Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare visar på ökade möjligheter för förnybara drivmedel i Västra Götaland

En mix av olika drivmedel och en kraftigt ökande andel biodrivmedel i framtiden. Det kan bli verklighet visar rapporten “Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” från f3.

Rapporten har tagits fram av f3 (Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel) på uppdrag av Västra Götalandsregionen, som en del av den strategiska planeringen kopplad till utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 

“Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” f3 juli 2015

Annorlunda vinkel

Rapporten har baserats på befintlig litteratur och känd kunskap, som sammanställts utifrån ett något annorlunda perspektiv. Det nya är att förutsättningarna för drivmedelsutveckling utifrån hela värdekedjan diskuteras i samma studie. Den ger också en lättillgänglig översikt över aktuella spår och möjlig utveckling knutet till olika drivmedelsalternativ, snarare än ur ett teknikperspektiv, menar forskarna Ingrid Nyström och Stefan Heyne.

Sex styrande faktorer

I rapporten diskuteras sex olika styrande faktorer. Alla måste utvecklas parallellt – från råvara till marknad - för att få en ökning av  förnybara drivmedel. Det räcker inte med att produktion finns om marknaden saknas, och vice versa.

 • Råvarupotential och -flexibilitet
 • Hållbarhetsprestanda
 • Produktionsförutsättningar
 • Förutsättningar för användning i fordon (fordonsteknik)
 • Behov av infrastruktur
 • Marknadsförutsättningar.

Centrala frågor i rapporten 

 • Vad är potentialen för produktion och användning av olika typer av drivmedel i Västra Götaland och hur/om skiljer sig dessa åt jämfört med nationen som helhet?
 • Vilka faktorer och nödvändiga förutsättningar påverkar utvecklingen av olika system?
 • På vilket sätt kan en övergång från dagens system till ett långsiktigt system se ut och främjas och vilken roll har regionen i en sådan utveckling?

Mix av förnybara drivmedel

En slutsats är att förnybara drivmedel i transportsektorn i framtiden kommer att bestå av en kombination av förnybar el och biobaserade drivmedel. El som drivmedel väntas få stor betydelse, men framförallt för personbilssektorn och mest olika plug-in-hybrider. Marknaden för rena elbilar kan komma att öka kraftigt, men trots det är det troligt att de kommer att svara för en liten andel av transportarbetet under överskådlig framtid.

Biodrivmedel kan öka mycket

Biodrivmedel kan förväntas spela en betydande och ökande roll i transportsektorns framtida energiförsörjning. Den mängd biodrivmedel som kan framställas på ett hållbart sätt både globalt och i Sverige kan öka kraftigt, men är begränsad jämfört med dagens totala användning av bensin och diesel. Tillgång till hållbar biomassa är därför centralt för en hållbar transportsektor.

Hur ska omställningen ske?

Frågan kvarstår hur övergången från dagens system till ett fossilfritt system kan ske och hur vi undviker inlåsningar. Det är de olika styrande faktorerna som alla är nödvändiga för genomslag av ett visst bränsle eller transport-lösningssystem som måste utvecklas i takt. Detta gäller såväl på regional nivå, som nationellt och globalt.

Vilka är f3?

f3 (Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel), är en samverkansorganisation, som fokuserar på miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel och som:

 • Bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap som strategiskt beslutsstöd till industri, myndigheter och politiska instanser
 • Bedriver systeminriktad forskning kopplat till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel,
 • Utgör en nationell plattform för samverkan nationellt och internationellt.

Till f3:s parter hör Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut inom området samt en rad relevanta industriföretag. f3 har ingen politisk agenda och ägnar sig inte åt lobbying, varken för specifika bränslen eller system, eller för enskilda parters branschintressen. f3 finansieras gemensamt av sina parter, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.  


Senast uppdaterad: 2017-10-11 08:56