Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden december 2016

1. Utvecklingsprojekt hösten 2016

Kulturnämnden beslutade att fördela drygt nio miljoner kronor till 52 organisationer i det som kallas stöd till utvecklingsprojekt. Kulturnämnden fördelar stöd till utvecklingsprojekt två gånger om året. Totalt har kulturnämnden fördelat drygt 18 miljoner kronor i denna stödform under 2016.

Du hittar en lista på ansökningarna här

Läs mer i pressmeddelandet

2. Cinemateket Göteborg 2017

Kulturnämnden säkrar Cinematekets verksamhet på Bio Capitol genom att gå in med 200 000 under 2017. Cinematekets drivs av Svenska filminstitutet, SFI, på flera platser i Sverige i syfte att "visa film i ett sammanhang som ger möjlighet till ett fördjupat filmintresse". Cinematekets verksamhet på Bio Capitol skulle under 2017 ha minskats från 120 visningar per år till 40, men tillskottet från kulturnämnden innebär att Cinemateket kan genomföra 60 visningar per år. 

Läs mer i pressmeddelandet

3. Ansökan Läs för att leva

Kulturnämnden beslutade att avslå en ansökan inom ramen för området "Kultur och hälsa". Ansökan är en av tre inom Kultur och hälsa som nämnden fattade beslut om under sammanträdet.

4. Ansökan konstateljén på Sahlgrenska psykiatriavdelningen

Kulturnämnden godkände en ansökan från Sahlgrenska universitetssjukhuset inom ramen för Kultur och hälsa. Nämnden beviljade 320 000 till Konstateljén på Sahlgrenska psykiatriavdelning. Ansökan är en av tre inom Kultur och hälsa som nämnden fattade beslut om under sammanträdet.

5. Ansökan Musik för brustna hjärtan

Kulturnämnden beviljade en ansökan på 250 000 till Sahlgrenska universitetssjukhus inom ramen för Kultur och hälsa. Ansökan är en av tre inom ramen för Kultur och hälsa som nämnden fattade beslut om under sammanträdet.

6. Riktlinjer för strategiområde nyttja tekniken

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi "En mötesplats i världen, Kulturstrategi för Västra Götaland 2012-" finns fem utpekade strategiska områden. Ett av de områdena är Nyttja tekniken. Nu har kulturnämnden beslutat att fastställa riktlinjer för strategiområdet Nyttja tekniken.

Tidigare har riktlinjer för strategiområdena Öka internationaliseringen och Vidgat deltagande antagits (2014) och riktlinjer för Gynna nyskapande är under framtagande. Riktlinjerna för Nyttja tekniken ska gälla från och med 1 januari 2017.

7. Gästateljéer för kollektivverkstäder i Västra Götaland

Kulturnämnden beviljade 1 000 000 kronor till KKV Bohuslän för att stärka den kulturella infrastrukturen i Västra Götaland. KKV Bohuslän är en av landets största kollektivverkstäder. Stödet ska användas för nybygge av ateljéboenden.

Kollektivverkstäderna omnämns i Västra Götaland regionala kulturplan 2016-2019 som en central del av den regionala infrastrukturen för att gynna nyskapande.

Läs mer i pressmeddelandet

8. Äga Rum/kreativa platser

Inom ramen för satsningen "Äga rum" beviljade kulturnämnden stöd till tre verksamheter i Västra Götaland. 300 000 kronor beviljas till Trollhättans stads stadsbyggnadsförvaltning, 500 000 kronor till Skolföreningen Borås folkhögskola och 200 000 kronor till studiefrämjandet i Skaraborg.

"Äga rum" syftar till att satsa på konst och kultur i vissa bostadsområden. På nationell nivå delas ansvaret för satsningen av Kulturrådet och Statens konstråd, under beteckningarna "Kreativa platser" respektive "Konst händer".

9. Förfrågan om Venedigsamarbete

Göteborgs Internationella Konstbiennal beviljades 125 000 kronor i stöd från kulturnämnden. Stödet avser arbetet med Venedigbiennalen 2017. Arbetet finansieras även av Göteborgs & Co inom arbetet med Göteborgs 400 års jubileum, Konstnärsnämndens IASPIS-program och den norska konstbiennalen Lofoten International Art Festival.

10. Plan för intern kontroll

Kulturnämnden fastställde plan för intern kontroll för 2017.

11. Lokal krishanteringsplan för kulturnämnden

Kulturnämnden antog en lokal krishanteringsplan. Krishanteringsplanen syftar till att klargöra roller, ansvar och uppgifter före, under och efter en händelse som påverkar kulturnämnden. Planen bygger bland annat på Lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544).

12. Västra Götalandsregionens fristadsprogram 2017

Kulturnämnden fortsätter sitt arbete som fristadsregion och fördelar 525 000 kronor mellan tre fristadskommuner under 2017. Strömstads kommun beviljades även ett fortsatt stöd på 350 000 kronor avsatt för kommunens regionala koordinator inom ramen för arbetet.

Fristadsregioner ger skydd för hotade och förföljda konstnärer. Kulturnämnden ansökte 2014-06-11 om medlemskap i ICORN, en internationell organisation som förmedlar kontakter mellan fristäder och konstnärer som söker skydd.

Läs mer om Fristadsregionen Västra Götaland

13. Extra stöd till Regionteater väst

Kulturnämnden avsätter år 2017 1 000 000 kronor extra till Regionteater Väst med syftet att stärka barn och ungas samverkan i det fria scenkonstlivet. Regionteater Väst arbetar med teater och dans för barn och unga i regionen och garanterar barn scenkonstproduktion genom särskilda kommunavtal. Verksamheten har även bedrivit ett omfattande arbete med att utbilda kommunens arrangörer.

Regionteater Väst är ett av Västra Götalandsregionens kulturbolag.

14. Bidrag till Aeroseum 2017

Kulturnämnden avsätter 500 000 kronor till Aeroseum år 2017. Stödet avser verksamhetens drift under 2017.

Aeroseum AB är ett museum och upplevelsecentrum som i stor utsträckning riktar sig till barn och unga. Arbetet vid Aeroseum anses stämma väl överens mot kulturnämndens kulturstrategiska områden Vidga deltagandet, Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande och Nyttja tekniken.

15. Utökat stöd till Folkuniversitetet för verksamheten vid Skara skolscen

Kulturnämnden beviljar 300 000 till Folkuniversitetet i extra stöd för verksamheten vid Skara skolscen. Folkuniversitetet driver verksamheten vid Skara Skolscen sedan 2012 för Stiftelsen Skara skolscen räkning.

16. Extra bidrag till Tillt AB

Kulturnämnden beviljar Tillt en kvarts miljon för att förstärka grundverksamheten. ​Tillt skapar innovationsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts i processer kring viktiga samhällsfrågor som till exempel mångfald, klimatutveckling, integration, äldreomsorgsutveckling eller jämställdhet.

17. Nordiska Akvarellmuseet, internationell utställning

Kulturnämnden beviljar 250 000 kronor till Nordiska Akvarellmuseet för delfinansiering av den internationella utställningen Japan: The Culture of Nature. Utställningen är ett viktigt led i museets och Västra Götalandsregionens fortsatta internationella arbete.

18. Finansiering Dragon Award 2017

Göteborg Film Festival delar sedan år 2011 ut Dragon Award Best Nordic Film till en av åtta nordiska filmer i tävlan. Priset är ett av världens största filmpriser och tilldelas regissörer. Kulturnämnden beslöt att tilldela 125 000 kronor extra till Göteborg Film Festival för medfinansiering av Dragon Award 2017. Stödet syftar till att säkra priset under 2017.

Västra Götalandsregionen har sedan start medfinansierat priset med 250 000 kronor, där kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden har delat på kostnaderna. Övriga delar av priset finansieras av Göteborgs stad och Volvo cars.

19. Uppföljning av använda medel

Kulturnämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av utfallet i detaljbudgeten på budgetposterna inom strategiska områden och för riktade insatser enligt beslut i regionfullmäktige eller kulturnämnden.

20. Verksamhetsutveckling Medier och demokrati

Kulturnämnden beviljade Lindholmen Science Park med 600 000 kronor för plattformen Medier och demokrati.

Lindholmen Science Park fick 2015 i uppdrag av Västra Götalandsregionen att kartlägga behoven av ett nationellt utvecklings- och innovationsprogram för att stärka medierna och deras demokratiska roll. Studien visade på att medieforskningen behöver bli mer framtidsorienterad och spridd och att ett mer strukturerat samarbete behövs i medieutvecklingen. Kulturnämndens stöd tilldelas plattformen Medier och demokrati för att Lindholmen Science Park ska kunna fortsätta arbetet.

Jonathan Neselrot

Kommunikationschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26