Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas eller utvecklas som förbättrar förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter.

Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generara ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i en social investering och varje insats ska följas upp och utvärderas. Vid goda resultat ska insatsen implementeras i ordinarie verksamhet. 

Ansök om medel för sociala investeringar

Inriktning och innehåll för Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel 

Pågående sociala investeringar

Rapporter

Sociala investeringar - en uppföljning av relationer, av Kommunforskning i Västsverige

Avrapportering till uppdraget Samhällsekonomiska kalkyler av sociala investeringar

Vad kostar en obehörig elev gymnasieskolan? En studie av utbildningskostnader och utbildningstid i gymnasieskolan för samtliga elever i en årskull

 

Shirin Bartholdsson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-07 13:48