Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturen - med rätt att bita den hand som föder den

Kulturen har diskuterats intensivt denna höst både på det regionala och det nationella planet. I Riksdagen har det handlat om omistliga värden som varit på väg att mer eller mindre av en slump utplånas i höstens budgetmangling, men också om kulturen kan anses bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Hos oss på den regionala nivån har kulturens roll i den interna organisationen för Västra Götalandsregionen varit uppe till diskussion. Inryms allt vad som kan kallas kultur i begreppet regional utveckling eller har kulturen andra mål och uppgifter? Det har inte varit självklart och jag tror det är en fråga som alltid måste hållas levande.

Kulturens och särskilt konstens roll är i grunden något annat än att skapa tillväxt och utveckling. Kulturen är en del av själva begreppet demokrati uttryckt som yttrandefrihet; friheten att uttrycka sina åsikter i tal, skrift, bild, musik eller scenisk gestaltning utan att den ska tjäna någon plan för tillväxt. Den till och med både kan och ska ifrågasätta och motarbeta tillväxt såsom samhällets konsensus kring begreppet vid en viss tidpunkt kan se ut.

Samtidigt finns idag en stor medvetenhet om kulturens roll i att skapa ett hållbart samhälle. Den blir inte mindre av att Sverige i vår tid genomgår stora demografiska förändringar som innebär att kulturen inte bara bidrar till att ge orter och bostadsområden attraktivitet och mervärde som platser att bosätta sig på; kulturen erbjuder också rum att föra samtal om hur livet kan levas utifrån skilda bakgrunder etniskt, språkligt och religiöst. Rum som kan användas till att få förståelse för olika traditioner och synsätt och skapa tolerans och tillit i samhället. Dessutom bidrar ett kulturbegrepp som innefattar ett aktivt deltagande, att invånarnas kreativa förmågor övas och uppmuntras i en tid av snabb teknisk förändring, att kulturen bidrar till den förändringsförmåga som kan trygga vårt välfärdssamhälle.

Ytterligare ett ansvar tillkom för Västra Götalandsregionen när denna ingick ett nationellt samverkansavtal om kulturen 2011. Den största demokratireformen i modern tid inom kulturområdet decentraliserar makten över kulturen mot att den regionala nivån tar ansvar för den nationella kulturpolitiken på sin nivå. Detta innebär att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Samverkansavtalet har under bara några år medfört en aktivitet på kulturområdet som för bara några decennier sedan var otänkbar. Idag finns kulturplaner som specifikt analyserar och sätter upp mål för kulturutvecklingen på kommunal, delregional och regional nivå. Men avtalet kräver också att den nationella kulturpolitiken värnas vilket alltså innebär att den ska vara en obunden och dynamisk kraft i samhället och att dess egenvärde ska sättas främst.

Någon kan mena att en särskild kulturnämnd är tillräckligt för att värna en oberoende kulturpolitik. Det är att underskatta tjänstemännens roll att samverka med alla olika aktörer i samhället, representera och genomföra nämndens politik och strategier i samtal med olika kulturaktörer och uppgiften att framlägga förslag och idéer till nämnden om hur utvecklingen kan drivas framåt. I en gemensam organisation riskerar tjänstemännen i högre grad att ses som utbytbara, olika strategi- och plandokument att sammanföras och deras specialperspektiv att successivt suddas ut och/eller nedgraderas och därmed göras osynliga. Kulturtjänstemännen måste förstå kulturens grundläggande roll utifrån dess egenvärde och kunna upprätthålla respekt för det förhållningssätt som brukar beskrivas som ”armlängds avstånd”.

Demokratin och därmed kulturen och konsten har en prislapp. Den kan inte effektiviseras utan att det uppstår en oacceptabel kostnad. Konsten ska leva på armlängds avstånd till makten och ha rätt att bita den hand som föder den. Kulturen har mycket att bidra med till tillväxt och utveckling men ska göra det inom ett samarbete som samtidigt respekterar kulturens egenart och grundläggande roll. Därför har Västra Götalandsregionen i sin nya organisation kvar både en särskild kulturnämnd och en fristående koncernavdelning för kultur så att regionen kan ta ansvar för de nationella kulturpolitiska målen i ett dynamiskt samspel med regional utveckling för ett långsiktigt hållbart samhälle för alla invånare i Västra Götaland.

Staffan Rydén 
Kulturchef 
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30