Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd

Inom Västra Götalandsregionen är det regionstyrelsen som beslutar om ekonomiska stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka projektstöd till utvecklingsprojekt, verksamhetsstöd, organisationsstöd, sociala investeringsmedel, samt pris och stipendium. Alla ekonomiska stöd ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Inbjudan om att komma med remissynpunkter på förslaget till Policy - Ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Nuvarande policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till organisationer antogs av regionfullmäktige år 2018 och gäller fram till november 2023. I samband med att regionfullmäktige antog policyn fattade man beslut om att ge Koncernkontoret i uppdrag att ta fram regionövergripande riktlinjer kopplade till tillämpningen utav policyn. Vidare önskande fullmäktige att vissa begrepp såsom regional relevans och geografiskt område skulle förtydligas. Man gav även ett tilläggsuppdrag om att se över uppföljnings- och granskningssystem kopplade till de ekonomiska stöden. Istället för att komplettera policyn med en riktlinje beslutade beredningen för mänskliga rättigheter i juni 2021 att påbörja en revidering av befintlig policy. Förslaget på Policy – Ekonomiskt stöd till det civila samhället skickas nu ut på remiss till nämnder och styrelsen inom Västra Götalandsregionen samt till beredningen för mänskliga rättigheters fem samråd.

Föreningar anslutna till Överenskommelsen mellan det civila samhället i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen inbjuds via ”Nyhetsbrev från Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället” och VGR:s hemsida att inkomma med synpunkter. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 31:a januari 2022 till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021-02780 och namnet på organisationen.

Vid frågor kontakta ansvarig handläggare Jesper Svensson på jesper.svensson@vgregion.se eller telefonnummer 076-94 92 020.

Länk till: Remissförslaget Policy för ekonomiskt stöd civila samhället 

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Utlysningstiden för 2022 års projektstöd är 18 sept- 7 nov 2021

Regionstyrelsen (genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och beredningen för mänskliga rättigheter) kan ge stöd till utvecklingsprojekt som främjar folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland genom val av målgrupp, mål och metod.

Projektstöd för social hållbarhet kan sökas av det civila samhället för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. Projekt ska uppvisa en tydlig utvecklingsidé och beskriva en plan för hur projektet kan leva vidare efter projekttidens slut. Det ska vara regionala projekt eller projekt som genomförs lokalt men är av regionalt intresse för hela Västra Götaland.

Läs mer om hur du söker projektstöd för social hållbarhet

Aktivera den och börja fyll i dokumentet. När ni är klara, spara den och skicka in den till regionstyrelsen@vgregion.se

Läs mer om hur du redovisar dina projekt

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter är ett stöd som kan beviljas organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • hbtq/pridefestival
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet är treårigt och ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Organisationsstöd

Beredningen för mänskliga rättigheter fördelar organisationsstöd till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Stödet är treårigt och syftar till att stödja föreningar eller organisationer att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet fördelar organisationsstöd till följande organisationer:

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar riktar sig till hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas.

Pris och stipendium

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen ut parasportstipendiet

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet delar årligen ut pris för social hållbarhet

Fredrik Carlson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Anne Svensson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Vania Costa Timback

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Verksamhetsstöd och organisationsstöd

Marlene Nilsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd och verksamhetsstöd

Senast uppdaterad: 2021-12-07 07:07