Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

Från och med hösten 2018 fram till början av våren 2019 är arbetet med att ta fram en ny kulturplan i full gång. Planen kommer att slås samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kallas därför Kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023.

Arbetsprocessen innebär intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. Syftet med samråd och dialoger är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Tidsplan

Arbetet med att ta fram kulturplanen, som integreras med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, ska resultera i ett färdigt förslag till kulturnämnden i april 2019. Detta förslag tas då över av Regionstyrelsen som sköter remissförfarandet under våren/sommaren 2019. Den 8 oktober 2019 går en färdig version upp till beslut hos Regionfullmäktige.

Den 1 november 2019 ska Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023 som beslutas av regionfullmäktige vara Statens kulturråd tillhanda.  

Syfte med samråden

Enligt förordningen ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje invånares rätt att delta i kulturlivet.

Samråden tar sin utgångspunkt i nuvarande kulturstrategi En mötesplats i världen, med de kulturpolitiska dimensionerna. Tillsammans med samrådets deltagare diskuteras nuvarande förutsättningar, utmaningar och möjligheter i Västra Götalands kulturliv. Detta diskuteras i relation till de förändringar som behöver ske för att uppnå önskade effekter av statlig och regional kulturpolitik, och förflyttningar framåt för fältet, under den kommande strategiperioden. Samråden ställer respektive kulturområden i centrum.

Dialogerna planeras och genomförs med grund i Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod för målgruppers delaktighet i politiska beslutsprocesser (se bild). Trappan består av åtta steg – de tre första står för ”falsk” delaktighet och de fem översta av verkligt förankrad delaktighet. Samråden inom kulturstrategiarbetet sker på ”steg 5” – målgrupperna rådfrågas och en aktiv dialog hålls, där synpunkter spelas in och tas med till beslutet, som fattas av den regionala politiken.

Inspelen från samråden vägs in som underlag till den kommande regionala kulturstrategin som beslutas av regionfullmäktige under hösten 2019.

Sektorsvisa samråd

Under oktober 2018 genomförs 9 träffar med representanter från det regionala kulturlivet, sektorsvis efter konst- och kulturområde. Kärnan i samråden är att träffa den verksamheter och institutioner som tar del av de statliga medlen genom kultursamverkansmodellen idag. Undantag är området folkbildning & idrott, samt området arkitektur, form & design. Två sektorer som inte ingår specifikt i kultursamverkansmodellens inriktningsområden idag, men som kulturnämnden definierar som viktiga för samhällsutvecklingen ur ett kulturellt och konstnärligt perspektiv.

För att förankra så väl planens prioriteringar som dess genomförande, är det viktigt att under arbetsprocessen träffa representanter för institutioner med fackkunskap, och en bredare skara för att vidga perspektiven på kulturell utveckling.

Det fria kulturlivet och civilsamhället

Kulturstrategin tas fram i samråd med fria kulturaktörer och det civila samhället. Under arbetsprocessen träffar koncernavdelning kultur delar av civilsamhället områdesvis, indelat efter respektive ekonomisk överenskommelse med Västra Götalandsregionen, samt genom öppna möten (”open hearings”) i början av 2019, som är öppna oavsett deltagarens medlemskap i förening eller eventuella överenskommelser med Västra Götalandsregionen.

Open hearings

Den 19 och 20 februari 2019 kommer två så kallade open hearings (seminarietillfällen) att hållas. Då finns det möjlighet att diskutera det första utkastet till ny kulturstrategi. Utkastet skickas ut i förväg och presenteras inledningsvis på varje open hearing. Varje open hearing är öppen för den som är intresserad av att ta del av resultatet hittills, men kräver anmälan i förväg.

Dessa möten är främst till för representanter från kulturlivet och civilsamhället. Det innebär att de har företräde till mötet.

Anmälan till open hearing i Göteborg 19 februari

Anmälan till open hearing i Herrljunga 20 februari

Samråd för aktörer inom följande överenskommelser:

Kulturstrategiska utvecklingsstöd – 31 maj 2018, återkoppling februari 2019

Verksamhetsstöd – 30 augusti 2018, uppföljande möte. Särskilt möte med centrumbildningarna i januari 2019

Överenskommelsen med den sociala ekonomin – 30 oktober 2018 kl 16-20, Ullevi konferens

Långsiktiga uppdrag – se sektorsvisa samråd

Samråd med kommittén för mänskliga rättigheter – i samband med de fem samrådens ordinarie möten under hösten 2018

Ax kulturorganisationer i samverkan och Sverok – 10 december 2018

Centrumbildningar & kollektivverkstäder – 11 januari 2019

Förvaltningschefer inom kultur & fritid – 17 januari 2019

Beredningen för mänskliga rättigheter – 7 mars 2019

Delregionala kulturpolitiska dialoger

Den regionala kulturplanen ska tas fram i samverkan med länets kommuner. Dialogarbetet består dels av delregionala kulturpolitiska dialoger. Dessa hålls i var och en av Västra Götalands fyra delregioner Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen. Till dessa tillfällen bjuder kulturnämnden in förtroendevalda och förvaltningschefer i respektive kommuner.

9 nov, Göteborgsregionen inklusive Göteborg.
Läppstiftet konferens, Göteborg, kl 13.00-16.00

19 nov, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Skaraborgsgatan 1, Borås, kl 13.00-16.00

21 nov, Skaraborgs kommunalförbund.
Gothia Science Park, Skövde, kl 13.00-16.00

22 nov, Fyrbodals kommunalförbund.
Quality hotel, Vänersborg, kl 13.00-16.00

Sofia Lubian

Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen
Telefonnummer

Terese Anthin

Regionutvecklare – Kultur
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:13