Utveckla med digitalisering som verktyg

Vill ni utforska digitaliseringens möjligheter för konstnärlig- och kulturell utveckling? Vi söker innovativa, konstnärliga och modiga pilotprojekt i Västra Götaland för att omsätta kulturnämndens digitaliseringsplan till praktik.

Att främja ett brett deltagande och utövande av kultur och samtidigt stödja innovation, nyskapande och konstnärlig spets är fundamenten i den regionala kulturpolitiken. Kulturnämnden har ett ansvar att aktivt driva utvecklingen framåt, inte minst inom områden där omvärlden kräver nya kunskaper och kompetenser. Digitaliseringen är ett sådant område. För att bygga långsiktiga strukturer för hur digitalisering kan vara ett verktyg för utveckling behövs samordning och kunskap för att anpassa framtida stöd och satsningar.

Perspektiv

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla någon, några eller samtliga tre perspektiv:

 • Interaktivitet och medskapandeprocesser – från att nå till att angå
 • Nyskapande – konstnärlig utveckling genom mediespecifika produktioner
 • Tillgänglighet – ge alla, oberoende av förutsättningar, tillgång till kultur, exempelvis genom olika format (dator, surfplatta, smartphone osv), plattformar och portaler med mera.

Kulturnämnden utlyser medel för tre områden:

1:Pilotprojekt som utforskar tekniken som verktyg för konstnärlig utveckling

Medel kan sökas av organisationer i Västra Götaland som kan motivera på vilket sätt man vill utveckla konst och kultur genom interaktivitet, nyskapande och tillgänglighet genom digital teknik.

2: Pilotprojekt som utvecklar pedagogiska lösningar för kulturarv

Medel kan sökas av organisationer i Västra Götaland för att skapa pedagogiska lösningar för barn och unga, elever och lärare som inspirerar till intresse och engagemang i det lokala kulturarvet och delaktighet i den demokratiska processen i fysisk samhällsplanering.

3: Pilotprojekt som utvecklar digitala biografer som mötesplats

Medel kan sökas av biografföreningar och kommunalt ägda biografer i Västra Götaland som kan motivera på vilket sätt man vill arbeta med publikutveckling, arrangörsutveckling, nya former för folkbildning och digital teknik.

Avgränsningar

Utlysningarna omfattar inte:

 • konvertering av analogt material till digital form (digitisering)
 • utveckling av digitala tjänster så som e-handel, effektivisering av administration eller e-tjänster (hänvisar till KKN programmet)
 • medel för förstudier

Ansökan

 • Ansökningar inom respektive område (1-3) ska innehålla en beskrivning av idé, syfte, genomförande och förväntat resultat samt budget.  
 • Ansökan ska ange hur projektet förhåller sig till en eller flera av de tre ovan beskrivna perspektiven.
 • Pilotprojekten ska bygga på partnerskap mellan relevanta konstnärliga/kulturella organisationer och tekniska samarbetspartners. Partnerskap ska stärkas genom avsiktsförklaringar.
 • Ansökan ska ange organisationens egna resurser eller annan medfinansiering som avsätts för pilotprojekten.
 • Ansökan sker via en särskild blankett samt budget och avsiktsförklaringar i bilaga.
 • Piloterna kan pågå under 2018 och som längst till och med 30 november 2019
 • Arbetet ska dokumenteras och redovisas senast tre månader efter projektslut.
 • Observera att Kulturnämnden inte ger stöd till enskilda firmor, privatpersoner eller handelsbolag. Läs mer om regler för stöd och bidrag

Kunskapsspridning

Västra Götalandsregionen delar rättigheterna med projektägaren till resultaten av pilotprojekten och ansvarar för att sprida kunskap och resultat nationellt och internationellt.

Beredning

Ansökningarna bereds av koncernavdelning kultur tillsammans med en referensgrupp.

Ansökningarna bedöms främst utifrån hur pilotprojekten förhåller sig till:

 • perspektiven och beskrivningarna för aktuellt område
 • genomförbarhet
 • potential för vidareutveckling
 • relevanta samarbeten

Medel

Kulturnämnden utlyser 2 800 000 kronor varav 800 000 kronor är särskilt riktade till pilotprojekt som utvecklar digitala biografer som mötesplats.

Ansökningsperiod och beslut

 • Utlysningen öppnar från och med 1 juni till den 7 september kl 23:59.
 • Kulturnämnden fattar beslut om stöd den 25/10 om inget annat anges.
 • Ansökan och bilagor skickas till kultur@vgregion.se
 • Ange i ämnesfältet: "Ansökan för pilotprojekt inom digitalisering"

För mer information

Kontakt

Natur- och kulturarv: Peter Bratt peter.bratt@vgregion.se

Konstnärlig utveckling: Sofia Lubian sofia.lubian@vgregion.se

Digitala biografer: Ylva Gustafsson ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Blankett för ansökan

Senast uppdaterad: 2018-06-21 09:07