Beslut i kulturnämnden januari 2018

1. Årsredovisning för kulturnämnden 2017

Kulturnämnden godkänner årsredovisningen för 2017. Resultatet för året uppgår till -5,4 miljoner. Underskottet tas från eget kapital och påverkar inte någon verksamhet.

Läs hela årsredovisningen här 

2. Plan för Intern kontroll 2018

Kulturnämnden fastställer en plan för intern kontroll för 2018. Planen innehåller bland annat en dokumentation av vad som ska kontrolleras (mål, uppdrag, miljö, lagar och författningar som styr och så vidare). Planen innehåller också riskanalys av sitt eget ansvarsområde samt riskhantering.

3. Uppräkning av regionbidrag för Kultur i Väst 2018

Kulturnämnden fastställer 2018 års uppräkning för Kultur i Väst. Uppräkningen uppgår till 1 123 000 kronor och det innebär att det totala anslaget till Kultur i Väst uppgår till 73 974 000 kronor för 2018.

4. Uppräkning av regionbidrag för Västarvet 2018

Kulturnämnden fastställer 2018 års uppräkning för Västarvet. Uppräkningen uppgår till 1 552 000 kronor och det innebär att det totala anslaget till Västarvet uppgår till 91 626 000 kronor för 2018.

5. Folkbildning och kultur i samverkan 2018

Kulturnämnden beviljar 1 420 000 kronor till projektet Folkbildning och kultur i samverkan. Kultur i Väst processleder. Kostnaderna handlar främst om fortbildning och personella resurser för de institutioner som ingår i samverkan.

Kulturnämnden har sedan 2013 stimulerat ökad samverkan mellan folkbildning och kultur. Det långsiktiga syftet är att utveckla befintliga kapaciteter, vidga deltagandet och utveckla nya pedagogiska metoder för att arbeta med kultur och lärande.

6. Ansökan om medel till ett särskilt uppdrag till Folkhögskolorna i Västra Götaland.

Kulturnämnden avslår Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) ansökan om medel för ”Ett särskilt uppdrag till folkhögskolorna i regionen”.
Ansökningen gällde medel för att tillsammans med de rörelsedrivna folkhögskolorna fortsätta att arbeta med folkhälsofrämjande insatser. Både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och folkhälsokommitté har tidigare beviljat medel till VGB för att stärka sin roll inom folkhälsoområdet.
Kulturnämndens stöd till folkbildningen sker i huvudsak genom generella verksamhetsstöd baserat på uppdrag eller volym. I vissa fall kan det tillkomma speciella uppdrag eller projektmedel. Kulturnämnden har nu medfinansierat uppbyggnaden av ett nätverk för folkhälsoarbetet som fortsättningsvis bör finansieras av skolorna själva.

7. Stöd till eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar

Kulturnämnden fastställer stödet för 2018 till 8370 per årsplats för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar i Västra Götaland. Nämnden beslutar också att Skatteverkets momskompensation på 6 procent ska tillfalla skolorna från och med 2018.

8. Startbidrag till Vinga folkhögskola och Gyllenhusets folkhögskola

Kulturnämnden beviljar 463 000 kronor i startbidrag till Vinga folkhögskola och 231 500 kronor i startbidrag till Gyllenhusets folkhögskola. Summorna är baserade på antalet deltagaveckor.

9. Insatser för Fullföljda studier och kostnader till följd av fler platser till folkhögskolor i Västra Götaland

Kulturnämnden noterar informationen men tar inga beslut i frågan. Anledningen är att hemställan av medel från regionstyrelsen hanteras i VGR:s ordinarie budgetprocess, de ökade medlen kommer därför att tas om hand i den processen.

10. Val av ombud till ICORN (International Cities of Refuge Network) generalförsamling

Kulturnämnden beslutar att välja Anne-Charlotte Karlsson att representera Västra Götalandsregionen och kulturnämnden på ICORN:s generalförsamling 2-4 maj 2018 i Malmö.

Västra Götalandsregionen är sedan 2014 en fristadsregion och medlem i ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN är en medlemsstyrd organisation och vartannat år hålls generalförsamling till vilken samtliga medlemmar inbjuds att delta och besluta i frågor som rör organisationens verksamhet. Året mellan generalförsamlingarna inbjuds medlemmarna till nätverksmöten där information ges och strategiska frågor diskuteras inför nästa års generalförsamling.

Anne-Charlotte Karlsson (S) är andre vice ordförande i kulturnämnden.

11. Uppföljning av projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur 2016

Kulturnämnden godkänner rapporten Uppföljning av projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur 2016. Kulturnämnden har under 2015, 2016 och 2017 genomfört utlysningar av projekt för att välkomna asylsökande och/eller flyktingar med kultur, för att på sätt stärka integrationen.

Uppföljningen visar bland annat att över 4000 asylsökande deltog i aktiviteter kopplade till projektstödet. 41 procent av dessa var kvinnor.

Läs uppföljningen i sin helhet

12. Uppföljning av verksamhetsstöd 2016

Kulturnämnden godkänner rapporten Uppföljning av verksamhetsstöd 2016. Rapporten ”Uppföljning av verksamhetsstöd 2016” syftar till att ge en övergripande bild av hur kulturnämndens verksamhetsstöd har använts under 2016, som är det första året för stödet efter beslut i kulturnämnden 2015. Rapporten är därmed den första i sitt slag och avses bli årlig. Stödmottagarna delas in i centrumbildningar, lokalhållarna samt övriga verksamheter (bland annat hembygdsförbund och hemslöjdsföreningar). I rapporten redovisas samtliga verksamheter förutom lokalhållarna, vilket beror på att de har haft sitt verksamhetsstöd under en kortare tid än övriga organisationer.

Läs uppföljningen i sin helhet

13. Uppföljning utvecklingsprojekt 2016

Västra Götalandsregionen fördelade under 2016 19 201 000 kronor i stöd till utvecklingsprojekt. Koncernavdelning kultur har gjort en samlad uppföljning av projektrapporterna för att granska måluppfyllelsen. De projekt som granskats är de som beviljades stöd i december 2015 och i juni 2016 och alltså avser 2016 års budget (höstomgången tas alltid av följande års budget). Uppföljning avses bli årlig.

Av de 124 projekt som beviljades stöd är det 87 projekt som återfinns i uppföljningen – 43 från höstomgången och 44 från våromgången. De projekt som inte finns med har antingen inte avslutats (lång eller förlängd projektperiod) eller inte inkommit med redovisning. De projekt som inte redovisats har kontaktats av respektive handläggare och inkom antingen efter uppföljningens färdigställande eller har delgivits krav på återbetalning av medel.

Läs uppföljningen i sin helhet

14. Bidrag till Trädgårdsresan 2018

På uppdrag av kulturnämnden har den ideella föreningen Svenska trädgårdar i väst tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland sedan 2017 arbetat med ett projekt för att utveckla kreativa näringar med koppling till trädgårdsturism och besöksträdgårdar under namnet ”En Yellow book för Västra Götaland”, senare ändrat till Trädgårdsresan. Projektet Trädgårdsresan är treårigt och har som mål att tillgängliggöra minst 100 besöksträdgårdar i samtliga av Västra Götalands 49 kommuner. Verksamheten syftar till att uppmuntra deltagande av både privata och professionella trädgårdar, stadsträdgårdar och parker, utse pristagare för årets trädgård, involvera Västra Götalands samtliga kommuner och samarbeta med North East England.

Kulturnämnden beviljar den ideella föreningen Svenska trädgårdar i väst 600 000 kronor till projektet Trädgårdsresan för 2018.

15. Ansökan från KulturUngdom för West Side Music Sweden

Kulturnämnden beslutar att finansiera KulturUngdoms aktiviteter inom verksamheten West Side Music Sweden med 167 500 kronor. KulturUngdom är en främjandeverksamhet som arbetar efter grundsatsen - av och med unga. Målgruppen är personer 13-30 år. Verksamheten har ett långsiktigt uppdrag från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

16. Kulturnämndens deltagande i Folk och kultur 2018

Kulturnämnden har beslutat att Västra Götalandsregionen ska delta i det nationella kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-10 februari 2018. Kulturchefen har beslutat om en monter på konventets utställartorg som kommer att användas av kulturnämnden, koncernavdelning kultur samt förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet samt ett antal utförare från Västra Götaland.

17. Kreativa platser 2018

Projektet Kreativa platser Falköping får stöd av kulturnämnden om 300 000 kronor för att fortsätta verksamheten som startade 2017 med finansiering av Statens kulturråd och kulturnämnden. Projektet fick avslag av Statens kulturråd för projektår två efter att anslaget för Kreativa platser från regeringen sänkts betydligt. Kulturnämndens stöd möjliggör en fortsättning av verksamheten dock i något mindre skala.

18. Ansökan Kreativa platser, Akademin

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan Kreativa platser Akademin, detta på grund av förändringar i partnerskapet i projektorganisationen. En av tre parter har lämnat organisationen.

19. Digitalisering av Biograf Palladium i Alingsås

Kulturnämnden beviljar 150 000 kronor till Alingsås kommun för digitalisering av biograf Palladium under 2018. Kulturnämnden har tidigare avsatt medel för digitalisering av biografen Saga i Alingsås som drivs i privatregi. Ansökan understryker att de båda biograferna ”samarbetar och kompletterar varandra”.

20. Medverkansersättning 2018

Kulturnämnden ger 2018 stöd för en utökad MU-ersättning i Västra Götaland precis som året innan då nämnden avsatte 944 500 kronor. Stödet avser medverkansersättning till konstnärer som ställer ut på museer och konsthallar med långsiktigt uppdrag från kulturnämnden.

Kulturnämnden har fått in sju ansökningar och beviljar:

  • Konsthallen Bohusläns museum, 135 000 kronor.
  • Borås konstmuseum, 150 000 kronor.
  • Dalslands konstmuseum, 135 000 kronor.
  • Konstmuseet i Skövde, 150 000 kronor
  • Nordiska Akvarellmuseet, 150 000 kronor.
  • Röda Sten Konsthall, 150 000 kronor.

Läs mer i pressmeddelandet

21. Barns och ungas kulturaktiviteter

Kulturnämnden godkänner rapporten om barns och ungas kulturaktiviteter i Västra Götalandsregionen 2017.

Läs rapporten i sin helhet

22. Rapport om kulturinstitutionernas arbete för barn i Västra Götaland

Ett av Västra Götalandsregionens mål är att öka deltagandet i kulturlivet och ett fokusområde lyfter fram barn och unga. Uppdrag till kulturverksamheter är ett av kulturnämndens viktigaste verktyg för att uppfylla målet. Rapporten ”El Sistema, Sagofoajé och Kan själv!” lyfter fram resultat av kulturinstitutionernas och regionala kulturförvaltningars arbete för och med barn och unga och illustrerar utvecklingen av barn som publik, besökare och deltagare de senaste fem åren.

Kulturnämnden noterar informationen.

23. Delegeringsordning 2018

Kulturnämnden beslutar om delegeringsordning för 2018.

24. Svar på internremiss om ny organisation för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi

Kulturnämnden beslutat att överlämna synpunkter på utredningen Översyn av organisation för Västra Götalandsregionens kulturverksamheter i egen regi.

Beslutsmeningarna förändrades under sammanträdet. Korrekta beslutsmeningar framgår i det justerade protokollet som publiceras senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollet publiceras här

25. Överenskommelse om Saab Car Museum 2018-2020

Kulturnämnden beslutar att teckna en överenskommelse om verksamheten vid Saab Car Museum tillsammans med regionutvecklingsnämnden och Trollhättans Stad och bidra med 750 000 kronor.

Utgångspunkten för överenskommelsen är en basfinansiering om totalt 3 212 000 kronor årligen under treårsperioden varav regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden ansvarar för 750 000 kronor var. Eventuellt ytterligare medel för utvecklingsinsatser av museet tar parterna ställning till först när en långsiktig handlingsplan med tydligt definierade projektinsatser, som för museiverksamheten framåt enligt överenskommelsens intentioner, föreligger.

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:58