Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående sociala investeringar

Resultat av 2020 års utlysning

När utlysningen stängde den 31 augusti 2020 hade 14 ansökningar inkommit. Den 18 november beslutade Regionutvecklingsnämnden att medfinansiera fem sociala investeringar. Samtliga ansökningar som beviljades medel finns att läsa här nedan.

Nedan kan du läsa om alla pågående sociala investeringar.

Samverkansparter: Mölndals Stad och RISE.

Syfte: Det primära syftet med investeringen är att Kungälvs kommun och Mölndals stad ska utveckla och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser.

Målgrupp: Politik, ledning och strategiska- och operativa funktioner i kommunerna.

Tidsperiod: 2020-09-01 till och med 2023-09-01.

Innehåll: Investeringen är en särskild satsning. Målet är att utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål. Vidare vill projektet åstadkomma organisatorisk utveckling där medvetenheten om och kapaciteten att arbeta systematiskt med analys, uppföljning, utvärdering, förändringsledning och styrning ökar.

Samverkansparter: Närhälsan Södra Ryd och Närhälsan Billingen

Syfte: Genom att utveckla och tillgängliggöra föräldrastöd, SFI-kurser för föräldralediga och samverkan med det civila samhället ge utrikesfödda föräldrar en ökad möjlighet att stödja sina barns kunskapsutveckling i skolan.

Målgrupp: Utrikesfödda föräldrar boende i Skövde kommun, i första hand föräldralediga och föräldrar till barn 0-12 år.

Tidsperiod: 2021-01-15 till och med 2024-01-15

Innehåll: Anpassade föräldragrupper utvecklas och genomförs av personal från familjecentraler, barnmorskor och barnsjuksköterskor. Träffarna anpassas efter målgruppens behov och behandlar teman som rör barnets första tid i livet, vanliga barnsjukdomar, sömn och amning. Genom att samverka med integrationssamordnare och samhällsorienteringskommunikatörer nås en stor del av de utrikesfödda föräldrarna i Skövde. Dessa funktioner hjälper till med anpassningar, kultur- och språktolkar samt slussar föräldrar till träffarna. En utvecklad samverkan med civilsamhället som till exempel kulturföreningar förväntas ge en dialog om hur verksamheten kan anpassas.

Anpassat föräldrastöd på familjecentralerna - Skövde

Samverkansparter: Borås Kommun, Trollhättans Kommun, Uddevalla Kommun, Göteborgs Stad och Sjukhusen i Väster-VGR

Syfte: Med hjälp av en ny profession i tandvården, Hälsopromotörer, samverka med andra aktörer och stödja utveckling mot mer hälsosamma levnadsvanor för familjer i socioekonomiskt resurssvaga områden.

Målgrupp: Generella insatser ges till barn och föräldrar i upptagningsområden för de kliniker med sämst tandhälsa bland 6-åringar i regionen. Riktat stöd ges i form av hälsosamtal till alla familjer med barn 0-6 år med behov av stöd.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Aktiviteter på förskolor och familjecentraler som bygger på ”Tandboxen”, ett pedagogiskt material, samt delta på föräldramöten/föräldrastöd. Interventioner på folktandvårdskliniker innebär hälsosamtal på de elva klinikerna med enskilda familjer som bedöms vara i behov av stöd. Tre-sex samtal per familj planeras med utgångspunkt i motiverande samtal och Social Cognitive Theory.

Hälsopromotörer inom tandvården

Samverkansparter: Närhälsan Biskopsgården och Förskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Syfte: Genom ett nytt arbetssätt, Spädbarnverksamheten, stärka anknytningen mellan barn och förälder samt stärka det sociala nätverket runt familjen och på så sätt minska social isolering.

Målgrupp: Föräldrar som bedöms ha svårighet med anknytning till sina barn och som behöver mer stöd och hjälp än vad personalen inom det familjecentrerade arbetet i stadsdelen kan erbjuda. Målgruppen är drygt 60 barn med föräldrar.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Verksamheten kommer ha två grupper i veckan för gruppträffar med cirka sex familjer per grupp och inkluderar. Ytterligare ett syfte är att ta fram ett evidensbaserat observationsverktyg för att på ett systematiskt sätt kunna mäta effekterna av verksamheten. Familjerna fångas upp av personalen på familjecentralen i södra Biskopsgården, samt personal inom det familjecentralsliknande arbetet i norra Biskopsgården och i Torslanda (barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola), Socialtjänsten i Västra Hisingen samt Hagateamet.

Spädbarnsverksamheten i Västra Hisingen

Samverkansparter: Central barnhälsovård södra Älvsborg vid Regionhälsan

Syfte: Att öka förutsättningarna för att alla barn får en gynnsam språkutveckling genom att utveckla och erbjuda språkutvecklande aktiviteter på en familjecentral/öppen förskola i Borås.

Målgrupp: föräldrar och barn (0–6) år som har behov av stöttning kring språkutveckling

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31.

Innehåll: Centralt innehåll i projektet är att skapa en mötesplats för barn och föräldrar där de kan få information och kunskap om barns språkutveckling och få delta i språkstimulerande aktiviteter tillsammans med professionella i olika yrkeskategorier. Investeringen genomförs i samverkan mellan öppna förskola, bibliotekarie, specialpedagog, socialrådgivare och logoped.

Hissa språket - Borås

Samverkansparter: MedPro Clinic Vårdcentral Åmål

Syfte: Att identifiera och undanröja hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen.

Målgrupp: Totalt förväntas cirka 20 barn med familjer per år ingå i projektet vid överlämningen från förskola till förskoleklass. Under projekttiden nås cirka 60 barn med familjer.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa och skola samt förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn. Vidare tillsätts ett team och en koordinator som ska utveckla ett arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare än riskfaktorer. För att arbeta med tillgänglighet ska två nya arbetssätt testas, en pedagogisk terapihund och det digitala verktyg, AV1-robot.

Tillsammans i första linjen - Åmål

Samverkansparter: Bengtsfors kommun och Närhälsan Bengtsfors vårdcentral

Syfte: Fler elever ska ha behörighet att söka nationella program på gymnasiet Detta genom ett nytt arbetssätt med språkstödjare som ska bygga broar mellan elever, vårdnadshavare och skolan för att öka förståelsen för skolans kunskapsuppdrag och sociala kulturer.

Målgrupp: Bengtsgårdens elever årskurs 6-9

Tidsperiod: 2020-01-01 - 2022- 12- 31.

Innehåll: Lärandematriser införs i undervisningen. Språkstödjare tillsätts för stöd i modersmålet. Personliga vägledare införs för att samordna, coacha och följa upp kunskaper och sociala färdigheter. Samverkan med Närhälsans psykosociala team, elevhälsan och IFO utvecklas. Genom utbildning om sömnens betydelse bryta negativa mönster hos elever.

Samverkansparter: Barn- och utvecklingsförvaltningen och socialtjänsten i Öckerö kommun samt Närhälsan och Barnmedicin, VGR

Syfte: Investeringen syftar till att skapa hållbara rutiner, en samsyn och en gemensam plattform för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Målgrupp: Elever i grundskolan med problematisk skolfrånvaro som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och/eller riskerar att inte gå ut grundskolan med godkända betyg.

Tidsperiod: 2020-03-01  - 2022-12-31

Innehåll: Projektet syftar till att skapa gemensamma rutiner och tidiga insatser för barn som har eller riskerar att få problematisk skolfrånvaro. Det syftar därmed till att öka elevernas möjligheter till att nå målen samt erhålla en god psykisk hälsa. Barnkonventionen ligger som grund för arbetet med att främja elevernas närvaro.

Samverkansparter: Göteborgs Stad, både Grundskoleförvaltningen och SDF Majorna-Linné, och Västerleden-Allemanshälsan Järnhälsan.

Syfte: Syftet är att utveckla former för samordnade insatser från skola, socialtjänst och primärvård för en ökad skolnärvaro och därmed en ökad måluppfyllelse och förbättrad psykisk hälsa.

Målgrupp: Grundskoleelever i åk 6-7 med mer än 20 procent frånvaro under en tvåmånadersperiod.

Tidsperiod: 2018-01-01 – 2021-09-30

Innehåll: Team Levla består av specialpedagog, socionom, skolpsykolog och psykolog från vårdcentralen Järnhälsan. De elever teamet riktar sina insatser till identifieras genom närvarostatistik samt via förfrågningar från skola, socialtjänst eller via vårdcentralen. I arbetet ingår en kartläggning av elevens, vårdnadshavares och skolans bild av situationen utifrån fyra viktiga områden: skolsituationen, det sociala nätverket, fritid och mående. Sedan upprättas en handlingsplan tillsammans med elev och vårdnadshavare som kan se väldigt olika ut beroende på individ.

Samverkansparter: BUP, socialtjänst, skola, fritid och Närhälsan, Norra Hisingen.

Syfte: förbättra förutsättningarna för att alla barn ska lyckas i skolan samt öka den psykiska, fysiska och sociala hälsan och förebygga ohälsa hos barn i mellanstadieåldern.

Målgrupp: Barn i årskurs 4-6 boende på Norra Hisingen och med identifierad frånvaro mer än 20% de senaste två månaderna.

Tidsperiod: 190401 - 220331

Innehåll: Att skapa ett mobilt konsultativt barnteam som i sin tur kan skapa nya arbetssätt och nya samverkansformer runt barn med problematisk skolnärvaro och psykisk ohälsa. Teamets insatser kommer bestå av screening och utredning, stödsamtal, föräldrastödjande/familjebehandlande insatser, psykopedagogiska insatser, anpassningar i lärmiljön och fysiskt aktivitet/fritidsaktiviteter.

Samverkansparter: Barnmorskemottagningen BMM, Individ och familjeomsorgen IFO, Barnavårdscentralen BVC, öppna förskolan och kommunala förskolan i Dals Ed.

Syfte: Genom tidiga upptäckter och tidiga insatser skapa förutsättningar för barn i åldern 1 - 5 år att utvecklas och få tillgång till alla sina förmågor.

Målgrupp: Alla barn i åldern 0 - 5 år i Dals Eds kommun som bedöms i behov av särskilt stöd.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Som en förlängning av SIM-projektet ”Från utanförskap till innanförskap” som pågår 2016-2019 kommer det startas upp föräldrautbildning och familjeförskola samt en nätverksgrupp mellan BMM, BVC, IFO och öppna förskolan för att identifiera och stödja vårdnadshavare med behov av särskilt stöd.

Samverkansparter: Elevhälsan, Närhälsans vårdcentral samt Bleketsskolan och Häggvallskolan, Tjörn.

Syfte: Att hindra att lättare depressionssymptom vidareutvecklas till depressionssjukdom och att ungdomen därmed kan fullfölja sin grundskola med godkända betyg.

Målgrupp: Fjortonåriga skolungdomar i årskurs 8 med lindriga depressiva besvär.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Investeringen avser att pröva huruvida en evidensbaserad metod beforskad på Island och i Portugal fungerar i svensk skolmiljö. Den går ut på att identifiera skolungdomar i 14-års åldern med ökad risk att insjukna i svår depression inom nära framtid och erbjuda dem en utbildning i grupp med standardiserad kognitiv beteendeterapi (KBT) sammanvävd med mindfulness och problemlösningsträning.

Samverkansparter: BVC Närhälsan, Familjecentralen, central barn- och elevhälsa mot förskola och socialtjänsten, Munkedal.

Syfte: Att utveckla arbetet med 2,5-årsbesöken på BVC är därigenom öka möjligheterna att tidigt fånga upp och etablera kontakt angående barn som riskerar att senare inte klara grundskolan

Målgrupp: 2,5-åringar som är listade vid BVC Närhälsan i Munkedal.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Barn och vårdnadshavare bjuds in i grupper om 6 barn åt gången för ett gemensamt 2,5-årsbesök där flera professioner deltar exempelvis logoped och socialpedagog. Besöken kommer att ske i öppna förskolans lokaler istället för inne på ett mottagningsrum på BVC. Förväntningen är att gruppbesöken leder till en mer nyanserad bild av barnen, där de får visa sig i flera olika situationer och närvaron av fler professioner ger en bredare bild av barnets förmågor och behov av stöd. Alla barn i behov av stöd ska ha fått en påbörjad insats innan vårterminen året de fyller 6 år. Stödet delas upp i kategorier språkligt, socialt/beteende och familj/föräldrar.

Samverkansparter: Specialistcentrum barn och unga, Sjukhusen i Väster, Logopedimottagning barn och ungdom, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Habilitering Hisingen barn och ungdom, Capio Läkarhus Angered centrum, Närhälsan Angered centrum, vårdcentral och BVC, Närhälsan Lövgärdet vårdcentral och BVC, Förskoleförvaltningen Göteborgs stad och Göteborgs psykologenhet för mödra- och barnhälsovård.

Syfte: Det primära syftet är att öka möjligheten att tidigt identifiera, bedöma och ge insatser till barn 0-3 år med regleringsproblem (svårigheter med sömn, mat och/eller skrikighet) och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Målsättning är att erbjuda insatser för barn och familj nära familjen på rätt nivå och genom nya strukturer ge förutsättningar för en effektiv samverkan mellan verksamheter.

Målgrupp: Barn i ålder 0-3 år som är inskrivna i barnhälsovården på Familjecentral i Angered centrum och Lövgärdet. En samtidig målgrupp är barnets familj samt all personal på aktuella familjecentraler samt pedagoger inom förskolan.

Tidsperiod: 2020-10-01 till och med 2023-09-01

Innehåll: Utbildningssatsningar för att öka kunskap om små barn med utvecklingsavvikelser i berörda verksamheter. Utarbeta och pröva strukturer för samverkan mellan verksamheter. Utarbeta stöd, införa och utvärdera metoder för tidig identifiering samt verktyg för rätt insats på rätt nivå.

 

Shirin Bartholdsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-08-23 14:16