De statliga medlen omfattar cirka 20 % av den totala kulturbudgeten i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen var ett av de fem län som var först med att införa modellen. Sedan 2014 är alla landsting och regioner i Sverige utom Stockholms läns landsting med i kultursamverkansmodellen.

Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019

Bidragsgivningen ska enligt förordningen främja en god tillgång för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,

2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,

3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,

4. professionell bild- och formverksamhet,

5. regional enskild arkivverksamhet,

6. filmkulturell verksamhet, och

7. främjande av hemslöjd.

Kultursamverkansmodellen engelska (otextad)

Sofia Lubian

Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-09 14:38