Forskning och utveckling

Nedan beskrivs pågående och kommande studier om mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter, som finansieras av kommittén för mänskliga rättigheter. I menyn till vänster hittar du färdigställda rapporter.

Pågående: Fördjupningsstudie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård (2017-2019)

Under 2015-2017 finansierade kommittén en studie om mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden. Studien visade att det krävs mer kunskap om när vården brister i mötet med personer med psykisk ohälsa. 2017-2019 finansierar kommittén för mänskliga rättigheter en fördjupad studie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård. Materialet består av avidentifierade anmälningar till patientnämnderna från 2017, där hälften har skrivits av en patient och/eller närstående och hälften har nedtecknats av en handläggare.

Forskare: Anna Råberus, doktorand vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Handledare: Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap

Referensgrupp: Styrgruppen för projektet "Att komma till sin rätt" (vårdpersonal och egenpecialister/fd patienter inom Psykosvårdkedja Nordost (PNO) samt representanter från kunskapscentrum för psykisk hälsa och avdelning mänskliga rättigheter.

Pågående: Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande (2017-2018)

Tillståndslösa har samma rätt till vård som asylsökande som befinner sig i Sverige. Trots detta finns rapporter om att tillståndslösa nekas vård och att vården för asylsökande är begränsad. Under 2017-2018 finansierar kommittén för mänskliga rättigheter en studie om vilken kunskap sjuksköterske- och läkarstudenter har om målgruppernas rätt till vård. Materialet består av enkäter till över 2000 studenter i samband med obligatoriska delar av undervisningen. Resultatet av studien ska kommuniceras inom hälso- och sjukvården, för att öka kännedomen om tillståndslösas och asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård.

Forskare: Elisabet Lönnermark, fil.dr, infektionsläkare samt processledare för undervisning i mänskliga rättigheter och genus på läkarprogrammet. Övriga medarbetare i projektet är Malin Hagman, läkarstudent, Lena Oxelmark, lektor i vårdvetenskap samt Rune Andersson, infektionsläkare och professor i global hälsa.

Referensgrupp: Regional samordnare för hälso- och sjukvårdsfrågor som rör asylsökande och nyanlända samt avdelning mänskliga rättigheter.

Kommande: Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Studien kommer att analysera hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Studien startar den 1 juli 2018 och pågår till juni 2019.

Forskare: Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer