Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden augusti 2017

1. Svar på motion från Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götaland som attraktiv och levande kulturregion

Motionen berör stärkta villkor för regionens kulturarbetare – fler konstnärer ska vilja arbeta och leva i Västra Götaland. Stabila anställningsformer och fler arbetsplatser för kulturarbetare efterlyses.

Kulturnämnden godkänner svar på motionen. Ett seminarium på temat konstnärens villkor kommer även att genomföras i samverkan med Konstnärsnämnden. Där kommer förslag på förbättringar att rapporteras, vilket kulturnämnden får ta ställning till. Kulturchefen får i uppdrag att rapportera utfallet av samverkan med Konstnärsnämnden.

2. Utredning i enlighet med uppdrag från RS med anledning av Anne-Charlotte Karlssons (S) motion om bok- och språkbussar för att möta asylsökande i Västra Götaland

Kulturnämnden fick i november 2015 ett uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta bok- och språkbussar för att möta asylsökande i samarbete med kommunerna i Västra Götaland.

I nuläget föreslås inga särskilda åtgärder utöver de redan befintliga stöd som kulturnämnden fördelar och som kan sökas för att öka samverkan mellan bibliotek och asylboenden. Detta på grund av förändrade tillströmningar av asylsökande och allt mer samverkan mellan kommuner och civilsamhället tillsammans med kvarvarande asylboenden.

3. Remiss om SKL:s översyn av Interkommunala ersättningar

SKL:s beredning för kultur och fritid har begärt in ett remissyttrande från Västra Götalandsregionen. Yttrandet rör SKL:s översyn av interkommunala ersättningar till folkhögskolor.

Kulturnämnden godkände förslaget på remissvar och föreslår att regionstyrelsen beaktar synpunkter från styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

4. Yttrande över ”Kulturstrategi för Falköpings kommun”

Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till en ny kulturstrategi för Falköpings kommun. Syftet med strategin är at synliggöra kommunens kulturpolitiska förhållningssätt och prioriteringar 2018-2030.

Kulturnämnden godkänner yttrandet och skickar det till kultur- och fritidsnämnden.

5. Remissvar till Motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Pride-aktiviteter

Kulturnämnden godkänner förslag på remissvar till Motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Pride-aktiviteter.

Regionfullmäktige föreslås utreda och ta fram regler för hur Västra Götalandsregionen ska bidra finansiellt till och medverka i de Pride-aktiviteter som finns i Västra Götaland. Regionfullmäktige föreslås även utvärdera West Prides verksamhet i allmänhet och den regionala verksamheten i synnerhet.

6. Representation i styrelsen och ombud till årsmöte för European Network of Culture Tourism (ECTN)

Kulturnämnden utser en förtroendevald som representant för kulturnämnden till styrelsen för ECTN på årsmötet 20-21 september i Sibiu, Rumänien. Kulturnämnden utser även ett ombud att delta på ECTN:s årsmöte.

7. Arbetsstipendium 2017

Kulturnämnden beslutar att tilldela Hans Thomsson ett arbetsstipendium på 80 000 kronor.

Kulturnämnden delar årligen ut 15 arbetsstipendier, tio kulturstipendier och ett Skaraborgsstipendium. Skaraborgsstipendiet gick till Hans Thomsson. Kulturnämnden delar nu ut ett extra arbetsstipendium 2017 om 80 000 kronor.

Läs mer om 2017 års stipendiater

8. Bidrag till Byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2017

Kulturnämnden avsätter 350 000 kronor till Hantverkslaboratoriet för genomförande av byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2017.

Byggnadsvårdsmässan arrangeras 29-30 september 2017. Syftet är att stärka Västra Götalands position som ledande inom hantverk och byggnadsvård. Mässan riktar sig till privatpersoner i hela landet och från Norden med ett intresse för hantverk och byggnadsvård.

9. Ansökan ”På heder och samvete”, Göteborgs Konsthall

Kulturnämnden beviljar Göteborgs Konsthall 350 000 kronor för projektet ”Konst på heder och samvete – För unga i patriarkala familjekonstellationer”.

Projektet syftar till att utveckla metoder för att arbeta med samtidskonst och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i hederskulturer som begränsar unga människors livsvillkor. Göteborgs Konsthall driver projektet tillsammans med Elektra Fryshus.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27