Ansök om medel

Under 2019 utlyser Västra Götalandsregionen sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Vem kan söka?

Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel familjecentraler, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och privata vårdgivare med vårdavtal, kan ansöka om medel tillsammans med kommunerna. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan med andra aktörer såsom ideella sektorn, kommunalförbund med flera ses som positivt.

Målgrupp

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Ansökan

Västra Götalandsregionen kommer att utlysa en ansökningsomgång under våren 2019. Sista ansökningsdatum är i oktober och de beviljade projekten presenteras i december.  Här kommer information läggas ut i samband med att ansökningsomgången öppnar. Har du några frågor vänligen kontakta Shirin Bartholdsson: shirin.bartholdsson@vgregion.se 

Informationsmöten

I juni bjuder vi in till informationsmöten för att berätta om sociala investeringsmedel och ge stöd i ansökningsförfarandet. Under dagen kommer vi fokusera på följande frågor:

  • Vad är sociala investeringar?
  • Hur går ansökningsprocessen till?
  • Hur ser urvalskriterierna för ansökan av medel ut?
  • Vilka dokument behöver lämnas in?
  • Budgetvägledning inför ansökan, vad är viktigt gällande den ekonomiska hanteringen?

Är ni i idéstadiet för en investering? På mötet kommer det finnas utrymme för er att bolla er idé och diskutera hur ni går vidare. Anmäl er via Regionkalendern på länkarna nedan. 

Anmälan till Göteborg den 11 juni 

Anmälan till Skövde den 18 juni

Ekonomiska villkor

Investeringen ska medfinansieras från sökande parter. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och egen insats. Medfinansieringen ska motsvara ca 50 procent av den totala kostnaden. Medel för reguljär verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte.

Underskriven ansökan skickas till:

Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling
Box 1091 
405 23  GÖTEBORG

Skicka också en digital kopia av din ansökan till: regionutveckling@vgregion.se

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av tjänstemän, forskare och experter. Regionutvecklingsnämnden tar därefter beslut.

Rapportering och rekvisition

Kostnader för projektet rekvireras minst en gång per halvår på rekvisitionsblanketten. Beskriv även de insatser/aktiviteter som genomförts i lägesrapporten nedan. 

Lägesrapport för sociala investeringsmedel

Hämta rekvisitionsblankett (under rubrik Regionutvecklingsnämnden) 

Slutrapport 

Senast uppdaterad: 2019-05-06 16:08