Beslut i kulturnämnden december 2017

1. Svar på remiss om riktlinjer för samråd

Kulturnämnden har lämnat svar på regionstyrelsens remiss Riktlinjer för samråd.

Läs hela remissvaret och riktlinjerna i handlingarna till kulturnämndens sammanträde

2. Fri entré på besöksmål inom Västarvet

Kulturnämnden har gett Västarvet ett uppdrag att införa fri entré till alla sina basutställningar. Kulturnämnden ersätter Västarvet för det inkomstbortfall som uppstår. Det är i nuläget bara Göteborgs Naturhistoriska museum som tar ut en avgift. Kulturnämndens beslut innebär att det blir fri entré till Göteborgs Naturhistoriska museum från och med 2018.

3. Ansökan om bidrag till Bibliotopia 2018 – en konferens om bibliotekens framtid

2012 beslutade kulturnämnden att stötta en årlig konferens på temat framtidens bibliotek. Konferensen arrangerat av någon kommun i Västra Götaland. Nu har nämnden beslutat att tilldela Trollhättans stad 100 000 för att genomföra konferensen, Bibliotopia, under våren 2018.

4. Fristadsprogrammet 2018

Västra Götalandsregionen ansökte 2014 om medlemskap i ICORN. Medlemskapet innebar att VGR blev en fristadsregionen för hotade och förföljda konstnärer. Som fristadsregion avsätter kulturnämnden årliga medel för att stötta tre fristadskommuner samt medel för en regional fristadskoordinator. Nu har nämnden beslutat att avsätta medel för detta för 2018. Två kommuner är hittills fristadskommuner, Göteborg och Uddevalla. Inom kort förväntas också Borås ansluta. Om intresse finns från fler kommuner att bli fristadskommuner kan kulturnämnden öka anslaget. Kulturnämndens beslut innebär också att fristadskoordinatorn som tidigare administrerats av Strömstads kommun nu istället ska administreras av Kultur i Väst. Totalt handlar satsningen om 875 000 kronor. 525 000 för de tre fristadskommunerna och 350 000 för den regionala fristadskoordinatorn.

5. Danslyftet 2018

Kulturnämnden beviljar 1,5 miljoner kronor i bidrag till professionell dansverksamhet i överenskommelser med kommunerna i Borås, Vänersborg, Uddevalla samt Vara konserthus. 500 000 kronor av medlen är öronmärkta för marknadsföring och publikarbete. Överenskommelsen tecknades redan 2016. Syftet med satsningen är att:

  • Öka publikintresse och efterfrågan för professionell dans.
  • Öka västsvenska danskompaniers möjligheter till gästspel, residens och turnéer i Västra Götaland.
  • Öka de ekonomiska resurserna till danskonsten.

6. Essästöd 2018

Kulturnämnden beviljar 500 000 kronor för Essästöd 2018, varav 50 000 kronor är kostnader för administration. Essästödet ska fortsatt administreras av Nätverkstan kultur. Syftet med Essästödet är att stärka Västra Götaland som litteraturregion och som centrum för kulturtidskrifter samt att bidra till att vidga och fördjupa det offentliga samtalet och stärka demokratin.

7. Översättarstöd 2018

Kulturnämnden beslutar om 150 000 för Översättarstöd under 2018. Stödet ska administreras av Författarcentrum Väst. Syftet med stödet är att ge invandrade författare och journalister som skriver på sitt modersmål en möjlighet att bli översatta till svenska och därmed kunna etablera sig i Sverige.

8. Riktlinjer för arrangörsstöd för och med barn och ungdomars kultur

Kultur i Väst har i uppdrag att hantera ett arrangörsstöd som gör det möjligt för Västra Götalands kommuner att erhålla ett regionalt stöd för sin kulturverksamhet riktat till barn och unga i åldern 3 - 19 år. Kultur i Väst har haft uppdraget att kommunicera, hantera och administrera stödet. Nu har kulturnämnden antagit riktlinjer för hur stödet ska administreras samt gett Kultur i Väst och Västarvet i uppdrag att ta fram gemensamma rutiner för att arbeta med stödet. Dessutom avsätter kulturnämnden 640 000 kronor till Västarvet för en konsulenttjänst som ska vidareutveckla natur- och kulturarvspedagogiska aktiviteter och besöksmål inom arrangörsstödet. Kulturnämnden beslutar också att höja ramen för arrangörsstödet med 400 000 för att kunna bibehålla nuvarande nivå på 25 kronor per barn och år.

9. Överenskommelse 2018 om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att teckna en överenskommelse med Boråsregionen Sjuhärads.

10. Överenskommelse 2018 om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund

Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att teckna en överenskommelse med Skaraborgs kommunalförbund.

11. Överenskommelse 2018 om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund

Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att teckna en överenskommelse med Fyrbodals kommunalförbund.

12. Överenskommelse 2018 om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen och Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen genom Tjörns kommun

Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande att teckna en överenskommelse med Tjörns kommun.

13. Ansökningar Kreativa platser år 2

Ärendet återremitterades. Det innebär att ärendet kommer att beredas av förvaltningen och tas upp till beslut i nämnden vid ett senare tillfälle.

14. Ansökan Kreativa platser, Akademin

Ärendet återremitterades. Det innebär att ärendet kommer att beredas av förvaltningen och tas upp till beslut i nämnden vid ett senare tillfälle.

15. Kulturting Västra Götaland 2018

Under 2017 inrättade kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ett kulturpolitiskt forum, ”Kulturting Västra Götaland” för politiker och tjänstepersoner. Syftet var att bilda en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Satsningen är ett led i att förstärka dialogen inom kulturområdet mellan region, kommuner, kommunalförbund, det civila samhället och det fria kulturlivet. Utvärderingen har visat att Kulturtinget var uppskattat och nu avsätter nämnden medel för att genomföra satsningen även under 2018.

Här kan du se streamingen från konferensen 2017 i efterhand

16. Anslag för forskningsrådet för interkulturell dialog 2018

Forskningsrådet för interkulturell dialog är en samverkansplattform mellan Västra Götalandsregionen och tre lärosäten i regionen, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås samt Högskolan Väst i Trollhättan, som startade 2016. Från Västra Götalandsregionens sida medverkar och samfinansieras verksamheten av kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter. Forskningsrådet arbetar med att:

  • Utveckla en arena för forsknings- och utbildningssamverkan mellan lärosätena och olika aktörer i regionen
  • Identifiera forskningsbehov och behov av ny kunskap utifrån ett verksamhetsperspektiv
  • Initiera nya forskningsprojekt som är innovativa och där samverkan utgör en synergi och förutsättning, exempelvis en gränsöverskridande forskarskola
  • Organisera för synliggörande och nyttiggörande av forskningsresultat

Läs mer om forskningsrådet arbete på hemsidan fid.nu

17. Bidrag till Aeroseum 2018

Kulturnämnden har beviljat en ansökan om medel från Aeroseum för 2018. Det beviljade beloppet är 500 000 kronor. Stödet är vitalt för verksamheten då Aeroseum saknar kommunalt stöd och medfinansiering krävs för att fortsätta erhålla det statliga stödet på två miljoner kronor.

18. Bidrag till Nordisk trästadskonferens i Alingsås - Europaåret för kulturarv 2018

Kulturnämnden avsätter 150 000 kronor till genomförandet av Nordisk trästadskonferens i Alingsås 2018. Kulturnämnden planerar att bidra till att en rad evenemang kan genomföras under loppet av 2018 med anledning av det av EU utropade Europaåret för kulturarv. Ett av dessa är Nordisk trästadskonferens i Alingsås 12-13 april 2018. Konferensen riktar sig till kommuner med välbevarade trästadsmiljöer i Norden och arrangörer är nätverket Den nordiska trästaden i samverkan med Västarvet och Alingsås kommun.

19. Avtal mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionens kulturnämnd angående Dacapo Mariestad

I samband med arbetet att formulera nya långsiktiga uppdrag för perioden 2018-2020 framkom ett behov av att särskilja Hantverkslaboratoriets och Dacapos uppdrag som hittills varit gemensamt. Därmed fick Hantverkslaboratoriet ett eget långsiktigt uppdrag (LSU), medan stödet till Dacapo bedömdes för litet för att kunna betraktas som långsiktigt. Som ersättning tecknar istället Västra Götalandsregionen ett särskilt avtal med Mariestads kommun.

20. Cinemateket Västra Götaland 2018

Kulturnämnden beviljar 160 000 kronor till Biografmaskinisterna vid Skanstorget för Cinemateksverksamhet på Bio Capitol under 2018. Dessutom beviljar nämnden 20 000 kronor till Borås stad för Cinematekverksamhet på Röda kvarn och 20 000 kronor till Skövde kommun för Cinematekverksamhet på Biograf Odeon under 2018.

21. Överenskommelse med Konstnärsnämnden 2018-2020

Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Konstnärsnämnden tecknade 2014 en treårig överenskommelse om samarbete som löper ut hösten 2017. Överenskommelsen identifierade utvecklingsområden och gemensamma satsningar. Samarbetet under 2014-2017 har bland annat bidragit till ömsesidigt kunskapsutbyte och samarbete om internationella residens där Västra Götaland har fått del av Konstnärsnämndens internationella kontakter. Nu delegerar kulturnämnden till nämndens ordförande att teckna ett nytt treårigt avtal med Konstnärsnämnden.

22. Next Level Craft på Textilmuseet 2018

Textilmuseet beviljas 400 000 kronor för att visa utställningen Next Level Craft under april-september 2018. Next Level Craft är en tvärdisciplinär konsthantverks-, slöjd och modeutställning som ursprungligen producerades till Umeå för kulturhuvudstadsåret 2014. Därefter har delar av utställningen visats på Sveriges ambassad i Washington. I mars avsatte kulturnämnden 300 000 kronor för att visa utställningen på Svenska institutet i Paris där utställningen invigdes den 21 oktober i samband med husets återöppning efter renovering. Kulturnämndens medel gick till att förstärka utställningen med ytterligare västsvenska konstnärer som valdes ut av curatorn Aia Jüdes med hjälp av en referensgrupp från Västarvet, Konsthantverkscentrum och Svensk Form Väst. Av 35 konstnärer kom nio från Västra Götaland. Textilmuseet vill nu visa utställningens grande finale och därmed förstärka den med ytterligare ett tiotal mode- och textilkonstnärer. Utställningen ska i sin tur vara en plattform för museets pedagogiska satsningar med skolprogram, visningar och workshops.

23. Dalslands kanal – utställning på Dalslands konstmuseum 2018

Dalslands konstmuseum beviljas 190 000 kronor för att uppmärksamma att Dalslands kanal fyller 150 år. Museet vill, i samarbete med kanalbolaget, producera en utställning i tre delar som bygger på fotografier (glasplåtar) tagna av Herman Ahlin som arbetade som kamrer på kanalbolaget under första hälften av 1900-talet. Vid sidan av fotografierna vill Dalslands konstmuseum lyfta fram slussvakten Elis Svensson som växte upp vid slussen och byggde båtar och täljde figurer av verkliga människor i hans närhet. Det tredje benet i utställningen är att visa genren marinmåleri genom ett antal inlånade verk från samlingen på Göteborgs sjöfartsmuseum.

24. Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2018-2020 till Folkstaden

Kulturnämnden beviljar 600 000 kronor i kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2018-2020 till Folkstadens ideella förening. Ärendet var återremitterat från nämndsammanträdet i november för vidare dialog med Folkstaden.

25. European Choir Games – medel 2017

Göteborg&Co har beslutat att stå värd för European Choir Games 2019, ett internationellt körevenemang som väntas locka 10 000 internationella körsångare samt därutöver körintresserad publik till Göteborg och Västra Götaland under en vecka i augusti 2019. Nu beviljar kulturnämnden 750 000 kronor till Göteborg&Co för att stärka den internationella dimensionen under European Choir Games 2019 med friendshipkonserter och sydafrikanskt gästspel.

26. Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen

Västra Götalandsregionens kulturstrategi ”En mötesplats i världen” antogs första gången 2012 och har under hösten 2017 reviderats av kulturnämnden och regionfullmäktige. Kulturstrategin anger fem strategiska områden som särskilt viktigt för kulturens utveckling: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Sedan tidigare finns riktlinjer för strategiområdet vidga deltagandet. Nu antar kulturnämnden riktlinjer för Öka internationaliseringen.

27. Riktlinjer för strategiområdet Gynna nyskapande

Västra Götalandsregionens kulturstrategi ”En mötesplats i världen” antogs första gången 2012 och har under hösten 2017 reviderats av kulturnämnden och regionfullmäktige. Kulturstrategin anger fem strategiska områden som särskilt viktigt för kulturens utveckling: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Sedan tidigare finns riktlinjer för strategiområdet vidga deltagandet. Nu antar kulturnämnden riktlinjer för Gynna nyskapande.

28. Riktlinjer för strategiområdet Nyttja tekniken

Västra Götalandsregionens kulturstrategi ”En mötesplats i världen” antogs första gången 2012 och har under hösten 2017 reviderats av kulturnämnden och regionfullmäktige. Kulturstrategin anger fem strategiska områden som särskilt viktigt för kulturens utveckling: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Sedan tidigare finns riktlinjer för strategiområdet vidga deltagandet. Nu antar kulturnämnden riktlinjer för Nyttja tekniken.

29. Riktlinjer för strategiområdet Utveckla kapaciteter

Västra Götalandsregionens kulturstrategi ”En mötesplats i världen” antogs första gången 2012 och har under hösten 2017 reviderats av kulturnämnden och regionfullmäktige. Kulturstrategin anger fem strategiska områden som särskilt viktigt för kulturens utveckling: vidga deltagandet, gynna nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Sedan tidigare finns riktlinjer för strategiområdet vidga deltagandet. Nu antar kulturnämnden riktlinjer för Utveckla kapaciteter.

30. Utvecklingsprojekt hösten 2017

Kulturnämnden beviljade 54 Utvecklingsprojekt till ett totalt belopp om 9,6 miljoner kronor.

Läs mer i pressmeddelandet.

31. Platsutveckling i Limmared och Uddebo

Kulturnämnden avsätter 150 000 kronor till Tranemo kommun för att en processledare ska ta fram en lokal utvecklingsplan och etablera en samverkansplattform för Limmareds tätort. Syftet är att nå en långsiktigt hållbar platsutveckling på orten.

32. Föreställningen Förklädd gud på turné

Kulturnämnden beviljar 422 000 kronor till Folkoperan för genomförande av turné med föreställningen Förklädd gud, hösten 2018. Den regionala relevansen bygger dels på den lokala anknytningen till amatörkörer som medverkar i föreställningen, dels genom tematiken med de romska migranterna som medverkar och ger föreställningen en aktualitet.

33. Extra medel till jubileumslägret Side by Side 2017

Kulturnämnden beslutar att finansiera musiklägret Side by Side by El Sistema med 1.5 miljoner kronor under 2018. På grund av utebliven finansiering av sponsorer saknas pengar för 2017 och nämnden beslutar därför också att tillföra ytterligare 500 00 kronor för 2017. Side by Side by El Sistema är ett musikläger som syftar till att ge barn och ungdomar – oavsett bakgrund, erfarenhet, bostadsort, ålder, språk, ekonomi eller andra variabler – en möjlighet att mötas i musik som gemensamt intresse.

34. Plan för Intern kontroll 2018

Kulturnämnden fastställer Plan för Intern kontroll 2018.

35. Se på museum – distansbesök på konstmuseer

Kulturnämnden beviljar medel till ett projekt ska ta fram en metod och teknisk plattform för distansbesök på konstmuseer via en så kallad ”telepresencerobot” men också testa nya pedagogiska metoder för att arbeta med distansbesök. Det långsiktiga målet är att museer ska kunna erbjuda distansbesök som en del av sin ordinarie verksamhet, exempelvis on demand. Nämnden beviljar 900 000 kronor till Rise Interactive och 100 000 kronor till Nordiska Akvarellmuseet.

36. Yngres nyhetsuniversum – projektansökan inom Medier och demokrati

Lindholmen Science Park beviljas 1 200 000 kronor för att bedriva forskningsprojektet ”Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.” Projektet ska undersöka medievanor hos unga vuxna (25-35 år) genom att under sju månader etablera en experimentredaktion på Borås Tidning där målgruppen själv, under handledning, får identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som kommer till tals i artiklarna samt vilka plattformar som ska användas för spridning.

Läs mer i pressmeddelandet om yngres nyhetsuniversum

37. Välfärdsbidrag 2018

Kulturnämnden avsätter 250 000 för att koncernavdelning kultur ska anställa en handläggare på sex månader för att analysera tidigare utlysningar av stödet Välkomna flyktingar med kultur samt för att utlysa stödet 2018.

Senast uppdaterad: 2017-12-05 09:44