Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Effekterna av Coronaviruset, Covid-19 i näringslivet

Covid-19 och näringslivet

Västra Götalandsregionen genomför nu flera insatser för att stötta det västsvenska näringslivet, och partner i projekt och verksamheter, bland annat genom kompetensutveckling och olika riktade stöd.

Och vi arbetar tillsammans i Västra Götaland. I en regional samordningsgrupp med västsvenska aktörer som VGR har initierat, lyssnar vi in vilka behoven är, koordinerar insatser och stärker upp där det verkligen behövs.

Flera av de rådgivande organisationer som Västra Götalandsregionen finansierar styr nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag.

Regionalt stöd till näringslivsutveckling

Västra Götalandsregionen satsar årligen en halv miljard kronor på innovation och näringslivsutveckling. Vi finansierar framför allt ett antal organisationer som i sin tur stöttar företag och näringsliv i Västra Götaland.

Det är tack vare VGR:s långsiktiga satsningar som vi snabbt kan ge företagen stöd som de behöver och vi kan tillföra ännu mer riktade resurser för att möta den nya ekonomiska verkligheten.

VGR har beslutat om en rad specifika åtgärder för att stötta näringslivet, turism och kultur i Västra Götaland.

Under semestertider kan det vara svårt att få tag i enskilda chefer eller handläggare inom VGR. Men om du skriver till en nämnds myndighetsbrevlåda får du kontakt med någon på avdelningen: https://www.vgregion.se/kontakt-vgr/myndighetsbrevlador/  

Satsningar som hittills fått extra stöd

Stödet för affärsutvecklingscheck för lokala samverkansprojekt riktar sig till SME-företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Det ska handla om företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Affärsutvecklingscheckar Covid-19

Västra Götalandsregionen har beslutat om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har fått ett utökat låneutrymme på 3 miljarder kronor, genom beslut från regeringen. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande.

VGR:s notis om beslutet i regionutvecklingsnämnden

 

Connect Väst har på grund av Coronakrisen fått ställa om sina processer och erbjuder nu krisinriktad rådgivning. Erbjudandet ”Parera och Navigera” är en process på 30 dagar som syftar till att företagen snabbt får stöd att analysera sitt nuläge och identifiera konkreta åtgärder för att anpassa verksamheten till krisläget. Företaget får sedan stöd i att genomföra åtgärder som kan leda till att de klarar sig över krisen och utan att hamna i för stora skulder.

Med hjälp av Västra Götalandsregionens stöd kan erbjudandet ges utan kostnad samt nå fler företag genom att Connect Väst stärker upp sin verksamhet med tillfälliga personella resurser. Västra Götalandsregionen finansierar Connect Väst med ytterligare 1 500 000 kronor.

Läs mer om Connect Väst stöd här

Regionutvecklingsnämnden har beviljat extra medel till Exportprogrammet, en utbildning som erbjuds av Västsvenska Handelskammaren genom regional exportsamverkan och med finansiering från VGR.

Genom att öka upp projektfinansieringen kan företagen få ta del av utbildningen kostnadsfritt, i en tid då likviditeten utmanas, för att öka sin kompetens om internationella marknader och få rätt förutsättningar för fortsatt internationalisering. Fler liknande insatser planeras. 

vgregion.se/export

Alla företag i Västra Götaland har en direkt ingång till akut företagsrådgivning via fyra samverkande delregionala företagsjourer. Rådgivarna är uppdaterade på statens stödpaket och regionala erbjudanden och lotsar företagen rätt. Via regionala företagsakuter och samarbeten med experter erbjuds också mer fördjupad affärsrådgivning för företag i kris. Rådgivningen organiseras via kommunalförbunden med stöd av Västra Götalandsregionen.

För företag i Göteborgsregionen:
Företagslotsen Extra och Företagsakuten, Business Region Göteborg

För företag i Fyrbordal (Trestad/Bohuslän/Dalsland):
Företagsakuten i Fyrbodal

För företag i Skaraborg:
Företagsakuten i Skaraborg

För företag i Boråsregionen/Sjuhärad:
Företagsjouren i Boråsregionen

Välkommen att söka medel för hållbart företagande inom programmet för Kulturella och Kreativa Näringar, KKN. Utlysningen pågår till och med den 14 april.

I Västra Götalandsregionens program för KKN 2018-2020 finns nu möjlighet att söka medel för hållbar affärsutveckling av företag inom KKN-sektorn, insatsområde 3 – Kompetens- och företagsutveckling. Utlysningen har utökats med ytterligare fyra miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för företag inom KKN, som nu drabbas av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av Corona-viruset. Det innebär att det nu finns åtta miljoner kronor att fördela till projekt. 

Läs mer här

Småskaliga livsmedelsproducenter som framförallt levererar till restauranger är en viktig näring i Västra Götaland men som på grund av Covid-19 och nedgången i restaurangbranschen fått stora problem.

Västra Götalandsregionen har i samarbete med Lokalproducerat i Väst tagit fram ett erbjudande till denna målgrupp. Lokalproducerat i Väst tar fram utbildningsprogram för företag med liknande behov och företagen kan sedan ansöka till Västra Götalandsregionen om stöd för utbildningen.

Västra Götalandsregionen ersätter företagen med upp till 70 procent av kostnaden för lön och utbildningskostnad. Stödet är begränsat till 27 600 per anställd och 100 000 per företag. För satsningen har Västra Götalandsregionen en budget på 2,5 miljoner kronor.

Företagsstöd med anledning av coronautbrottet

 

Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa områden inklusive skärgården.

I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. I övrigt gäller samma regelverk där kommunens kostnad ska vara minst ett halvt basbelopp per år för att vi ska kunna bevilja stöd.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg till och med den 1 juni och därefter kommer Västra Götalandsregionen att göra en ny bedömning utifrån rådande läge. Vid ansökan och utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget.

Företagsstöd med anledning av coronautbrottet

Västra Götalandsregionen genomför insatser som gör det möjligt för företagen och deras medarbetare att använda en period av minskad produktion åt kompetensutveckling. Till exempel finns ett stort behov av en genomgripande digitalisering av i besöksnäringen.

På grund av korttidspermitteringar snabbas arbetet upp i Västsverige för att skapa en digital marknadsplats för kompetenshöjande insatser för fordonsindustrin.

Västra Götalandsregionen erbjuder ett extra stöd till ett urval av de projekt som har pågående eller nyligen avslutad såddfinansiering från VGR. Insatsen görs i samverkan med Västra Götalands inkubatorer och i en extra ram om 3 miljoner kronor.

Företag som nyligen har fått hela sitt såddlån utbetalt kan få ett ytterligare såddbidrag om högst 160 000 kronor. Företag med pågående såddlånsprojekt kan få sin stödandel höjd från 50 procent till 75 procent alternativt ett förskott på 20 procent eller en förlängning av projekttid.

Västra Götalandsregionen beslutar att samtliga företag som har fått slutbetalande för så kallade såddlån, får anstånd med ränte- och amorteringsbetalningar under 2020. Anståndet innebär att företag inte kommer att få några fakturor från Tillväxtverket i maj eller november i år. Upplupen ränta, som för närvarande är 1,5 % läggs istället till låneskulden. Gäller nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 §§20–21, eller motsvarade äldre förordningar.

Företagsstöd med anledning av coronautbrottet

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom coronakrisen-Covid 19 startar Turistrådet Västsverige den 14 april en åtta veckor lång webbaserad utbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin. Satsningen omfattar drygt 10 miljoner kronor och finansieras av Turistrådet Västsverige och regionuvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Läs mer om satsningen här
Länk till pressmeddelande om satsningen

Aktuellt om VGR:s åtgärder

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Miljöchef Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-13 16:39