Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Företagsstöd med anledning av coronautbrottet

För att stötta västsvenska företag som drabbas av coronautbrottet är alla av Västra Götalandsregionens ordinarie erbjudanden om stöd till företag öppna för företag att söka. Dessutom är nya typer av stöd som möter det ekonomiska läget under planering.

Med anledning av rådande läge kan det vara svårt att nå oss på telefon. För nya ärenden och förfrågningar, använd helst e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Affärsutvecklingscheckar Covid-19

Stödet för affärsutvecklingscheck för lokala samverkansprojekt  riktar sig till SME-företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Det ska handla om företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Affärsutvecklingscheckar covid-19

Insatser för att underlätta situationen för småskaliga livsmedelsproducenter

Småskaliga livsmedelsproducenter som framförallt levererar till restauranger är en viktig näring i Västra Götaland som på grund av Covid-19 och nedgången i restaurangbranschen fått stora problem.

Västra Götalandsregionen har i samarbete med Lokalproducerat i Väst tagit fram ett erbjudande till denna målgrupp. Lokalproducerat i Väst tar fram utbildningsprogram för företag med liknande behov och företagen kan sedan ansöka till Västra Götalandsregionen om stöd för utbildningen.

VGR ersätter företagen med upp till 70 procent av kostnaden för lön och utbildningskostnad. Stödet är begränsat till 27 600 per anställd och 100 000 per företag. För satsningen har Västra Götalandsregionen en budget på 2,5 miljoner kronor.

Kontaktpersoner: Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen
Erika Olsson, Lokalproducerat i Väst

Utökat stöd till innovativa företag

Innovativa nystartade företag i Västra Götaland har precis som många andra företag utmaningar med anledning av pandemin Covid-19, bland annat kopplat till likviditet och till marknadsintroduktion. Västra Götalandsregionen erbjuder därför ett extra stöd till ett urval av de projekt som har pågående eller nyligen avslutad såddfinansiering från VGR. Insatsen görs i samverkan med Västra Götalands inkubatorer och i en extra ram om 3 miljoner kronor.

Företag som nyligen har fått hela sitt såddlån utbetalt kan få ett ytterligare såddbidrag om högst 160 000 kronor som får motsvara högst 80 procent av kostnaderna för en projekttid på 3-6 månader. Motfinansieringen ska vara kontant. Syftet är att vara en bryggfinansiering fram till sommaren/hösten för de företag som riskerar att läggas ner på grund av uteblivna intäkter eller inställda privata investeringar. Stödet bör i första hand gå till lönekostnader i företaget samt i viss mån omkostnader och externa tjänster. Företaget får inte vara äldre än fem år. Stödet kan utgå även om företaget på detta sätt överskrider tidigare beloppsgränsen 850 000 kronor. Sista ansökningsdag är 1 juni 2020.

Företag med pågående såddlånsprojekt kan få sin stödandel höjd från 50 procent till 75 procent alternativt ett förskott på 20 procent eller en förlängning av projekttid. Ta kontakt med handläggare för att justera pågående projekt.

Kontaktperson: Gabriel Skarbäck

Utbildningscheck för turistföretag

Turistrådet Västsverige har skapat ett kostnadsfritt webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Deltagande företag får finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för en anställd som deltar i utbildningen. 75% av stödet betalas ut i samband med kursstarten, resten efter genomförd kurs. Lönen är maximerad till 30 000 kronor per månad och maximal ersättning är 50 000 kronor per utbildningsplats.

Anmälan till utbildningsprogram för besöksnäringen

Anstånd för såddföretag

Västra Götalandsregionen har beslutat att samtliga företag som har fått slututbetalade så kallade såddlån får anstånd med ränte- och amorteringsinbetalningar under 2020. Det handlar om nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 § 20-21, eller motsvarande äldre förordning.

Anledningen till beslutet är att företagen troligen fortfarande befinner sig i ett tidigt och ekonomiskt känsligt skede och att det pågående coronautbrottet gör att likviditeten i många såddlåndsföretag är onormalt ansträngd.

Anståndet innebär att inga fakturor skickas ut från Tillväxtverket i maj eller november 2020. Upplupen ränta, som för närvarande är 2 procent, läggs istället till låneskulden.

Kontaktperson: Gabriel Skarbäck

Utökat hemsändningsbidrag

Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa områden inklusive skärgården.

I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. I övrigt gäller samma regelverk där kommunens kostnad ska vara minst ett halvt basbelopp per år för att vi ska kunna bevilja stöd.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller till och med sista augusti och därefter kommer Västra Götalandsregionen att göra en ny bedömning utifrån rådande läge. Vid ansökan och utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget men vi ber er att ta kontakt med oss om ni avser att använda er av det utökade erbjudandet.

Kontaktperson: Jane Boyton

 


Senast uppdaterad: 2020-03-26 15:57