Nytt år, nytt avstamp för kulturarbetet!

Två veckor har gått på det nya året och efter en osedvanligt lång och vilsam jul så är verksamheten återigen i full gång. Hösten innebar för mig en resa i ilfart genom regionen både geografiskt och verksamhetsmässigt. Utmaningarna för sekretariat, nämnd och alla kulturaktörer började allt eftersom ta form. Julen gav möjlighet till eftertanke och en första lägesanalys.

Vi arbetar nu intensivt med att ta fram nya arbetssätt på sekretariatet för att effektivt kunna ta hand om alla idéer, projekt, uppdrag och olika slags processer som vi är inblandade i och har ansvar för. Samtidigt medverkar vi i de dialoger med kommunalförbunden om genomförandeplaner av strategin för tillväxt och utveckling, Västra Götaland 2020, som ska börja implementeras i år. Jag tror att båda dessa insatser ska ge oss en bättre plattform för att tillsammans med er utveckla regionens konst- och kulturliv. 

En av årets stora uppgifter är att ta fram nya långsiktiga uppdrag för mer än 40 kulturverksamheter. Det innebär, som många av er vet, att vi i dialog med kulturinstitutioner runt om i regionen kommer överens om vissa inriktningar och prioriteringar i verksamheten för de kommande tre åren.

Detta vill vi denna gång göra i workshops tillsammans med uppdragstagarna i olika gruppkonstellationer för att diskutera hur uppdragen kan utvecklas och förbättras. De ska upplevas relevanta och rimligt utmanande både ur verksamhetens egna specifikt konstnärliga utgångspunkter men också utifrån de kulturpolitiska målsättningarna i regionens strategi för 2020. Samtidigt passar vi på att orientera oss om hur andra arbetar med sina uppdrag i dag i Sverige och utomlands. Dessa övningar följs sedan upp liksom tidigare med enskilda samtal med var och en, framför allt under hösten.

Vad gäller utvecklingsbidrag till det fria kulturlivet så kommer vi att utveckla våra former för bedömning av inlämnade ansökningar genom att på ett bättre sätt ta till vara kunskap utanför sekretariatet. Debatten i höstas om begreppet ”armlängds avstånd” måste alltid hållas aktuell. Inte minst gäller det formerna för hur vi tar beslut om stöd till olika verksamheter. Det är en balansgång mellan värdet av att vara väl bekant med förutsättningarna som beskrivs i en ansökan och att inte hysa förutfattade meningar om projektidéer och förslag på verksamheter. 

Jag ser fram emot att få träffa många av er under våren för fortsatta samtal om konst och kultur!

Staffan Rydén

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30