Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt arbete för klimatet

Textruta: Vi är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Det finns många möjligheter i omställningen till ett klimatsmart samhälle - konkurrensfördelar, gröna jobb och nya hållbara sätt för invånarna att leva ett gott liv. Men det brådskar.

Västra Götalandsregionen samverkar med aktörer från alla samhällssektorer och nivåer för att vi ska nå framgång med att tackla klimatkrisen. Det ingår i vårt uppdrag att driva på och stimulera utvecklingen mot ett klimatsmart Västra Götaland. En viktig del handlar också om att vara en föregångare och inspirera andra genom ett starkt klimatarbete i vår egen verksamhet.

Takten i klimatarbetet behöver öka om klimatmålen ska nås. Därför har politikerna i VGR beslutat att vi ska satsa på områden med stor effekt på klimatutsläppen: transporter, mat, bostäder, lokaler, förnybara produkter och tjänster. 

Det gör Västra Götalandsregionen

 • VGR ger stöd till utvecklingsprojekt och satsningar som drivs i bred samverkan mellan olika samhällsaktörer från akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor i Västra Götaland.
 • VGR ställer höga miljökrav i upphandlingar inom vår egen verksamhet och vi klimatväxlar för att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor. Pengarna från klimatväxlingen används för riktade insatser där vi ser att det behöver hända mer.
 • VGR driver kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 • VGR har antagit en koldioxidbudget för Västra Götaland för att visa hur mycket utsläppen måste minska årligen.

Ambitiösa klimatmål för Västra Götaland

Västra Götalands län har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara fossiloberoende. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040

Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

VGR har själv inte rådighet över alla åtgärder och verktyg för att kunna uppnå utsläppsminskningen. Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som Västra Götalandsregionen gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning. Kommuner som vill kan ta fram sin egen koldioxidbudget eller arbeta med en årlig takt för att minska utsläppen i linje med Västra Götalands koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten ska tillämpas på följande sätt av VGR

 1. som sammanställning i samband med årsredovisningen
 2. som ett verktyg för genomförandet av mål -och strategidokument
 3. som grund för en årlig extern genomlysning av klimatarbetet av forskare.

Miljönämnden har det samordnande ansvaret för uppföljning och genomförande av koldioxidbudgeten för Västra Götaland, med stöd av Koncernkontoret.

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040

Forskarråd

Sex forskare har fått som uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Forskarråd för klimatarbetet

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för klimatkrisen som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Här finns möjlighet för företag, organisationer, högskolor med flera att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom vårt gemensamma regionala klimatmål och arbetet med klimatomställningen.

Läs mer om kraftsamlingen på webbsidan för Klimat 2030

Prenumerera på nyhetsbrev från Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval.

Klimatstrategi för Västra Götaland

VGR:s klimatarbete

I Västra Götalandsregionen har vi högt uppsatta miljömål som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från våra verksamheter. Övergripande mål är att minska direkta växthusgasutsläpp med 85 % och indirekta växthusgasutsläpp med 50 % till 2030. År 2045 ska VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser. Det ska bland annat uppnås genom:

 • Halverad klimatpåverkan från produkter av textil, plast och metall
 • Halverad klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess
 • Högst 0,5 kg CO2 ekv i klimatpåverkan från en genomsnittlig måltid
 • 100 % fossilfria transporter
 • 80% minskning av resandet i tjänst med privat bil och flyg

Miljö i VGR

Profilbild av Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren

Avdelningschef – Miljöchef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Lise Nordin

Lise Nordin

Regionutvecklare – Huvudprocessledare Klimat 2030
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-08 21:52