Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elcertifikat

Elcertifikat har funnits i Sverige sedan 2003. Elcertifikat är ett sätt att stödja utbyggnaden av förnybar elproduktion. Från och med januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat som innebär att handel kan ske över landsgränserna.

Till skillnad mot investeringsstöd som fanns tidigare så är elcertifikaten teknikneutrala. Man gör ingen skillnad på vilken teknik som används för att producera förnybar el utan alla får samma stöd. Följande energikällor får elcertifikat:

  • Biobränslen för elproduktion
  • Geotermisk energi för elproduktion
  • Solenergi för elproduktion
  • Vattenkraft
  • Vindkraft
  • Vågkraft

Hur funkar systemet?

Den som producerar el får ett certifikat per producerad megawattimme (MWh). Producenten är inte garanterad ett vist antal certifikat, utan får bara certifikat för den mängd el som produceras under 15 år. Certifikaten kan man sedan sälja på en öppen marknad. Priset bestäms mellan säljare och köpare, men beror mycket på utbudet och efterfrågan. Efterfrågan på certifikat beror på en förbestämd kvot. Kvoten innebär att nästan alla användare el måste använda en viss andel förnybar el (bland annat är den elintensiva industrin i Sverige är undantagen). Genom försäljningen av elcertifikat får producenten en extra intäkt för elproduktionen, utöver elförsäljningen.

Prisutveckling på elcertifikaten

Priset på elcertifikat har varierat en hel del sedan 2003, med ett medelpris på 20,25 öre/kWh, se diagram nedan.


Källa: Energimyndigheten

Priset som vi konsumenter betalar är betydligt mindre eftersom det beror på hur stor kvoten är. Enligt Energimyndigheten var den ”genomsnittliga kostnader för elcertifikat 2,5 öre per kilowattimme” för elkunderna under år 2015.
Källa: Energimyndigheten

Fördelning av elcertifikat per energikälla

Systemet domineras helt av biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Övriga energikällor som sol och vågkraft m.fl. stod för 0,04% av samtliga certifikat under 2016. Detta är en grundläggande tanke med systemet, nämligen att ”priset på elcertifikaten ska spegla marginalkostnaden för en nyinvestering i den billigaste, tillgängliga anläggning för produktion av förnybar el. Det innebär att de investeringar som är mest kostnadseffektiva och enklast att genomföra komma till stånd först.” (prop. 2005/06:154 förnybar el med gröna certifikat, s. 29;
Länk: Riksdagen  se även SOU 2001:77  
Länk: Regeringen.

Källa: Energimyndigheten, Cesar

Stöd för teknikutveckling

Elcertifikatsystem kommer inte att driva på teknikutvecklingen och därför såg man i utredningen (Handel med elcertifikat) ett behov av att komplettera med ”ett separat teknikutvecklingsstöd, som kan appliceras på tekniker som idag ligger på en produktionskostnadsnivå som är för hög för att få tillräckligt stöd genom ett certifikatsystem. Målet med teknikutvecklingsstödet är att de framtida produktionskostnaderna ska komma ned till en nivå, som efter perioden med teknikutvecklingsstöd medger att tekniken ifråga kan fungera kommersiellt inom ramen för den ordinarie certifikathandeln. Ett sådant område som kan komma ifråga för teknikutvecklingsstöd är havsbaserad vindkraft, där det finns en stor potential, men där produktionskostnader och förhållanden i övrigt är sådana att det kan krävas en period med stöd till teknikutveckling.”
Källa: SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
Läs mer om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Tidigare subventioner

Innan införandet av elcertifikaten fanns olika typer av investeringsstöd som för visa typer av anläggningar kombinerades med driftstöd. I tabellen nedan ges en förenklad bild av det statligt stödet till produktion av el från förnybara energikällor år 2001 Anläggning Investeringsbidrag Driftbidrag år 2001 Biobränslebaserad kraftvärme 25% - Vattenkraft mindre än 1,5 MW 15% 9 öre/kWh Vindkraft mindre än 1,5 MW 15% 27,1 öre/kWh.

Anläggning Investeringsbidrag Driftbidrag år 2001
Biobränslebaserad kraftvärme    25% -
Vattenkraft mindre än 1,5 MW    15% 9 öre/kWh
Vindkraft mindre än 1,5 MW    15% 27,1 öre/kWh

Källa: SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor.

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga om vindkraft här, eller i något av de andra avsnitten på denna webbplats, kontakta oss gärna!

Ställ din fråga om vindkraft
 

Senast uppdaterad: 2017-03-30 12:35