Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden juni 2017

1. Utvecklingsprojekt våren 2017

Kulturnämnden beviljar totalt 8 678 500 kronor till utvecklingsprojekt.

53 av 119 inkomna projektansökningar beviljas stöd. För att bredda kompetensen i bedömningen av de konstnärliga aspekterna har en referensgrupp för 2017 utsetts. Referensgruppen består av Ida Gillner (musik), Fredrik Fabò (bildkonst), Anna Leppäjoki (dans) och Gunnar Eriksson (teater).

Läs mer i pressmeddelandet

Se lista över samtliga projekt och beviljad summa

2. Kulturstipendier och Skaraborgsstipendiet 2017

Kulturnämnden delade ut tio kulturstipendier á 30 000 kronor och ett Skaraborgsstipendium á 20 000 kronor.

Kulturstipendiernas syfte är att uppmuntra till fortsatta utmärkta insatser i kulturlivet och att stödja kulturskapare. Skaraborgsstipendiet avsätts till en person med anknytning till Skaraborg och finansieras av Skaraborgs jubileumsfond.

Läs mer i pressmeddelandet

3. Arbetsstipendier 2017

15 arbetsstipendier á 100 000 kronor beviljades till personer som är verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland.

Syftet med arbetsstipendierna är att uppmuntra till fortsatta utmärkta insatser i kulturlivet och stärka kulturskaparnas arbetsvillkor.

Läs mer i pressmeddelandet

4. Svar på motion om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning

Kulturnämnden godkände förslaget på remissvar till motion om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning.

5. Yttrande över remiss om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen Göteborgs stad

Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över arkivnämndens förslag till Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.

6. Begäran om yttrande till Folkbildningsrådet gällande statsbidrag till "Den nya folkhögskolan i Göteborg" samt till försöksverksamhet för Gyllenhusets folkhögskoleförening

Kulturnämnden godkände yttrandet.

7. Medel till Göteborgs museer 2017 version 2

Ärendet avförs.

8. Utredning i enlighet med uppdrag från RS med anledning av Anne-Charlotte Karlssons (S) motion om bok- och språkbussar för att möta asylsökande i Västra Götaland

Ärendet återremitteras.

9. Utvärdering av projektkontor KEKS

Kulturnämnden noterade informationen om utvärdering av KEKS projektkontor.

10. Följeforskning Konstateljén på Sahlgrenska

140 000 kronor beviljas till Sahlgrenska sjukhuset, psykiatri. Stödet går till följeforskning på Konstateljén på Sahlgrenskas psykiatriavdelningar.

I mars 2017 beviljade kulturnämnden 320 000 kronor till Sahlgrenska sjukhuset för att etablera en konstateljé på Sahlgrenska sjukhuset, psykiatri. Patienter på ett flertal psykiatriavdelningar får nu möjlighet att använda ateljén under ledning av konstnären Stefan Karlsson. Med följeforskning kan projektet spridas till andra delar av vården på vetenskapliga grunder.

11. Next Level Craft i Paris 2017

Kulturnämnden beviljar 300 000 kronor till Västarvet för utställningen Next Level Craft.

Next Level Craft ska äga rum på Svenska institutet i Paris från och med oktober 2017 till och med januari 2018. Västsvenska konsthantverkare och slöjdare ska visas i utställningen som totalt innehåller 25 deltagare från hela Sverige. Svenska institutet i Paris och Nämnden för hemslöjdsfrågor medfinansierar utställningen med sammanlagt 600 000 kronor. Urvalet av västsvenska konsthantverkare och slöjdare görs av curator Aia Jüdes i samarbete med en referensgrupp bestående av Västarvet, Konsthantverkcentrum och Svensk Form Väst.

12. Utökning av uppdrag till Göteborg Film Festival 2017

Göteborg Film Festival beviljas 700 000 kronor för en regionalisering av festivalen under 2017.

Under 2014-2016 har kulturnämnden tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och GR genomfört ett treårigt projekt där internationella festivaler, Göteborg Film Festival (GFF), Göteborg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) och Göteborgs dans- och teaterfestival har utvidgat verksamheten till att inkludera hela Västra Götaland. Stödet avser ett fortsatt samarbete för att skapa ett regionalt mervärde.

13. Kompetensväxling 2.0 – pilotprojekt 2017

Kulturnämnden avsätter 500 000 kronor till Kompetensväxling 2.0.

Innovatum Science Center har sedan 2013 arbetat med projektet Kompetensväxling. Projektet syftade till att koppla samman ideellt drivna besöksmål, som arbetslivsmuseer och hembygdsgårdar, med kommunala feriearbeten för ungdomar. Kompetensväxling 2.0 innebär en utveckling av projektet, som involverar regionens andra arbetsmarknadsinsatser och koncentrerar verksamheten till ett par kulturarvsplatser.

14. Uppdatering av Kulturstrategin En mötesplats i världen

Ärendet återremitteras.

Läs kulturstrategin En mötesplats i världen här

15. Civilsamhällets minne – förslag till arkivstrategi för Västra Götaland

Lennart Ploom, stadsarkivarie i Stockholm, har i utredningen Civilsamhällets minne. En arkivstrategi för Västra Götaland lämnat förslag på en arkivstrategi. Utredningen gjordes på uppdrag av kulturnämnden. Arkivstrategin berör de fyra regionala föreningsarkiven i Västra Götaland.

Kulturnämnden noterade utredningen av föreningsarkiven i Västra Götaland. Utredningen remitteras för yttrande till berörda föreningsarkiv i Västra Götaland.

Läs utredningen i handlingarna

16. Uppföljning av använda medel

Kulturnämnden noterade informationen.

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:32