Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut: projektbidrag, verksamhetsbidrag och organisationsbidrag.

Projektbidrag

Projektbidraget kan delas ut till föreningar för att stödja och fördjupa arbetet med mänskliga rättigheter.

Nästa ansökningsperiod är hösten 2018.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan delas ut till organisationer som arbetar för nationella minoriteter, barnrätt, hbtq-personer samt paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationers långsiktiga och systematiska arbete med att främja mänskliga rättigheter för:

  • Nationella minoriteter (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • Barn
  • Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer (endast paraplyorganisationer)

Verksamhetsbidrag delas ut för tre år i taget (2017-2019). Varje år görs en uppföljning av föreningarnas arbete i form av en skriftlig rapportering och dialogmöten med föreningarna. Nästa ansökningperiod öppnar hösten 2019 (inför 2020).

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

Nästa ansökningsperiod är hösten 2018.

Uppföljning av organisationsbidrag

De organisationer som har fått organisationsbidrag 2018 behöver inte ansöka om organisationsbidrag för 2019. Däremot behöver ni skicka handlingar till diariet koncernkontoret.diarium@vgregion.se för uppföljning senast den 31 december 2018. Ni ska skicka in:

  • Årsmötesprotokoll 2018 (undertecknat och justerat)
  • Verksamhetsberättelse 2017
  • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning 2017
  • Revisionsberättelse 2017
  • Verksamhetsplan och budget 2019 (preliminär)
  • Organisationens stadgar (bifogas vid stadgeändringar)

 

Emma Broberg

Projektbidrag
Telefonnummer

Fredrik Carlson

Projektbidrag
Telefonnummer

Vania Costa Timback

Organisationsbidrag
Telefonnummer

Liselott Johansson

Verksamhetsbidrag
Telefonnummer