Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad finansierar vi?

VGR kan genom FoU-kortet finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som ska leda till nya tjänster, varor eller processer.

Med hjälp av forskningskompetens ska företaget främja utvecklingen av nya tjänster, varor eller processer, alternativt skapa avgörande konkurrensfördelar i termer av reducerade kostnader eller ökad produktivitet.

Den föreslagna forskningsinsatsen ska även vara hållbar i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda2030, utan att det sker på bekostnad av andra mål.

Aktiviteter som ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter. För att projektet ska vara aktuellt för finansiering gäller även att projektet på ett tydligt sätt skiljer sig från ordinarie utveckling av företagets befintliga produkter, tjänster eller processer.

Exempel på aktiviteter vi inte finansierar

  • Allmän företags- och produktutveckling utan FoU-prägel, d.v.s. projekt som förbättrar löpande verksamhet, installation av utrustning, kvalitetssäkring, etc.
  • Modifikation av företagets tjänster, varor eller processer när detta inte kräver utveckling av ny kunskap eller bruk av existerande kunskap på ett väsentligen nytt sätt.
  • Projekt som huvudsakligen omfattar utbildningsinsatser och kurser
  • Investeringar i anläggningstillgångar, undantaget instrument och utrustning enligt ovan.

Samarbetsorganisation (forskningsutövare)

Forskningsutövare kan vara universitet, högskola, forskningsinstitut, eller liknande organisationer med forskarkompetens. Med forskare avses disputerad person som arbetar med forskning. Det ska klart framgå av ansökan vad forskningsutföraren respektive sökande företag ska göra i projektet.

Medfinansiering och stödberättigande kostnader

Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser, medfinansiering, kan utgöras av eget arbete, eller andra kostnader direkt kopplade till projektet. Medfinansieringen ska vara säkerställd och tydligt presenterad i ansökan.

Med eget arbete avses arbete som utförs av egen personal. Egen personal definieras som anställda i det sökande bolaget. Lönekostnader är bruttolön, exklusiva skattepliktiga förmåner plus max 55 % avseende semesterersättning, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Lönekostnad per timme beräknas genom att dividera lönekostnad enligt ovan med antal arbetade timmar, 165 per månad.

  • Allmänna overheadkostnader medges inte.
  • Traktamente, förtäring och resor medges inte (i de fall resor är en stor och betungande del i projektet kan undantag göras).

Med stödberättigande kostnader menar vi de kostnader som ni har för att genomföra projektet och som helt eller delvis kan täckas av vårt bidrag.

Exempel på stödberättigande kostnader:

  • Personalkostnader (se ovan)
  • Kostnader för inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent.
  • Övriga projektrelaterade driftskostnader (t ex materialkostnader) som behövs för att genomföra projektet.

Senast uppdaterad: 2023-01-13 12:37