Beslut i kulturnämnden april 2017

1. Delårsrapport mars 2017

Kulturnämnden godkänner delårsrapporten för mars 2017.

2. Revidering av detaljbudget 2017

Kulturnämnden reviderar detaljbudget för 2017 med en sammanlagd budgetökning om 19 871 000.

3. Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen (RS 2017-00110)

Kulturnämnden ställer sig bakom ett utskickat remissförslag om Policy för styrning i Västra Götaland.

4. Medel till Göteborgs museer 2017

Kulturnämnden garanterar medel för kostnader i samband med visning av konstverket Batavernas trohetsed med max  600 000 kronor. Övriga punkter återremitterades.

Läs mer i handlingarna

5.Uppföljning till Statens Kulturråd 2016

Västra Götalandsregionen fördelar sedan 2011 statliga bidrag till vissa kulturverksamheter genom kultursamverkansmodellen. 2016 fördelade kulturnämnden 307 120 000 kronor i statliga medel till 26 verksamheter i Västra Götaland. Regioner och landsting redovisar årligen hur de fördelat medlen enligt riktlinjer från Statens Kulturråd. Kulturnämnden godkände den kvalitativa uppföljningen till Statens Kulturråd.

6. Side by Side by El Sistema Sweden 2017

Kulturnämnden beslutar att bevilja Göteborgs Symfoniker 1 500 000 kronor för att genomföra det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema Sweden 2017. Kulturnämnden beslutar även att avsätta samma summa till Side by Side El Sistema Sweden 2018, under förutsättning att Göteborgs stad beslutar om mina motsvarande summa.

Side by Side by El Sistema Sweden 2017 är ett internationellt musikläger som riktar sig till barn och unga. Projektet ägs sedan 2016 av Göteborgs Symfoniker.

Läs mer i pressmeddelandet

7. Ansökan om medel för Atelier for Young Festival Managers 2018

Atelier for Young Festival Managers är en fortbildning på avancerad nivå för unga festivalarrangörer. Kursen äger rum två gånger per år på olika platser i världen. Kulturnämnden avsätter nu 400 00o kronor till Kultur i Väst för att genomföra kursen 2018. Kultur i Väst och Göteborg står därmed som värdar för en av 2018 års upplagor.

Läs mer i pressmeddelandet

8. Kulturnämndens deltagande i Almedalsveckan 2017

Kulturnämnden beslutar att medverka under politikerveckan i Almedalen 2017 genom ett seminarium på temat ”Det står i tidningen – alltså måste det vara falskt”. Kulturnämnden beslutar även att bekosta deltagandet för två förtroendevalda från nämnden.

Seminariet kommer att handla om utmaningarna i den aktuella mediesituationen utifrån regeringens mediaproposition.

Läs mer på Västsvenska arenans hemsida

9. Film i Väst i Cannes 2017

Kulturnämnden beviljar 62 500 kronor till Film i Väst. Stödet ska gå till 25-årsaktiviteter under filmfestivalen i Cannes 2017.

Film i Väst fyller 25 år och ska utöver sitt vanliga program genomföra en rad aktiviteter kopplat till detta. Bland de planerade aktiviteterna finns, utöver den internationella presslunchen, mottagning för internationella samproducenter och middag för nordiska samproducenter.

10.  Ansökan om stöd till kompetensväxling 2017 - Innovatum

Kulturnämnden beviljar 200 000 kronor till Innovatum Science Center för projektet Kompetensväxling 2017.

Kulturnämnden har sedan 2014 stöttat Innovatum Science Center med 500 000 kronor per år för att driva och utveckla projektet Kompetensväxling. Projektet ska inspirera till samarbete mellan kommer och mindre besöksmål, med syftet att skapa kommunala feriejobb för unga. Man vill nu utöka projektet så att även studenter och nyanlända ska kunna erbjudas feriejobb och praktik på dessa besöksmål.

11. Stiftelsen Skara skolscen

Kulturnämnden beviljar 250 000 kronor till Stiftelsen Skara skolscen. Stödet ska gå till särskilda omkostnader i samband med flytt av verksamheten till nya lokaler under 2017. Kulturnämnden beviljar dessutom 315 000 kr extra per år under 2017-2019 för att kunna skapa ekonomisk balans i verksamheten.

12. Utvecklingsplan för Södra Råda gamla kyrka som besöksmål

Kulturnämnden avsätter 125 000 kronor till en utvecklingsplan för Södra Råda gamla kyrka som besöksmål.

13. Fördelning av extra statsbidrag, utlysning av projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur 2017

Kulturnämnden beslutar att utlysa två miljoner kronor som projektmedel till civilsamhället och fria kulturaktörer i syfte att välkomna flyktingar med kultur. Kulturnämnden avsätter även 1 000 000 kronor för riktade insatser till flyktingar efter förslag från kulturchefen.

2015 beslutade kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden att vardera avsätta 1 000 000 kronor för att skapa bättre förutsättningar för både civilsamhälle och det fria kulturlivet att välkomna asylsökande med kultur. 2016 avsatte kulturnämnden 2 000 000 kronor till projektet. Genom en utlysning av medel för att välkomna flyktingar med kultur visar Västra Götalandsregionen på vikten av integrationsinsatser samt på kulturens betydelse för delaktighet i samhället.

Läs mer om Projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur

14. European Choir Games 2019

Göteborg&Co planerar att stå värd för European Choir Games 2019, ett internationellt körevenemang som väntas locka 10 000 internationella körsångare till Västra Götaland. Evenemanget äger plats under en vecka i augusti 2019. Kulturnämnden beviljar 1 500 000 kronor till Göteborg&Co för att genomföra evenemanget.

15. Fastställande av uppräkning för Folkteatern Göteborg 2017

Kulturnämnden fastställer uppräkning för Folkteatern Göteborg 2017 till 737 000 kronor. Kulturnämndens totala anslag till Folkteatern 017 bir därmed 49 273 000 kronor, exklusive särskilt stöd för hyreskostnader.

16. Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen”. Kulturnämnden godkände yttrandet.

17. Fördelning av medverkansersättning 2017

Kulturnämnden avsatte 2017 en miljon kronor till utökad MU-ersättning (medverkans- och utställningsersättning) i Västra Götaland 2017. Stödet ska förstärka medverkansersättningen till konstnärer som ställer ut på museer och konsthallar med långsiktigt uppdrag från kulturnämnden.

Kulturnämnden beviljade medverkansersättning enligt följande:

  • Konsthallen Bohusläns museum beviljas 100 000 kronor
  • Borås konstmuseum beviljas 45 000 kronor
  • Dalslands konstmuseum beviljas 150 000 kronor
  •  Lokstallet beviljas 45 000 kronor
  • Nordiska Akvarellmuseet beviljas 140 000 kronor
  • Röda Sten konsthall beviljas 200 000 kronor
  • Skövde konstmuseum beviljas 90 000 kronor
  • Textilmuseet beviljas 150 000 kronor
  • Västarvet beviljas 24 500 kronor

Läs mer i pressmeddelandet

18. Förstudie Filmens Hus – internationellt centrum för rörlig bild i Göteborg

Kulturnämnden noterade informationen om förstudien för Filmens Hus i Göteborg.

2016 beslutade kulturnämnden att låta Toll Film att genomföra en förstudie kring ett Filmens Hus i Göteborg. Nu inleds stadsutvecklingsprojektet i området kring Masthuggskajen. Förstudien visar att idéerna kring att skapa ett Filmens Hus skulle stärka filmen som konstart i Sverige såväl som i Norra Europa.

Läs mer om förstudien i handlingarna

19. Rapportering 40 år, 40 platser – Göteborg Film Festival

Inför 40-årsjubiléet av Göteborg Film Festival i januari-februari 2017 avsatte kulturnämnden 353 000 kronor för att invigningen och premiärfilmen Tom of Finland skulle kunna streamas till 50 biografer i Västra Götaland den 27 januari. 38 biografer visade invigningen.

Kulturnämnden noterade informationen från Göteborg Film Festival om ärendet.

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26