Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Aktörer som beviljas kulturstrategiskt utvecklingsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. En verksamhet som haft KSU under en treårsperiod kan endast i undantagsfall beviljas ytterligare ett KSU.

Nu är det dags att söka kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021. Databasen stänger den 1 juni 2018.

Syftet med stödet

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU) för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett processinriktat utvecklingsarbete i Västra Götaland med längre perspektiv än ett projektstöd medger. Stödet omfattar inte ordinarie verksamhet utan ska användas till strategiska insatser som utvecklar delar av verksamheten som genom att bidra med resurser och kompetens också kommer andra till del. Genom KSU-stödet vill kulturnämnden bidra till att kulturorganisationer utvecklar kapaciteter och efter periodens slut har stärkt sin förmåga att spela en viktig roll som resurs i den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

Vem kan söka stödet

För att kunna få ett KSU måste formella krav vara uppfyllda: enligt kommunallagen godkänd associationsform och en ekonomi i balans. Godkänd associationsform är juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser och trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Kulturnämnden ger inte stöd till enskilda personer och därför heller inte till enskild firma.

Kommuner kan inte söka kulturstrategiskt utvecklingsstöd eftersom stödet syftar till att stödja civilsamhällets kapacitet. Kulturnämnden ser positivt på att kommuner ingår som en samarbetspart.

Aktörer som beviljas kulturstrategiskt utvecklingsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. En verksamhet som haft KSU under en treårsperiod kan endast i undantagsfall beviljas ytterligare ett KSU. 

Bedömningsgrunder

Den regionala kulturstrategin ”En mötesplats i världen” fokuserar på fyra utvecklingsområden som är viktiga för att få ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd:

Utveckla kapaciteter – att insatsen bidrar till en utveckling som stärker organisationen att på sikt spela en större roll som resurs i den regionala utvecklingen. Den viktigaste faktorn för att utveckla kapaciteter är samverkan genom ett gemensamt utnyttjande av befintliga resurser. Samverkan kan inbegripa kunskapsbyggande, teknisk utveckling och/eller ekonomiskt stöd. Forskning, utveckling och utbildning kan också bidra till att utveckla kapaciteter genom ny kunskap och nya metoder. Teknisk utveckling kan bidra till effektivisering, spridning, demokratisering och innovationsförmåga.

Vidgat deltagande – att insatsen bidrar till att engagera, nå och angå fler invånare och involvera nya målgrupper, inte bara som besökare utan som aktiva deltagare.
Med vidgat deltagande avses att bidra till att:

  • Motverka diskriminering
  • Arbeta för jämställdhetsintegrering
  • Arbeta för jämlikhet
  • Arbeta med nationella minoriteter
  • Arbeta med barn och unga
  • Arbeta med civilsamhället

Gynna nyskapandet – att insatsen bidrar till metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment.

Öka internationaliseringen – att involvera aktörer och kontakter utanför landets gränser för att öka kunskapsutbytet och öka den interkulturella förståelsen och dialogen.

Förutsättningar för att få KSU

Regional relevans – betyder att utvecklingsarbetet ska bedrivas som en regional angelägenhet som sprids utanför den egna orten eller kretsen. 

Samarbeten – alla former av samverkan med andra aktörer i syfte att vidga, förnya och utveckla angelägenhetsgraden och nå fler invånare och nya målgrupper bedöms som positivt.

En resurs för andra – att ställa resurser, kunskap och kompetens till förfogande för invånare och utövare i Västra Götaland stärker projektet.

Annat som vägs in

Kulturnämnden gör en sammanvägd bedömning av konst- och kulturinriktning, målgrupper och geografisk hemvist.   

Behandling och beslut

Kulturstrategiska utvecklingsstöd utlyses en gång/år. Ansökan 2018 är öppen mellan 3 april och 1 juni.

Redovisning

Stödet redovisas efter avslutad projektperiod men följs upp årligen av regionutvecklare på koncernavdelning kultur.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare – Film, bildkonst, fria kulturlivet och internationell samordning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-08-23 11:40