Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden oktober 2016

1, Detaljbudget 2017

Detaljbudgeten för 2017 är disponerad för att uppfylla det prioriterade mål som regionfullmäktige fastställt: att öka deltagandet i kulturlivet. Kulturnämnden har också beslutat om två egna mål samt att medverka i fem av regionfullmäktiges fokusområden.

De två egna målen är: 

- Kulturnämnden ska tillämpa rättighetsbaserade arbetsmetoder.

- Kulturnämnden ska gynna nyskapande.

De fem fokusområden som regionfullmäktiges beslutat om och som kulturnämnden medverkar i är:

- Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

- Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.

- Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.

- Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

- Utveckla Göteborgs botaniska trädgård

Regionfullmäktige har anvisat en ram på drygt 1,1 miljard kronor vilket är en höjning från 2016 med cirka två procent. Förutom de regionala medlen fördelar kulturnämnden även statliga medel enligt samverkansmodellen, som 2016 var cirka 307 miljoner kronor.

Läs kulturnämndens detaljbudget i sin helhet

2, Kulturnämndens remissvar på förslag till Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Kulturnämnden säger i ett remissvar till regionstyrelsen att förslaget till "Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv är" är "tydligt strukturerat och innehåller det väsentliga", men att man gärna hade sett att fler sorters jäv omnämnts, särskilt delikatessjäv. Kulturnämnden anser det särskilt viktigt i en organisation som sin egen då man bedömer ansökningar om medel inom ett begränsat område där många inte kan undgå att känna varandra mer eller mindre.

3, Yttrande över Summering av demokratitorg 2015-2016

Demokratitorg är en metod för dialog mellan politiker och unga människor. Metoden som har använts i regionen sedan 2007 går ut på att skapa en plattform för möten, där ungdomar kan lyfta sina åsikter direkt till politiker. Politikerna i sin tur får möjlighet att lyssna av hur unga människor tänker om regionala verksamheter.

På uppdrag av VGR har Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) genomfört arton demokratitorg runtom i regionen under vintern 2015 och våren 2016 samt återrapporterat detta. Regionfullmäktige vill nu att berörda nämnder och styrelser har synpunkter på rapporterna från GR.

Teman som kulturnämnden ska yttra sig om är fritid och kultur samt integration. Kulturnämndens synpunkter ska vidarebefordras till de skolor som har deltagit i demokratitorgen.

GR:s rapporter samt kulturnämndens synpunkter kan läsas i sin helhet i handlingarna.

4, Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2017-2019

Kulturnämnden beslutar om fördelning av kulturstrategiskt stöd för 2017-2019. Under våren 2016 inkom 30 ansökningar om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd. Kulturnämnden föreslås ge stöd till tretton av dem med ett sammanlagt belopp på 3 240 000 kronor. Två av dessa, Sveriges konstföreningar Västra Götaland (130 tkr) och Maritimt i Väst (200 tkr), föreslås Verksamhetsstöd istället för Kulturstrategiskt utvecklingsstöd.

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd är ett treårigt stöd som organisationer kan söka för att genomföra strategiska insatser som ligger utanför ordinarie verksamhet.

Verksamhetsstödet beviljas tills vidare. Storleken på stödet sätts årligen.

I handlingar från kulturnämnden kan du se beslutsunderlaget för kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2017-2019

5, Kompetensutveckling för bildkonstnärer

Kulturnämnden beviljar 500 000 kronor till Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg för kompetensutveckling för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg (KKV) är landets näst största kollektivverkstad med drygt 500 medlemmar. Man förfogar över 2 000 kvm yta i Klippanområdet i Göteborg med verkstäder för gjuteri, trä, metall, keramik, glas, emalj, textil, grafik, elektronik och laserskärning.

Läs mer i pressmeddelandet

6, Rapport från kulturnämndens deltagande på Almedalsveckan 2016

Kulturnämnden fick en rapport på sin medverkan i Almedalen 2016. Kulturnämnden medverkande under Almedalsveckan 2016 genom två förtroendevalda. Kulturnämnden arrangerade seminariet: interkulturell dialog; ett nytt sätt att möta en gammal utmaning.

7, Utredningar inom kulturområdet 2016-2017 i samarbete med enheten Samhällsanalys

Kulturnämnden fick information om överenskommelsen mellan sin egen tjänstemannastab koncernavdelning kultur och en annan avdelning inom Koncernkontoret, data och analys. Data och analys bistår koncernavdelning kultur och kulturnämnden med analyser och utredningar inom kulturområdet. Data och analys stöttar också processer för uppföljning och utvärdering av kulturverksamheter med långsiktiga stöd från kulturnämnden. Dessutom samordnar avdelningen regional kulturstatistik.

8, Digikult 2017-2019 – plan och ekonomi

Kulturnämnden har beslutat att godkänna utvecklingsplanen för Digikult 2017-2019 och avsätta 300 000 kronor för förberedelser och genomförande av konferensen 2017. En av utvecklingsinsatserna i Västra Götaland regionala kulturplan 2016-2019 är att göra Digikult till en konferens med nordisk räckvidd. Därför har en treårig utvecklingsplan tagits fram.

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat.

9, Förlängning av Handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar 2017

Kulturnämnden beslutade att förlänga handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar till och med sista december 2017.

10, Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till fastighetsnämnden 2015-2017

Kulturnämnden har beslutat att fastighetsnämnden ska vara ny mottagare av det uppdragsbaserade verksamhetsstöd som konstenheten fram till nu har fått. Konstenheten är en avdelning på Västfastigheter och fastighetsnämnden är avdelningens närmsta politiska organ. Beslutet att låta fastighetsnämnden vara mottagare av stödet är för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan beställare (kulturnämnden) och utförare (fastighetsnämnden).

11, Gemensamma riktlinjer för organisationsbidrag

Regionstyrelsen har tidigare gett bland andra kulturnämnden i uppdrag att vara med och ta fram regiongemensamma riktlinjer för organisationsbidrag. Kulturnämnden svarar regionstyrelsen i en skrivelse och säger att beslut inte kan tas i frågan förrän de politiska prioriteringarna samt konsekvenserna av uppdraget utretts.

12, Användning av budgetmedel

Kulturnämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av utfallet i detaljbudgeten på budgetposterna inom strategiska områden och för riktade insatser enligt beslut i regionfullmäktige eller kulturnämnden.

Jonathan Neselrot

Kommunikationschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-01 10:13