Beslut i kulturnämnden i september 2017

1.    Delårsrapport augusti 2017

Kulturnämnden godkänner delårsrapport för augusti 2017 och överlämnar den till regionstyrelsen.

2.    Utökat stöd till Nordiska Akvarellmuseet för införselmoms

Kulturnämnden beslutar att temporärt utöka stödet till Nordiska Akvarellmuseet 2017 med två miljoner kronor. Stödet är avsatt för museets kostnad för införselmoms till Tullverket.

I maj införde Tullverket en förändring av momsreglerna som kallas tillfällig införsel. Det innebär att alla företag, stiftelser, föreningar med flera som gör in tillfällig införsel måste betala införselmoms.

3.    Jury för Essästöd 2017

Kulturnämnden beslutar att Tomas Forser, Andrea Zederbauer och Knut Olav Åmås utgör jury för Essästödet 2017 och tills vidare.

Essästödet administreras och utlyses av Nätverkstan kultur på uppdrag av kulturnämnden. I avtalet är inskrivet att kulturnämnden ska fatta beslut om en oberoende jury på förslag från Nätverkstan kultur. Tomas Forser ersätter Ingrid Elam som ordförande.

Läs mer om Essästödet

4.    Projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur 2017

Kulturnämnden fördelar totalt 2 247 800 kronor till Projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur 2017.

Kulturnämnden beslutade i april 2017 att utlysa 2 000 000 kronor till projekt för civilsamhället och fria kulturaktörer för att hantera flyktingsituationen. Totalt 107 ansökningar kom in. Fördelningen är nu klar. Maximalt 50 000 kronor utbetalas för varje beviljat projekt.

Läs mer om Projektstöd för att välkomna flyktingar med kultur 2017

5.    Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen

Kulturnämnden föreslår regionfullmäktige att anta den reviderade kulturstrategin En mötesplats i världen.

Till kulturstrategin

6.    Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 för SIOS Västra Götalandsregionen (Göteborg)

Regional – SIOS i Västra Götaland har sökt 200 000 kronor i verksamhetsstöd för 2017. Kulturnämnden beslutar att bevilja 100 000 kronor i stöd, då verksamheten haft en något lägre grav av aktivitet de senaste åren samt redovisar ett eget kapital på över 200 000 kronor.

7.    Pensionskostnader egna bolag 2017

Kulturnämnden ersätter 2017 Göteborgs Symfoniker AB för pensionskostnader 2017. Beloppet beräknas till 4 300 000 kronor och fastställs när bolagets slutliga pensionskostnader för 2017 är kända.

8.    Regionalisering av Borås Internationella Skulpturbiennal 2018

Under 2014-2016 har kulturnämnden tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och GR genomfört ett treårigt projekt där tre internationella festivaler – Göteborg Film Festival (GFF), Göteborg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) och Göteborgs dans- och teaterfestival – har utvidgat verksamheten till att inkludera hela Västra Götaland. Inför 2018 föreslås Borås Internationella Skulpturbiennal att ingå i konceptet.

Kulturnämnden beviljar 350 000 kronor till Borås stad för förberedelser och genomförande av Borås Internationella Skulpturbiennal 2018.

9.    Kollektivverkstadslyft 2017

Inför 2017 avsatte kulturnämnden en miljon kronor för ett kollektivverkstadslyft till de sju kollektivverkstäder som har stöd från nämnden. Stödet ska uppmuntra till stärkt medlemsservice och kompetensutveckling, platsutveckling samt nya former för att inkludera även icke-medlemmar i aktiviteterna.

Kulturnämnden beviljar medel enligt följande:

 1. Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän beviljas 225 000 kronor
 2. Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg beviljas 225 000 kronor
 3. Konstgrafiska verkstaden i Tidaholm beviljas 125 000 kronor
 4. Not Quite beviljas 125 000 kronor
 5. Skaraborgs konstgrafiska verkstad beviljas 125 000 kronor
 6. Ålgården beviljas 125 000 kronor
 7. Marks konstgrafiska verkstad beviljas 50 000 kronor

Läs mer i pressmeddelandet

10.  Biolyft – filmforum Västra Götaland 2017

Inför 2017 avsatte kulturnämnden en miljon kronor till ett så kallat ”biolyft”. Biolyftet syftar till att stärka biograferna i Västra Götaland som mötesplatser genom publikutveckling och arrangörsutveckling samt för att hitta nya former för att bedriva folkbildning. Innovativa sätt för att nyttja den digitala tekniken ska uppmuntras.

Kulturnämnden beslutar att utlysa 800 000 kronor för biolyftet. Stödet kan sökas av biografföreningar i Västra Götaland. Projektperioden är den 1 december-31 maj med sista ansökningsdag den 20 oktober.

11. Hållbar produktutveckling. Medfinansiering till Västarvets projekt med Tillväxtverket

Kulturnämnden beviljar 400 000 kronor till Västarvet för projektet Hållbar platsutveckling. Projektet genomförs i samarbete med Tillväxtverket och Turistrådet Västsverige 2017.

I april beviljades Västarvet stöd från Tillväxtverket från utlysningen på temat Hållbar platsutveckling. I samarbete med Turistrådet Västsverige syftar projektet till att öka utbudet av upplevelser som kombinerar vandring/cykling med bekvämt boende, lokala måltidserbjudandet och kulturinslag. Tre vandringsleder, varav minst en pilgrimsled, och två cykelleder ska lanseras.

12. Hemställan från Västra Götalands Bildningsförbund om regionbidrag för extrauppdrag och momskompensation till rörelsefolkhögskolor

Kulturnämnden beslutar att momskompensera de rörelseägda folkhögskolorna.

13. Ansökan om bidrag till Stiftelsens Läckö slott operaverksamhet

På grund av förändrade schablonavdrag avseende sångare och musiker samt höjda sociala avgifter för unga, har kostnaderna för Stiftelsen Läckö slotts operaverksamhet ökat med 280 000 kronor. Kulturnämnden beviljar därför 280 000 kronor i stöd till Stiftelsen Läckö slott för att täcka kostnaderna för ökade sociala avgifter för anställda sångare och musiker under 2017.

14. Teaterresidens genom Göteborgs Dans- och Teaterfestival

Kulturnämnden beviljar 500 000 kronor till Stora Teatern för genomförande av residensprogram under 2018 genom Göteborgs dans- och teaterfestival.

Göteborgs dans- och teaterfestival planerar ett residensprogram för teater i samarbete med Skövde kommun. Scenkonstnärer blir inbjudna att under ett par veckor skapa eller omarbeta en produktion i samarbete med en kommunal värd.

15. Medier och demokrati 2017

Kulturnämnden beviljar 400 000 kronor till Lindholmen Science Park för att etablera det nationella innovationsprogrammet Medier och demokrati.

2015 gav Västra Götalandsregionen (kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden) Lindholmen Science Park i uppdrag att kartlägga behovet av ett nationellt innovationsprogram för att stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin. Kartläggningen resulterade i programmet Medier och demokrati. Kulturnämnden går nu in med 400 000 kronor för att fortsätta etablera programmet.

Läs mer i pressmeddelandet.

16. Utvärdering av överenskommelse med kommunalförbunden

Kulturnämnden godkänner rapporten Delregionala Tillväxtmedel – kvalitativ uppföljning av kulturnämndens insatser. Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att föreslå nya riktlinjer inklusive finansiering för samverkan mellan kulturnämnden och kommunalförbunden med utgångspunkt i rapporten.

17. Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018

Kulturnämnden beviljar maximalt 450 000 kronor till Göteborg Film Festival för att arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018.

2017 ersattes det gamla filmavtalet med en helstatlig filmpolitik och behovet av en nationell filmpolitisk konferens växte. Västra Götalandsregionen ska i samarbete med Göteborg Film Festival arrangera ett filmpolitiskt toppmöte där den framtida svenska filmpolitiken diskuteras.

Läs mer i pressmeddelandet

18. Sammanträdestider för kulturnämnden 2018

Kulturnämnden sammanträder under 2018 på följande dagar:

 • 31 januari
 • 9 mars
 • 17 april
 • 7 juni
 • 23 augusti
 • 21 september
 • 25 oktober
 • 6 december
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27