Människorättsbaserat arbete

Ett barn bär ett annat barn på ryggen, bild i motljus

Västra Götalandsregionens verksamheter ska arbeta människorättsbaserat, eller som det ibland också kallas rättighetsbaserat. Men vad innebär det?

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter ska omsättas till praktiskt arbete på alla nivåer i vår organisation. FN:s utvecklingsorgan har enats om vad människorättsbaserat arbetssätt innebär och i Västra Götalandsregionen har nu tre verksamheter testat och anpassat FN:s definition för att passa bättre hos oss. De tre verksamheterna är Angereds Närsjukhus, delar av psykiatriverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Psykosvård Nordost och Avdelning 242 – samt Bohusläns museum och Västarvet.

Film förmedlar vad arbetet innebar

För att lättare kunna förmedla vad arbetet med piloterna innebar för alla inblandade har vi tagit fram flera korta filmer. Här kan du titta på filmerna.

5 steg i rätt riktning – vägledning

Utifrån erfarenheterna i projektet har vi tagit fram en vägledning för dig som ska starta upp ett människorättsbaserat arbete i din verksamhet. Vägledningen innehåller fyra principer och fem steg med inspirerande exempel från verksamheter som redan testat. Det finns inget facit och ingen enkel checklista. Arbetet måste alltid utgå från de förutsättningar som finns för er och de människor er verksamhet är till för, rättighetsbärarna. Kärnan i ett människorättsbaserat arbete är dock alltid att sätta människans värdighet i centrum och att utgå från principerna om jämlikhet, delaktighet, ansvar och transparens.

5 steg i rätt riktning

Five steps in the right direction

Målet med mötet

Målet med mötet är ett stöd för att följa principerna för människorättsbaserat arbete. Det kan användas vid arbetsplatsträffar (APT), verksamhetsmöten och projekt, och för att följa upp mål, resultat och processer.

Målet med mötet

The aim of the meeting

Rapport från forskare som följt projektet

Projektet har följts av följeforskare från konsultföretaget MR-piloterna som i oktober 2015 färdigställde sin slutrapport.

Slutrapport: "Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken"

Sammanfattning av slutrapport: "Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken"

Några effekter av projektet 

Följeforskningen konstaterar bland annat att ingen av verksamheterna ännu full ut arbetar människorättsbaserat men att alla tre har tagit viktiga steg. Västra Götalandsregionen arbetar nu vidare med att tillvarata och sprida erfarenheterna av projektet. Några tydliga effekter kan ses i samtliga verksamheter, exempelvis:

  • Legitimitet för nya arbetssätt
  • Ökad kunskap om mänskliga rättigheter
  • Projektet har skapat viktiga forum/utrymme reflektion
  • Tydligare kopplingar mellan mänskliga rättigheter och det egna arbetsuppdraget
  • Perspektivskifte från människor med bara behov till människor med rättigheter

Konkret har projektet inneburit många olika saker i de olika verksamheterna:
I psykosvården har det t ex inneburit minskad användning av tvång (i stort sett ingen bältesläggning), säkerställande av rätten att rösta i allmänna valen för patienter inom slutenvården samt stor ökning av delaktigheten hos patienterna eller egenspecialisterna som vi numera säger.

Artikel från Kommunalarbetaren november 2015 "Hon vill skrota bältessängen"

På museet har projektet t ex inneburit en mer normmedveten webb, mer genomtänkt representation i utställningarna och förbättrad fysisk tillgänglighet.

På närsjukhuset har delaktigheten bland rättighetsbärarna ökat och sjukhusledningen har utlyst uppdrag som MR-mentorer för hållbart ansvar. MR-mentorerna är medarbetare som har fått utökat uppdrag att driva utvecklingsarbete för mänskliga rättigheter inom ramen för sin tjänst med tydligt mandat och resurser.

Anna Jacobson

Regionutvecklare
Telefonnummer

Emma Broberg

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-25 11:06