Beslut i kulturnämnden februari 2017

1. Årsredovisning 2016

Kulturnämnden godkände årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen och en sammanfattning av den finns att läsa i handlingarna.

Läs årsredovisningen i handlingarna

2. Yttrande över "En inkluderande kulturskolor på egen grund"

Kulturnämnden har berett remissvaret på betänkandet En kulturskola på egen grund, SOU 2016:69 och föreslår att regionstyrelsen antar remissvaret.

3. Yttrande över "En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar"

Kulturnämnden har berett ett remissvar på En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar. Svaret koncentrerar sig kring regionernas möjliga roll i en kraftfull nationell mediepolitik där publicistiskt drivna medier åter blir ett kitt i lokalsamhället, och där utredningens samtliga honnörsord – upplysning, engagemang och ansvar – kan bli verklighet tillsammans med regionala insatser.

4. Essästöd 2017

Kulturnämnden har beslutat att avsätta 500 000 kronor för Essästöd 2017, varav 50 000 är kostnaden för att Nätverkstan kultur ska administrera stödet. Dessutom har nämnden beslutat att ge kulturchefen i uppdrag att teckna avtal med Nätverkstan kultur för 2017-2018 års administration av stödet.

Syftet med Essästödet är bland annat att stärka Västra Götaland som litteraturregion och som centrum för kulturtidskrifter.

5. Danslyft 2017

Västra Götalandsregionens danssatsning från i fjol fortsätter även under 2017 genom att kulturnämnden avsätter ytterligare 1 500 000 kronor för att öka publikintresset för professionell dans. Satsningen görs i Borås, Vara, Vänersborg och Uddevalla.

Läs mer i pressmeddelandet

6. Bibliotopia 2017

Kulturnämnden beslutar om 100 000 kronor till Vara kommun för att arrangera Bibliotopia i april 2017. Bibliotopia är en årlig konferens, med temat framtidens bibliotek, som arrangeras av olika kommuner i samverkan med Kultur i Väst.

7. Översättarstöd 2017

Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut Översättarstödet under 2017. Samtidigt gav nämnden kulturchefen i uppdrag att utreda stödet och återkomma inför 2018 med ett svar som bättre motsvarar målgruppens behov och mediebranschens utmaningar.

Läs mer på hemsidan

8. Ansökan om medel till folkhälsoarbete

Ärendet återremitteras.

9. Kulturting Västra Götaland 2017

Under 2017 inrättar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ett kulturpolitiskt forum, "Kulturting Västra Götaland" för politiker och tjänstepersoner. Syftet är att bilda en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Kulturnämnden har beslutat att avsätta medel samt att uppdra åt Nätverkstan Kultur att genomföra Kulturting Västra Götaland 2017.

Mer information om Kulturting Västra Götaland 2017

10. AiR internationellt residens Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA)

Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) beviljas 130 000 kronor för att genomföra tre internationella residens inför biennalen 2017. Residensen etableras i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

11. Budget 2017,forskningsrådet för interkulturell dialog

Kulturnämnden avsätter 500 000 kronor till verksamheten för Forskningsrådet för interkulturell dialog 2017.
Forskningsrådet för interkulturell dialog arbetar med att utveckla en arena för forsknings- och utbildningssamverkan mellan lärosäten och olika aktörer i regionen. Verksamheten är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan väst.

Läs mer om Forskningsrådet för interkulturell dialog

12. Fastställande av Göteborgsoperans uppräkning 2017

Kulturnämnden fastställde Göteborgsoperans uppräkning för 2017 till 4 592 000 kronor. Kulturnämndens totala anslag till GöteborgsOperan för 2017 blir därmed 348 173 000 kronor.

13. Ansökan Varvspelet 2017

Kulturnämnden beviljar 400 000 kronor till Varvspelets teatersällskap för projektet Varvsspelet 2017. Projektet Varvsspelet 2017 är en serie av totalt tio föreställningar som ska hållas i Maskinverkstaden på Uddevallavarvet under juli-augusti 2017. Syftet är att levandegöra den lokala historien och stärka det lokala engagemanget.

Kulturnämnden har tidigare beviljat 60 000 kronor till en förstudie för projektet.

14. Folkbildning och kultur i samverkan

Kulturnämnden avsätter 1 200 000 kronor till projektet Folkbildning och kultur i samverkan. Projektet är en fortsättning av kulturnämndens arbete att främja ökad samverkan mellan folkbildning och kultur genom att etablera en mötesplattform.

Plattformen koordinerar gemensamma aktiviteter för pedagogisk och konstnärlig personal på medverkande institutioner och för deltagare. Anslaget för 2017 syftar till att involvera ytterligare folkhögskolor och kulturinstitutioner i projektet.

15. MU-ersättning (medverkans- och utställningsersättning) 2017

Kriterier för MU-ersättning (medverkans- och utställningsersättning) för 2017 antogs av kulturnämnden. Kulturchefen får i uppdrag att utvärdera 2017 års fördelning och därefter återkomma med förslag på hantering och fördelning av stödet inför 2018.

MU-avtalet är ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationer som syftar till att garantera konstnärer ersättningar vid utställningar.

Läs mer i pressmeddelandet

16. Slutrapport Dalsland- konst och folkpark

2014 beviljade kulturnämnden 100 000 kronor till Dalslands konstmuseum för att genomföra en förstudie på temat Dalslands konst- och folkpark. Förstudien är nu klar och innehåller en rad förslag som kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen för Dalslands konstmuseum. Kulturnämnden noterade informationen.

17. Delegeringsordning

Kulturnämnden godkände revidering av delegeringsordning.

18. Äga rum/kreativa platser, Pantrarna i Bergsjön

Ärendet återremitteras.

 

Jonathan Neselrot

Kommunikationschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26