Kulturens krönika maj 2017: Staffan Rydén

För jämnt en vecka sedan så gick det första kulturtinget i Västra Götaland av stapeln som ett gemensamt arrangemang mellan kulturnämnden, Kultur i Väst och Västarvet. Vi var fler än 280 på plats och knappt 100 personer var med på webben. Hela tinget streamades. Det innebär nästan 400 deltagare vilket är oerhört uppmuntrande.

Ni som var med får möjlighet att ge era omdömen om tinget i en enkät i dagarna och det finns naturligtvis mycket som går att utveckla och förbättra till nästa kulturting. Det är dock lätt att ta för givet att vi överhuvudtaget gör detta tillsammans men det är faktiskt något nytt som vi kan bygga vidare på inför framtiden. Denna samverkan, som vi gör inte minst för att underlätta för kommuner och andra samarbetspartners, kommer vi att följa upp också på delregional nivå redan i höst.

Med detta kulturting ville vi informera, inspirera med inbjudna gäster och diskutera i seminarier och paneldebatt, men också ge en aktuell omvärldsbild med hjälp av vårt kulturråd i Washington. Det är lätt att tiden för spontana samtal blir snäv. Men tinget är också tänkt att inspirera till egna möten som ni arrangerar själva där ni kan ta mer tid för att utveckla en enskild fråga mer på djupet och utifrån era egna möjligheter och visioner. Vi är gärna med och hjälper till om ni vill ha stöd i detta med goda råd, kontakter eller idéer till programupplägg.

Kulturnämnden har under våren haft flera rundabordssamtal som är till för att fånga upp vad som är på gång med viktiga aktörer inom nämndens ansvarsområden. Samtalen om musiken utifrån musikutredningen som lades fram i höstas har varit mycket välbesökta, likaså mötet med konstinstitutionerna utifrån kulturnämndens satsning om ett utökat stöd till bildkonstnärer enligt MU-avtalet. I samband med en kulturkonferens i arrangemang av Högskolan i Borås och Centrum för kulturpolitisk forskning har företrädare för konstlivet framfört att man önskar att ersättningarna ska gå direkt till konstnärerna och inte till konstinstitutionerna. Det är en orealistisk tanke eftersom det är ersättning för utfört arbete som beställs och betalas av olika museer och konsthallar. Institutionerna söker och får bidrag av kulturnämnden för sin utställningsplanering som ska bidra till att öka nyproduktionen av samtida konst i Västra Götaland.

Kulturnämnden delar däremot ut kultur- och arbetsstipendier direkt till enskilda konstnärer som kan användas fritt för konstnärens egen personliga utveckling. I juni är det dags för en ny stipendieutdelning som förra året fördubblades till närmare två miljoner kronor.

Kulturnämnden arrangerar till slut en spridningskonferens av resultatet av ett europeiskt projekt för att ta fram goda exempel på hur en interkulturell dialog kan föras och utvecklas genom och med kultur. Västra Götalandsregionen har representerat Sverige i gruppen genom en av våra medarbetare som genom EU:s så kallade ”Open method of Coordination” har diskuterat och utvecklat frågan under mer än ett år med företrädare för alla de andra medlemsstaterna. En rapport i form av en bok är på väg att ges ut och resultaten presenteras också i Stockholm den 16 maj på en särskild konferens med inbjudna talare från flera länder.

Staffan Rydén

Kulturchef

Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26