Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden september 2016

1, Delårsrapport augusti 2016

Kulturnämnden godkände delårsrapporten för augusti 2016. Den rapporteras till regionstyrelsen enligt anvisningar. Delårsrapporten finns att läsa i handlingarna.

2, Remissvar: För varje människa; förslag till handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020

Kommittén för mänskliga rättigheter har tagit fram en regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter, detta på uppdrag av regionfullmäktige. I handlingsplanen finns tre åtgärder som hänvisar till kulturnämndens arbete:

Integrera mänskliga rättigheter och riktlinjerna för vidgat deltagande i uppdrag och andra stödformer från kulturnämnden.Ökade insatser som främjar de fem nationella minoriteternas inflytande och egenmakt med särskilt fokus på barn och unga.Bidrag till civilsamhället och det fria kulturlivet för att arbeta med flyktingar i asylfasen.

I remissen svarar kulturnämnden att åtgärderna är relevanta och genomförbara. Kulturnämnden påpekar dock att mätmetoderna i handlingsplanen ofta är alltför kvantitativa, något som inte alltid lämpar sig för kulturverksamheter. Kulturnämnden vill därför införa mer kvalitativa metoder för uppföljning.

3, Svar på motion från Håkan Lösnitz och Carolin Nordengrip (SD) om att utveckla folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen

I en motion i regionfullmäktige förslår Håkan Lösnitz (SD) och Caroline Nordengrip (SD) att fullmäktige ska ge folkhögskolestyrelsen i uppdrag att erbjuda fler yrkesförberedande gymnasiekurser. I sitt remissvar säger kulturnämnden att folkhögskolestyrelsens befintliga uppdrag redan innefattar detta och motionen därmed är besvarad.

4, Kulturnämndens remissvar på utredningen: En stark aktör inom natur- och kulturarvsområdet. En översyn av Västarvet och förslag till ny organisation

Ägarutskottet gav 15 april 2015 regiondirektören i uppdrag att utreda Västarvets organisation. En styrgrupp med regionala tjänstepersoner och en projektgrupp från Acando Consulting AB har genomfört studien. I styrgruppen ingick kulturchefen Staffan Rydén och Västarvets chef Marianne Dahlqvist. Det huvudsakliga och organisatoriska förslaget innebär att Västarvets nu två avdelningar (publik och regional verksamhet) blir tre; en rådgivande och främjande; en för att visa, bevara och vårda samt; en för att erbjuda expertis och spetskompetens på marknaden. Koncernavdelning kultur är i stort positiv till utredningens analys och överens med utredarna om den lägesbild som ges. Kulturnämnden lämnar över remissvaret till regionstyrelsen och ger kulturchefen i uppdrag att införa nämndens beslut om nya uppdrag för Västarvet, Bohusläns museum och Västergötlands museum 2018-2020. Kulturnämnden föreslår också att regionstyrelsen utreder betydelsen av en ny associationsform för Studio Västsvensk Konservering för att tillvarata verksamheten potential på ett nationellt plan.

5, Finansieringsbidrag till jubileumslägret Side by Side by El Sistema

Kulturnämnden beviljar stiftelsen Göteborgs Symfoniker 600 000 2016 för arbetet med 2017 års Side by Side läger. Side by Side är ett årligt musikläger i Göteborg. Lägret har blivit en aktivitet för Göteborgs stads 400-årsjubileum och ambitionen är att lägret ska vara världens största musikläger för barn och unga 2021.

Läs mer i pressmeddelandet

6, Ansökan 40 år och 40 platser – Göteborg Film Festival

För att manifestera att Göteborg Film Festival fyller 40 år nästa år vill festivalen, i samarbete med Västra Götalandsregionen, streama premiärfilmen till 40 platser i länet. Kulturnämnden bidrar med 223 000 kronor.

Läs mer i pressmeddelandet

7, Stipendium ur Skaraborgs läns landstings jubileumsfond

Eftersom den årliga avkastningen i fonden minskar beslutar kulturnämnden att minska det årliga Skaraborgsstipendiet från 30 000 till 20 000 kronor. Stipendiaten utses bland de årliga ansökningar om kulturstipendium som kommer in till koncernavdelning kultur. Stipendiet ges till en kulturaktör som är bördig eller varit verksam i Skaraborg under en längre tid.

8, Överenskommelse mellan Riksteatern och Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Kulturnämnden beslutar att uppdra åt nämndens ordförande och kulturchefen att teckna avtal om utvecklingssamverkan med Riksteatern. Riksteatern tillhör det samverkansråd som inrättades till Kulturrådet i samband med kultursamverkansmodellens genomförande. Överenskommelsen ska ge en samlad bild av gemensamma befintliga satsningar och utveckla området.

Kulturnämnden har sedan tidigare tecknat liknande överenskommelser med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Riksarkivet och Nämnden För Hemslöjdsfrågor.

Jonathan Neselrot

Kommunikationschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26