Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Formella krav och bedömningskriterier

För att ansökan ska kunna hanteras behöver en rad formella krav och kriterier uppfyllas.

Vi kommer endast bedöma ansökningar som vid inskickat datum uppfyller följande formella krav:

Företaget

  • Företaget har driftställe i Västra Götaland
  • Företaget uppfyller EU:s definition av SMF
  • Företaget har lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket, varav båda bifogas denna ansökan.
  • Företaget har minst 5 anställda. Kravet avser antalet heltidstjänster enligt den senast registrerade årsredovisningen.
  • Företaget har en nettoomsättning på minst 5 miljoner, enligt den senast registrerade årsredovisningen.

*Undantag fram till och med 16 juni 2023 för företag där det egna bolaget i sig uppfyller EU:s definition av SMF, men som genom sina ägare inte är ett SMF.

Projektet

Projektidén har en forskningshöjd som är verifierad av en tredje part

Sökt belopp uppgår till max 700 000 kronor och motsvarar maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

De aktiviteter som företaget ska genomföra under projekttiden är inte påbörjade när ansökan lämnas in till Västra Götalandsregionen

Inkomna ansökningar som uppfyller formella krav kommer sen att bedömas gentemot följande kriterier:

1. Behov och potential

(Kund)behov och konkurrenskraft

I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att projektet adresserar ett konkret kundbehov och skapar en unik och tydlig kundnytta gentemot konkurrerande alternativ. Alternativt att lösningen skapar avgörande konkurrensfördelar för företaget i termer av till exempel reducerade kostnader och förbättrade marginaler, ökad produktivitet eller stärkta immateriella tillgångar.

Potential

I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för att det finns en tydligt beskriven nåbar marknad som kan generera tillväxt och lönsamhet för företaget, samt att den marknaden går att nå med den strategi och affärsmodell som beskrivs

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi

I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att företaget genom sitt projekt och/eller verksamhet bidrar till regionens utveckling och för Västra Götaland närmare målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030.

2. Kvalitet

Ny kunskap/kunskapshöjd

I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att företaget genom projektet kan utveckla ny kunskap och att projektet resulterar i exempelvis nya produkter, tjänster eller processer som inte ligger inom ramen för ordinarie produktutveckling.

3. Genomförbarhet

Projektlogik

I vilken mån ansökan visar att budget och aktivitetsplan för genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål.

Val av forskningsaktör

I vilken mån ansökan har identifierat relevant organisation och avdelning/institution för att genomföra projektet

Kapacitet att omsätta ny kunskap

I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för en ändamålsenlig sammansättning deltagare som skapar betydande kunskapshöjd i företaget, och att företagets och projektteamets ledarskap, kompetens och nätverk väl svarar mot behoven.

4. Exploaterbarhet

Kommersialisering

I vilken mån ansökan trovärdigt visar att företaget har förmåga till och plan för att vidareutveckla, kommersialisera och exploatera projektets resultat. Här värderas både planerat tillvägagångssätt och ekonomiska förutsättningar, samt företagets roll och position i branschen/värdekedjan.

Ägarrätt och IP-skydd

I vilken mån ansökan visar att företaget kommer äga och (om relevant) skydda projektresultaten

5. Hållbarhet

I vilken mån ansökan trovärdigt argumenterar för att den tänkta lösningen bidrar positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, utan att det riskerar att ske på bekostnad av andra mål; att ansökan redogör för eventuella risker i relation till hållbarhetsmålen, eventuella målkonflikter samt planerade åtgärder för att minska möjliga negativa effekter som projektet kan medföra.

Andra aspekter som vägs in i vår bedömning

För att projektet ska vara aktuellt för finansiering gäller även att:

  • Företaget ska kunna finansiera sin andel av projektets kostnader och medfinansiering anges i form av eget arbete, externt eller privat kapital.
  • Det är motiverat för VGR att ge stöd till företaget givet företagets tillgång till egna resurser samt möjligheterna till alternativ finansiering.
  • Ansökan visar på trovärdigt sätt att roller och ansvar i projektet är jämställt fördelade mellan kvinnor och män avseende fördelning av nyckelpositioner och tidsmässigt engagemang.

För företaget som tidigare fått stöd från VGR kommer genomförande och utfall av föregående projekt vägas in i vårt beslut.


Senast uppdaterad: 2023-01-31 08:20