Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljönämndens riktlinjer för projekt

Miljönämnden anger i särskilda riktlinjer vilka förutsättningar och avgränsningar som gäller för besluten om stöd till utvecklingsprojekt på miljöområdet. De senaste riktlinjerna antogs i juni 2019 och ersätter dem från 2014. OBS! För dig som har fått beslut från MN enligt de tidigare riktlinjerna så gäller de.

Riktlinjerna har uppdateras 2019  så att de hänvisar till:

 • programmen för hållbar utveckling
 • målen i Klimat 2030 om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
 • nya rutiner för att bidra till att förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • nya bedömningskriterier som används för ansökningar om projektmedel
 • ändrad rutin för finansieringsandel

Prioriteringar

Miljönämnden prioriterar miljöinsatser som är nyskapande och som syftar till att bygga upp strukturer som kan leva vidare av egen kraft. Insatserna ska bidra till utveckling inom miljöområdet och ge nya arbetstillfällen.

Miljönämnden prioriterar insatser där man tidigt i planeringen kunnat vara med och ge synpunkter på verksamheten och på hur Västra Götalandsregionen ska vara formellt engagerad i projektet.

Breda projekt önskas

Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, bedrivas antingen i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller delregionalt om det sedan kan vara intressant även för övriga delar av länet.

Dessutom prioriteras sådana miljöinsatser främjar samverkan mellan flera och nya aktörer inom olika sektorer. Det är en anledning till att miljönämnden prioriterar projekt med flera finansiärer och där miljönämndens andel av den totala finansieringen är låg.

Information om projektet ska spridas aktivt till relevanta målgrupper under projektets gång och när det avslutas. Det ska framgå att VGR är en finansiär.

Informationsskyldighet

De som insatsen riktar sig till ska medverka

Projekt som berör en speciell kommun eller grupp av kommuner får endast stöd om berörda kommuner är aktivt engagerade som organisationer.

Projekt som riktar sig till en specifik intressentgrupp får endast stöd om representanter från denna aktivt medverkar i projektet.

Miljönämnden prioriterar sådana projekt som innefattar åtgärder inom olika rättighetsområden som jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Bedömningskriterier

Ansökningarna som har kommit in bedöms baserat på dessa frågor:

 • Relevans – Bidrar projektet till VG2020, Klimat2030 och programmets syfte och mål? Hur kompletterar det andra projekt och satsningar inom området?
 • Potential – Bidrar projektet till att nya och innovativa lösningar utvecklas och testas? Bidrar projektet till att lösningarna sprids vid?
 • Genomförbarhet – Hur stämmer projektets planering av aktiviteter och budget med uppsatta mål?
 • Aktörskonstellation – Hur är projektets förankring hos relevanta aktörer? Har deltagarna kapacitet att skapa förändring? Är fördelning av roller och medfinansiering rimlig?

Detta får inte stöd

Miljönämnden beviljar inte stöd till:

 • projekt som ändå skulle ha genomförts inom den sökandes ordinarie ansvarsområde
 • projekt som enbart har en ”uppstädande” effekt, som sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden
 •  lagstadgade åtgärder

Mer information

Läs mer om handläggning och finansiering i riktlinjerna, senast reviderade av miljönämnden 12 juni 2019 (pdf)

MN riktlinjer för miljöprojekt 2014

Programmen för hållbar utveckling

Har du frågor om miljönämndens handläggning av projektärenden mejla miljo@vgregion.se

VGR logga

Informationsskyldighet

Västra Götalandsregionens logotyp/namn måste synas i all information om ditt projekt eller verksamhet har fått stöd från VGR.


Senast uppdaterad: 2017-04-06 14:17