Pågående sociala investeringar

Regionutvecklingsnämnden har under 2015-2017 beviljat medel till elva sociala investeringar.

Tidiga insatser för ökad integration

Samverkansparter: BUP Asylmottagning Södra Älvsborgs sjukhus och Borås kommun i samverkan med nio kommuner i Sjuhärad.

Syfte: Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och öka skolnärvaron genom arbete i psykoedukativa grupper med inriktning hälsa och egenvård.

Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn 13-15 år som bor i kommunernas egna HVB-hem.

Tidsperiod: 160111-181231

Innehåll: Utgångspunkten för investeringen är det kraftigt ökande antalet ensamkommande flyktingungdomar som har inneburit att det snabbt byggts upp asylboenden. Metoden med psykoedukativa grupper ska genomföras med målgruppen. Psykoedukativa metoder handlar om att ge objektiv kunskap och se egna reaktions- och handlingssätt vilket ska minska oro och ångest. Utbildning i att hålla psykoedukativa grupper ska riktas till boendepersonal så att de på sikt kan arbeta med detta själva.  Utbildning i traumafokuserad omsorg ska riktas till boendepersonal, elevhälsan, lärare, socialtjänst samt gode män.

Träningsprogram för Medveten Närvaro och Resiliens (TMR) 

Samverkansparter: Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Psykologenheten Väster i SDF Västra Göteborg.

Syfte: Investeringen ska hjälpa barn i västra Göteborg att hantera stress för att öka förmågan att klara godkända skolbetyg

Målgrupp: Elever i årskurs 4-5 (10-12 år) samt högstadiebarn i skolor med socioekonomiska utmaningar i stadsdelen västra Göteborg.

Tidsperiod: 150901-171231

Innehåll: Ett träningsprogram ska genomföras i mellanstadiet och ett på högstadiet. Programmet riktat till mellanstadiet har fokus på mindfullness och klasslärare ska få handledning i det mentala träningsprogrammet. Inriktning till högstadieeleverna är en psykologisk intervention för medveten närvaro och resiliens.

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Samverkansparter: Närvårdsamverkan Södra Älvsborg, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Borås kommun

Syfte: Investeringen har inriktningen skolfrånvaro utifrån idén att skolfrånvaro är en riskfaktor för sociala och psykiska problem hos barn senare i livet och ses som ett medel för att förebygga frånvaro i högre åldrar.

Målgrupp: Barn i årskurs 1-3 med skolnärvaro lägre än 85 % i Borås kommun

Tidsperiod: 150801-180131

Innehåll: Via intervju med barnen och deras föräldrar ska behov utredas och insatser utformas utifrån olika typer av frånvaro. Insatserna ska sättas in tidigt i ålder och tidigt i processen när en hög skolfrånvaro uppmärksammas. Ett system ska introduceras för att kontrollera elevernas närvaro i utvalda skolor, förslag på handlingsplan ska tas fram och samverkan mellan skola, IFO och BUP ska utvecklas.

Utmanande avstamp 2

Samverkansparter: Gullspång kommun, Närhälsan Gullspång och Skagerns vård- och hälsoenhet

Syfte: Investeringen innebär att arbeta med familjecoacher som ska stödja barn i behov av särskilt stöd genom att ta ett helhetsgrepp kring familjens behov.

Målgrupp: 40 barn mellan 3-10 år samt deras familjer

Tidsperiod: 150901-180901

Innehåll: Familjecoacher ska arbeta nära familjen och hålla ihop de insatser som görs riktat till familjen. Arbetet utgår ifrån SKL:s förändringskoncept som har utformats och riktats till barn som riskerar eller har utvecklat normbrytande beteende. Samverkansmodell ska tas fram för vårdcentraler, familjecentrum, förskola/skola och socialtjänst för insatser riktade till familjerna.

Familjehus 7-15 år

Samverkansparter: Kungälvs kommun, Kustens vårdcentral

Syfte: Att utveckla ett integrerat, familjeorienterat och evidensbaserat arbetssätt som skapar förutsättningar för att alla ungdomar går ut grundskolan med godkända betyg.

Målgrupp: 1 206 barn, 7 -15 år.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med tvärsektoriellt team med kompetenser från skolan, socialtjänsten och primärvården. Familjehuset ska inrymma individuell behandling, gruppbehandling, föräldrastöd och basutredningar. Samarbetsparter är även aktörer i Samhällskontrakt 2020 i Kungälv, så som bostadsbolag, näringslivet, polisen, civila samhället, räddningstjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered

Samverkansparter: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborgs universitet, Angereds närsjukhus och SDF Angered i Göteborgs stad.

Syfte: Att identifiera och kartlägga barns individuella styrkor och svårigheter i skolan för att systematiskt förbättra samverkan och kommunikation mellan aktörer som arbetar för barn och deras hälsa.

Målgrupp: Eleverna i årskurs 2 på Hammarkulleskolan.

Tidsperiod: 170101-181231

Innehåll: Kartlägga barns förmåga i skolan med hjälp av kartläggningsmodell VEKS, som ett strukturerat sätt för att ringa in skydds och riskfaktorer kring eleven i skolan. Utbildning och implementeringen av modellen ska göras.  Tidiga koordinerade individualiserade insatser samt fördjupad samverkan mellan skolan och skolans elevhälsoteam samt externa aktörer såsom specialpedagog, barnsjuksköterska och socionom ska utvecklas.

Från utanförskap till innanförskap

Samverkansparter: FOKUS nämnden Dals Eds kommun och NU-sjukvården Barn- och ungdomspsykiatriska öv-mott Dalslands sjukhus

Syfte: Att minimera risken för utanförskap genom att skapa en fungerande frånvaroregistrering i förskolan och grundskolan samt utforma gemensamma rutiner och systematisk samverkan och samordning av insatser för barn med oroväckande frånvaro i förskolan/grundskolan.

Målgrupp: barn i förskolan och elever i grundskolan med en frånvaro som överstiger 15 % under en månad, ca 105 barn och unga i Dals Ed. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Uppföljning av frånvaro varje vecka. En intervjuguide ska skapas för att personal på förskolan och skolan ska kunna kartlägga orsakerna till frånvaron genom samtal med barn och deras föräldrar. Barn/elever med en oroväckande frånvaro ska få en personlig mentor/insatskoordinator. Rutiner för samverkan mellan BUP, IFO och skolan ska arbetas fram. Bred föräldrainformation ska genomföras och insatser ska riktas till föräldrar för att bidra till stärkt samverkan med förskola/skola.

Team Bagera

Samverkansparter: Grästorps kommun, Socialtjänst och Team Agera (Grästorps kommun/skola) samt Capio primärvård BVC och Närhälsans MVC.

Syfte: Att tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning hos föräldrar och identifiera rätt insatser för att nå alla föräldrar med stöd som de behöver. Utöka samarbetet mellan aktörer som rör föräldrar.

Målgrupp: Alla föräldrar med barn 0 till 6 år i kommunen.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Ett utökat samarbete mellan aktörer som rör föräldrar ska genom tidigare insatser ge ett bättre föräldrastöd och avdramatisera socialtjänstens insatser. En utökning med två extra hembesök av BHV tillsammans med socialtjänst och MHV ska genomföras under första levnadsåret. Föräldrautbildningen ska förändras till att sträcka sig under hela BHV-tiden och anpassas till barns och föräldrars behov och utveckling. 

Partnerskapssatsning Fyrbodal

Samverkansparter: Vårdsamverkan Fyrbodal Barn och Unga, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Syfte: Partnerskapet ska skapa en struktur för strategisk samverkan mellan region och kommun för långsiktiga satsningar riktat till barn och unga. Inriktningen är att samordna insatser för barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Målgrupp: Barn och unga, 0 till 12 år, i Fyrbodal

Tidsperiod: 170101–180630

Innehåll: Partnerskapet utgår ifrån ett prioriterat geografiskt område. Prioriteringen baseras på gymnasiebehörighet bland avgångselever i grundskolan. Västra Götalandsregionen och berörda kommuner ska tillsammans planera och genomföra arbete med fokus på att barn och unga ska klara grundskolan med godkända betyg. Insatserna ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov och det planeras att vara 3 till 5 insatser som ska startas under första året. 

 

Avslutade investeringar

HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla

Samverkansparter: Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborgs sjukhus, Navet och fyra kommuner i Sjuhärad

Syfte: Minska psykiska ohälsa bland barn och unga genom att öka förutsättningarna för en inkluderande skola/förskola, där alla barn och ungdomar upplever en känsla av sammanhang.

Målgrupp: 980 barn 0-16 år i 23 förskolor/skolor.

Tidsperiod: 150801-170531

Innehåll: I satsningen ska olika yrkesgrupper kompetensutvecklas och samarbeta kring nya metoder för att möta och bygga relationer med barn i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om barn med språkstörningar, beteendeproblem eller nyanlända barn som upplevt trauman. Även föräldrautbildning ingår i arbetet.

Senast uppdaterad: 2018-08-27 10:09