Regional infrastrukturplan

Tåg
Fotograf: Allan Karlsson

Västra Götalandsregionen har i uppdrag av regeringen ansvar att upprätta länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.

Planen innefattar investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet utgörs av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.

Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.

Reviderad transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018-2029

Ett förslag till reviderad regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 har varit på remiss, och beslutas om av Västra Götalandsregionen på regionfullmäktige den 30 januari. Därefter skickades planen till regeringskansliet.

Samrådsredogörelse för remissen om den regionala planen för transportinfrastruktur 2018-2029, Regionstyrelsen 2018-02-21

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Gällande plan 2014-2025

Den plan som gäller fram till och med juni 2018 antogs i regionfullmäktige den 10 juni 2014.

Samlade effektbedömningar tas fram för samtliga föreslagna namngivna åtgärder och blir tillgängliga på Trafikverkets hemsida allt eftersom de blir klara och godkända. Mer information finns på Trafikverkets webbplats

Stråkstudier

På uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) har Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden, Vägverket och Västtrafik, arbetat fram nio så kallade stråkstudier.    

Syftet med arbetet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om regionala vägstråk. Genom att analysera sammanhängande stråk och söka efter åtgärder som ger god effekt utifrån stråkets funktionella behov, kan nyttan av en investering bli större än den av enstaka punktinsatser. Stråken som studerats har valts ut av kommunalförbunden i Västra Götaland.