Översättarstöd

Stödet ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) och söks av bokförlag tillsammans med författare.

Syftet med stödet

Stödet ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Provöversättningsstöd

Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Vem kan söka stödet?

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Ansökningstiden sträcker sig från 10 maj till 10 september 2018. Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Läs mer om stödet

Utlysning 2018

www.oversattarstod.se

Kontakt

Hedvig van Berlekom, Författarcentrum

Epost: oversattarstod@forfattarcentrum.se


Senast uppdaterad: 2018-05-14 13:40