Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden mars 2018

Detta är en kort sammanfattning av besluten under kulturnämndens sammanträde den nionde mars. Protokollet justeras inom två veckor efter sammanträdet. Först när protokollet är justerat vinner besluten laga kraft. Länk till protokoll och handlingar hittar du längst ner på sidan.

Remissvar: Policy för kommunikation och påverkan

Kulturnämnden har lämnat ett remissvar på kommunikations- och påverkansagenda till kommunikationsavdelningen inom Koncernkontoret.

Läs remissvaret och agendan här

Remiss: Medarbetarpolicy för Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden har lämnat ett remissvar på medarbetarpolicy till personalutskottet i VGR.

Läs remissvaret och agendan här

Remiss: Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Kulturnämnden har lämnat ett remissvar på policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Läs remissvaret och policyn här

Remissvar på motion av Marjan Garmroudi och Egon Frid med flera (V) om kombinationsbiljetter vid kulturevenemang

Kombinationsbiljetter skulle innebära att det skulle vara möjligt att resa kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man köpt en biljett och är på väg till någon av Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner, Göteborgs symfoniker, Göteborgs operan etc. Motionen har lagts av företrädare för Vänsterpartiet i regionfullmäktige och är på remiss hos kulturnämnden. Kulturnämnden föreslår för fullmäktige att anse motionen besvarad och hänvisar till tidigare studier i ämnet som visar att ett sådant beslut inte främst har ökat möjligheterna för de som bor långt ifrån att ta del av utbudet, utan gynnat de som redan bor nära.

Konstateljé på Psykiatri Affektiva Östra 2018

Psykiatri Affektiva Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beviljas 320 000 kronor för att starta en konstateljé i anslutning till de vårdavdelningar som vårdar patienter med bland annat depression, ångestsjukdomar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd. Sahlgrenska Affektiva Östra har inspirerats av konstateljén på Sahlgrenska som startade i januari 2017 med stöd från kulturnämnden. Medlen som söks ska täcka en verksamhetsledare under 2018. Övriga kostnader (lokaler, personal, material) står sjukhuset själva för.

Precis som på Sahlgrenska ska ”inte verksamheten ses som en medicinsk eller terapeutisk insats, utan snarare som en fristad där patienter genom aktiviteter söker mening i sina liv, fokuserar på andra frågor än de som direkt är relaterade till sjukdom, och skapar kraft till återhämtning genom att livet får ett breddat innehåll. Patienten tilltalas som ett skapande subjekt och inte som ett passivt objekt för medicinska åtgärder”.

Läs mer i pressmeddelandet

Kreativt skrivande på Psykiatri Affektiva Sahlgrenska 2018

Psykiatri Affektiva Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beviljas 400 000 kronor för att starta en ateljé med kreativt skrivande i anslutning till de psykiatriska vårdavdelningarna 80, 81, 82 och 86 på Sahlgrenska i Göteborg. Under 2017 beviljade kulturnämnden medel till att inrätta en konstateljé i anslutning till avdelningarna, ett arbete som nu drivs vidare med egna medel. Nu vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset komplettera konstateljén med att erbjuda kreativt skrivande till patienterna, en dag i veckan kl 13:30-19:00, under ledning av fyra erfarna författare som valts ut via Författarcentrum Väst. Den välrenommerade författaren och lyrikern Lina Ekdahl finns med bland de fyra.

Läs mer i pressmeddelandet

Regionalisering av internationella festivaler 2018

Göteborg Film Festival (GFF), Göteborg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) och Göteborgs dans- och teaterfestival har sedan 2014 utvidgat verksamheten till att inkludera hela Västra Götaland. Från och med 2018 ingår även Borås Internationella Skulpturbiennal i satsningen. Samarbetet mellan festivaler, kommuner, kommunalförbund och kulturaktörer har utvecklats till stabila koncept med ett tydligt regionalt mervärde. Kostnaderna för regionaliseringen ingår inte i kulturnämndens ordinarie stöd till verksamheterna så på kulturnämndens sammanträde i mars beviljades Göteborgs dans- och teaterfestival 400 000 för 2018 års festival samt GIBCA 250 000 för planering inför 2019 års festival.

Medier och demokrati 2018

Kulturnämnden beviljar 1 000 000 kronor till Lindholmen Science Park för Medier och demokrati 2018.

Lars Tunbjörk på Borås konstmuseum 2018

2017 beviljade Västra Götalandsregionens kulturnämnd 450 000 kronor till Borås stad för att genomföra en förstudie samt Lars Tunbjörk-symposiet 2017. Nu beviljar kulturnämnden ytterligare 400 000 kronor till Borås stad för fördjupat arbete med Lars Tunbjörk Center under 2018.

Lars Tunbjörk (1956-2015) är en av Sveriges mest internationellt kända fotografer och samtidigt sannolikt en av de mest namnkunniga bland allmänheten. Det var i Borås som han började sin fotografiska bana och hittade inspiration till sin beskrivning av det nya Sverige och människans behov av och besvär med att passa in. Borås stad har för avsikt att steg för steg öka sitt åtagande för att ge Lars Tunbjörks verk en permanent utställningsplats. Kulturnämnden föreslås avsätta medel som täcker finansiering av årets Lars Tunbjörk-symposium samt en 50 procents tjänst som arbetar med utställning och publikarbete. Inför 2019 sker diskussion om finansiering inom ramen för uppdraget till Borås konstmuseum under förutsättning att Borås stad avsätter egna medel.

Digitalisering av biograf EllösParken på Orust 2018

Kulturnämnden beviljar 150 000 kronor till Orust kommun för digitalisering av biograf EllösParken under 2018.

Bidrag till politiska ungdomsförbund; Sverigedemokraterna Västra Götaland (Ungsvenskarna) – ledamotsinitiativ

Kulturnämnden avslår ansökan om stöd till Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna. Anledningen är att ungdomspartiet inte uppfyller regelkraven om att ungdomspartiet ska vara skiljt från moderpartiet. I Ungsvenskars fall är det inte så då organisationen är en avdelning inom moderpartiet. En självständig organisation innebär en garanti för att åsiktsbildningen inom ungdomsförbundet är fristående från moderpartiet. För att ansökan ska kunna behandlas av kulturnämnden enligt nuvarande regelverk måste Ungsvenskarna bilda en egen juridisk person med separat ekonomi i likhet med övriga politiska ungdomsförbund.

Digitaliseringsplan för kulturen i Västra Götaland 2018-2019

Kulturnämnden antar digitaliseringsplanen och avsätter två miljoner kronor för pilotprojekt. Syftet med att upprätta en digitaliseringsplan för kulturen i Västra Götaland är att bygga långsiktiga och effektiva strukturer för hur digitalisering ska utvecklas till ett verktyg som ger alla en möjlighet att vara delaktiga i och ha tillgång till konst och kultur. Planen omfattar främst utveckling av digitalisering, det vill säga hur redan digitaliserat material kan tillgängliggöras och utvecklas på olika sätt. Metoden innebär utlysning av medel för genomförande av ett antal piloter där digitalisering utgör ett verktyg för tillgänglighet, interaktivitet samt nyskapande i form av mediespecifika produktioner. Planen riktar sig till organisationer som är verksamma inom det konstnärliga och kulturella fältet. Pilotprojekten ska samordnas med relevanta nationella satsningar för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling inom digitalisering och kultur.

Läs digitaliseringsplanen i sin helhet här

Utvecklingsmedel till parasporten 2018

Kulturnämnden beviljar 500 000 kronor till Västergötlands Parasportförbund. Medlen ska skapa förutsättningar för ett samgående mellan de tre parasportförbunden till ett gemensamt förbund för Västra Götaland samt att skapa förutsättningar för långsiktiga strategiska insatser inom parasporten.

Kulturnämnden beviljar Västergötlands Parasportförbund ansökan om stöd till handikappidrotts- och familjedag på Skara Sommarland

Förbundet beviljads 15 000 kronor.

Välkomna flyktingar med kultur 2018, utlysning av medel

För fjärde året i rad utlyser kulturnämnden medel för att välkomna flyktingar med kultur. Medlen, som i år är 3 250 000 kronor, kan sökas av det civila samhället, folkhögskolor och fria kulturaktörer i Västra Götaland. För att medlen ska nå ut brett kommer en del av medlen även i år att begränsas till 50 000 per projekt. Den relativt låga nivån erbjuder dock inte mer långsiktiga strategiska satsningar på integrationsfrämjande insatser varför kulturnämnden i år har valt att dela upp medlen. En del av medlen kommer att användas till just det, och där kommer maxgränsen för ansökningar att vara 250 000 kronor.

Utlysningen kommer att ske inom kort. Mer information om utlysningen och tider får du enklast genom att följa oss på Twitter  eller hålla ett öga på vår hemsida 

Läs mer i pressmeddelandet

Ansökan om bidrag till Göteborgs Kulturkalas 2018

Kulturnämnden beviljar 1 500 000 kronor, varav 500 000 ska användas specifikt för en arabisk gästartist, för genomförande av 2018 års Kulturkalas.

Rapport: KKV Göteborg – Kompetensutveckling för bildkonstnärer

Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg (KKV Göteborg) har inkommit med en rapport för projektet Kompetensutveckling för bildkonstnärer som genomfördes under 2017.

Läs rapporten här

Rapport: Delregionala kulturdialoger 2017

Under 2017 höll kulturnämnden fyra delregionala kulturdialoger i länet. Dialogerna var en fortsättning på 2017 års Kulturting Västra Götaland. Dialogerna hölls på fyra platser i länet, i samarbete med de fyra kommunalförbunden och målgruppen var kommunala förtroendevalda och tjänstemän.

Åtgärder efter motion från Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götaland som attraktiv och levande kulturregion

Anne-Charlotte Karlsson (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kartlägga villkoren för kulturarbetare i Västra Götaland, se över kompetensförsörjning och fortbildning inom kulturområdet samt att utarbeta en plan för att stärka kulturarbetarnas arbetssituation i Västra Götaland. Kulturnämnden godkänner rapporten.

Rapport: Streaming av Göteborg Film Festival 2018

Kulturnämnden fick en rapport av Göteborg Film Festival om streamingen av invigningsfilmen till biografer runt om i länet. Göteborg Film Festival har för andra året i rad direktsänt invigningsceremoni och invigningsfilm till ett antal biografer i Västra Götaland. Förra året, 2017, streamades invigningen till 35 biografer, i år blev det 30 stycken. Inför 2017 års streaming avsatte kulturnämnden 353 000 kronor för projektledning och teknikstöd till biograferna, inför 2018 tillfördes Göteborg Film Festival medel i det långsiktiga uppdraget för att genomföra streamingen.

Trots att antalet biografer var färre 2018 ökade biljettförsäljningen med 400 biljetter till totalt 2 233 stycken (1 788 för 2017). Göteborg Film Festival stod för programinnehåll, teknik och kommunikation/marknadsföring i tryckt material och sociala medier. Biograferna stod för lokal, personal och eventuella kringarrangemang. Biljettpriset sattes till 40 kronor och intäkterna tillföll respektive biograf.

Revidering av kulturnämndens detaljbudget 2018

Med anledning av att den statliga uppräkningen av samverkansmodellen inte sker förrän i februari måste den regionala kulturbudgeten revideras. Processen är årlig och förväntad.

Se uppräkningen och den reviderade budgeten här

Verksamhetsstöd 2019

Från och med 2019 beviljas följande organisationer verksamhetsstöd, förutsatt att medel tillförs i den regionala kulturbudgeten för 2019:

  • Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän
  • Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg
  • Litografiska akademin i Tidaholm
  • Not Quite
  • Skaraborgs konstgrafiska verkstad
  • Ålgården – konstnärernas verkstäder och galleri

Verksamhetsstöd är en stödform av långsiktig karaktär. Verksamhetsstödet regleras dock i budgeten för varje år.

Kulturnämndens representation på AER:s möte i Arad, Rumänien, 20-22 mars 2018

Kulturnämnden beslutar att delta med representanter.

Kulturnämndens studieresa i Dalsland

Kulturnämnden förlägger sitt sammanträde den 17 april till Dalslands Gästgiveri i Ånimskog. Samma dag gör nämnden ett studiebesök på Not Quite på Fengersfors bruk. Övernattning sker i Dals Långed. Dagen därpå besöker kulturnämnden Halmens hus i Bengtsfors och gör ett längre stopp vid Upperud 9:9 där information ges bl a om:

  • Pilgrims- och vandringsleder
  • Kompetensutveckling 2.0
  • Dalslands kanals 150 års-firande
  • Information om Trädgårdar i Väst och projektet Yellow Book
Senast uppdaterad: 2019-03-01 10:12