Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU:s framtida transportpolitik – så påverkas Sveriges regioner och kommuner

Publicerad:
Tågräls går mot solen

Den 5:e februari anordnade VGR tillsammans med SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik.

Ta del av en sammanfattning och inspelningen av webbinariumet 

SveRegs program

Representanterna från både EU-kommissionen och Europaparlamentet lyfte under webbinariumet vikten av att de nationella infrastruktursatsningarna stämmer överens med EU:s mål. Något Västra Götalandsregionen välkomnar eftersom regionens järnvägsinfrastruktur är kraftigt eftersatt, och har varit det under lång tid.

Om inte infrastrukturen byggs ut i samma takt som utvecklingen i vårt län så kommer inte Sverige utvecklas med full potential. Tvärtom riskerar Västsverige att bli en flaskhals för resten av landet. Därför krävs flera nödvändiga infrastruktursatsningar i närtid, så som ny stambana mellan Göteborg -Borås, en förstärkning av Västra stambanan och ett dubbelspår mellan Oslo-Göteborg.

Stora behov av satsningar på järnvägsinfrastruktur

Regionråd Kristina Jonäng (C), som representerade Västra Götalandsregionen under webbinariumet, lyfte därför fram de stora behoven av satsningar på järnvägsinfrastruktur som finns i regionen för att klara av både omställningen till ett mer hållbart resande och för att möta näringslivets behov av en växande arbetsmarknadsregion. En ökad tillgänglighet till, från och genom regionen lägger grunden för exportintäkter, fler jobb, ökat välstånd och högre tillväxt.

”50 % av Sveriges containertrafik går via Göteborgs hamn, och 30 % av Sveriges totala import och export anländer via Göteborgs Hamn. Därutöver går 50% av all svensk import via Västsverige, via hamnen och på järnvägen. Så ska Sverige och Europa fungera väl så behöver vi mer järnväg in mot Göteborg!”

Göteborg - Oslo en prioriterad sträcka

Från ett EU-perspektiv lyfte Kristina särskilt fram vikten av dubbelspår på sträckan Göteborg-Oslo. Att uppgradera sträckan till dubbelspår är ett tydligt och konkret exempel på en åtgärd som skulle bidra till genomförandet av den gröna given och EU:s transportpolitik genom att både minska utsläpp och förbättra handelsförbindelserna längs ScanMed korridoren på sträckan från Norge till Tyskland. Därutöver talade hon även om regionernas viktiga roll i att arbeta för att möjliggöra beteendeomställningar i vardagsresandet genom mer modalt och anpassat regionalt resande. Det ska vara lätt att göra rätt för regionens pendlare!

Förutom behovet av ökade satsningar på järnvägsinfrastruktur lyftes behovet av att EU regelverken även framgent ger möjlighet till att subventionera biobränsle av såväl biodiesel som biogas för kollektivtrafiken. Andra viktiga områden som diskuterades är hur EU strategin, i likhet med VGR:s fokusområden, syftar till att öka nyttjandet av rena fordon och alternativa bränslen för samtliga transportsätt, främja innovation och investeringar inom mobilitet och möjliggöra hållbara konsumentval.

Bakgrund - EU:s gröna giv 

I den gröna given, EU:s tillväxtstrategi och färdplan för en hållbar ekonomi, fastställs att utsläppen från EU:s transportsektor måste minska med minst 90 % till 2050. EU:s transportsektor står för mer än 25% av unionens växthusgasutsläpp och ett hållbart europeiskt transportsystem har därför en nyckelroll för att nå målet om klimatneutralitet.

För att möjliggöra de utsatta målen har EU-kommissionen tagit fram en strategi för hållbar och smart mobilitet. Strategin fokuserar på en grön och digital omvandling av transportsektorn, och ett ökat fokus på att göra den mer motståndskraftig mot framtida kriser.

I strategin fastställs EU mål om att fördubbla trafiken på höghastighetsjärnvägar fram till 2030 och en fördubbling av godstrafiken på järnväg till senast 2050, för att möjliggöra EU:s mål om att flytta 75% av dagens godstrafik från väg till järnväg.

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-02-05 15:38