Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom social hållbarhet – mänskliga rättigheter 2021

Utlysningstiden för 2021 års projektstöd är slut.

Civila samhället kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet ska utveckla och förstärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och en jämlik hälsa i Västra Götaland. Projekten ska ligga i linje med Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Beredningen för mänskliga rättigheters prioriterade områden för 2021

Öka inkluderingen för tillit och sammanhållning

Projekten ska bidra till att öka inkluderingen för tillit och sammanhållning. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är grunden för en fungerande demokrati. Arbetet ska vägledas av människors rättigheter, villkor och behov samt utgå från invånarnas olika förutsättningar till delaktighet och inflytande. Diskrimineringslagens grunder: etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet och uttryck samt exempelvis socioekonomisk status och utbildningsbakgrund påverkar våra förutsättningar att få de mänskliga rättigheterna tillgodosedda.

Främja medskapande, delaktighet och inflytande

Projekten ska bidra till att främja medskapande, delaktighet och inflytande. Att vara delaktig och inkluderad i frågor som berör en själv, ens egen situation och samhällets utveckling är en mänsklig rättighet. Delaktighet är i sig hälsofrämjande, främjar egenmakten och ökar människors engagemang samt tilltro till det demokratiska systemet.  

Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor

Projekten ska bidra till att utveckla förutsättningar för barns och ungas trygga och goda uppväxtvillkor, i enlighet med barnets mänskliga rättigheter. FN:s barnkonvention är svensk lag och ska omsättas från teori till praktik. Det handlar bland annat om att systematiskt göra barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem, att barnets bästa ska beaktas i alla frågor som berör barn och att öka kunskapen hos barn och vuxna om barnets mänskliga rättigheter. Familjers olika socioekonomiska villkor samt barns och ungas fritidsmöjligheter är viktiga områden för trygga och goda uppväxtvillkor.

Under samma period finns även möjlighet att söka projektstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa inom områdena:  

 • Kraftsamling för fullföljda studier
 • Främja psykisk hälsa och förebygga suicid
 • Främja goda levnadsvanor

Läs mer här

Syftet med projektstöd

 • Projekt ska bidra till att stärka mänskliga rättigheter och genomföras utifrån principerna om människorättsbaserat arbete:
  • Värdighet och egenmakt
  • Jämlikhet och icke-diskriminering
  • Delaktighet och inflytande
  • Ansvar och transparens
 • Projekt ska bidra till att minska skillnader i hälsa och levnadsvillkor och gynna den sociala hållbarheten.
 • Projekt ska ha regiongemensamt intresse; antingen projekt som bedrivs i stora delar av Västra Götaland eller projekt som genomförs lokalt men bedöms vara av intresse för andra delar av länet.
 • Projektens inriktning ska ligga i linje Västra Götalandsregionens styrande dokument med avseende på mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Formella krav på sökande

 • Projektstöd kan sökas av civila samhället; såsom organisationer, föreningar och nätverk med verksamhet inom Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer och bedriva stadigvarande verksamhet i Västra Götaland.
 • Aktionsgrupper, nätverk, upprop mm kan söka stöd för utvecklingsprojekt under förutsättning att stödet kanaliseras via organisation som är godkänd av Västra Götalandsregionen.
 • Organisationer och föreningar ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare.

Anvisningar för projektansökningar

 • Civila samhället ska vara projektägare men projektet kan gärna genomföras i samverkan med andra aktörer såsom andra civilsamhällesaktörer, kommuner och/eller andra samhällsaktörer.
 • Projektstöd kan sökas för ett till tre år. Om projektet planeras bedrivas under mer än ett år ska detta anges.
 • Ansökan ska göras via ansökningsblankett för utvecklingsprojekt för social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Ansökan ska innehålla tydlig och beskrivande projektplan med uppgifter om projektets syfte, målgrupp, tidsplan, beskrivning av planerad uppföljning/utvärdering och hur spridning och eventuell implementering av projektets erfarenheter ska ske. Beskrivning av egeninsats av projektägare ska göras i ansökan. Budget ska anges per verksamhetsår samt den totala budgeten för projektet. Samverkansparter/medfinansiärer ska beskrivas. Projektägare respektive ansvarig projektledare ska alltid anges.
 • Organisationer och föreningar som söker projektstöd ska bifoga senaste årets verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Slutrapport samt ekonomisk redovisning för projektet ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning sändas in årligen. Om projektet inte slutförs eller genomförs enligt projektplanen ska ansökan omprövas och Västra Götalandsregionen kan återkräva beviljat stöd.

Gör så här för att söka stöd

Du ansöker om ekonomiskt stöd genom att fylla i ansökningsblanketten nedan direkt i datorn eller genom att skriva ut och fylla i manuellt. Skicka in ansökan via mejl eller postadress.

Har du frågor eller vill diskutera din projektidé kontakta fredrik.carlson@vgregion.se eller anne.m.svensson@vgregion.se 

Dokument

Ansökningsblankett för projektstöd

Anne Svensson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Postadress: Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg

Fredrik Carlson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-09-14 09:58