Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effekterna av Coronaviruset, Covid-19 i näringslivet

Covid-19 och näringslivet

Hanteringen av det nya coronaviruset ställer stora krav på flera av samhällets mest kritiska funktioner. Den 27 mars anordnade Västra Götalandsregionen en pressträff med regionens politiska ledning tillsammans med de högsta cheferna för hälso- och sjukvård, smittskydd, regionutveckling och kollektivtrafik. Det gavs en övergripande regional bild, som förutom smittspridning och situationen i sjukvården även innefattade läget för näringslivet och kollektivtrafiken.

Pressträffen är teckenspråkstolkad och går att se här i efterhand: vgregion.se/direkt 

Talespersoner på plats:

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen
Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, chef Smittskydd Västra Götaland
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör
Lars Backström, vd Västtrafik

 

Västra Götalandsregionen genomför nu flera insatser för att stötta det västsvenska näringslivet, bland annat genom kompetensutveckling. Ett mål är att kortsiktigt minska företagens kapitalkostnader.

VGR har beslutat om en rad specifika åtgärder för att stötta näringslivet, turism och kultur i Västra Götaland, med anledning av de negativa effekterna som Coronaviruset, covid-19 orsakar. Ett bidrag på 10 miljoner kronor har gått till Almi Väst, 8 miljoner till kulturella och kreativa näringarna och Turistrådet Västsverige erbjuder företag gratis utbildning i bland annat hållbarhet. Vi jobbar just nu med att skapa beredskap för nya initiativ som kan bidra till att stötta företagen i det nya ekonomiska läget. Och vi gör det tillsammans, alla aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen har initierat samordningsgrupp tillsammans med västsvenska aktörer för att lyssna in behoven, koordinera insatser och stärka upp där det verkligen behövs. Nedan har vi listat de insatser som hittills genomförts.

Regionalt stöd till näringslivsutveckling

Västra Götalandsregionen satsar årligen en halv miljard kronor på innovation och näringslivsutveckling. Vi finansierar framför allt ett antal organisationer som i sin tur stöttar företag och näringsliv i regionen. Det är tack vare våra långsiktiga satsningar som vi snabbt kan ge företagen stöd som de behöver och vi kan tillföra ännu mer resurser där det verkligen behövs. Flera av de rådgivande organisationer som Västra Götalandsregionen finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten.

Nedan kan du läsa om några av de satsningar som vi hittills beslutat att ge extra stöd till med anledning av Coronakrisen.

Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa områden inklusive skärgården.

I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. I övrigt gäller samma regelverk där kommunens kostnad ska vara minst ett halvt basbelopp per år för att vi ska kunna bevilja stöd.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg till och med den 1 juni och därefter kommer Västra Götalandsregionen att göra en ny bedömning utifrån rådande läge. Vid ansökan och utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget.

 

Västsvenska företag som är i behov av akut rådgivning på grund av Coronapandemin kan vända sig till de företagsjourer som finns organiserade via kommunalförbunden med stöd av VGR. För Göteborgsregionen, Fyrbodal och  Skaraborg är verksamheten igång och alldeles snart också i Boråsregionen vilket gör att alla företag i Västra Götaland har en direkt ingång till akut rådgivning och hjälp vart man ska vända sig i nästa steg.

Företagslotsen Extra erbjuder rådgivning till alla företag i Göteborgsregionen med anledning av pandemin. Rådgivarna är uppdaterade på statens stödpaket och regionala erbjudanden och lotsar företagen rätt. På BRG finns också Företagsakuten som erbjuder fem timmars kostnadsfri rådgivning till företag med färre än 20 anställda och som har ekonomiska problem. Västra Götalandsregionen medfinansierar Företagsakuten och planerar att besluta den 27 mars om att utöka denna finansiering, då efterfrågan är stor.
Läs mer här

Företagsakuten i Fyrbodal erbjuder ekonomisk rådgivning till företag i kris. Verksamheten samordnas av Almi på uppdrag av kommunalförbundet och i samarbete med Nyföretagarcentrum. Företagsakuten erbjuder fem timmars kostnadsfri rådgivning och kan också lotsa företagen rätt samt erbjuder digital rådgivning.
Läs mer här 

Företagsakuten i Skaraborg lanserades den 25 mars och har som uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare Skaraborgsföretagen till de stöd som finns att få. Verksamheten samordnas av Nyföretagarcentrum på uppdrag av kommunalförbundet och i samarbete med Almi och andra aktörer.
Läs mer här

 

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom coronakrisen-Covid 19 startar Turistrådet Västsverige den 14 april en åtta veckor lång webbaserad utbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin. Satsningen omfattar drygt 10 miljoner kronor och finansieras av Turistrådet Västsverige och regionuvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Läs mer om satsningen här
Länk till pressmeddelande om satsningen

Connect Väst har på grund av Coronakrisen fått ställa om sina processer och erbjuder nu krisinriktad rådgivning. Erbjudandet ”Parera och Navigera” är en process på 30 dagar som syftar till att företagen snabbt får stöd att analysera sitt nuläge och identifiera konkreta åtgärder för att anpassa verksamheten till krisläget. Företaget får sedan stöd i att genomföra åtgärder som kan leda till att de klarar sig över krisen och utan att hamna i för stora skulder. Med hjälp av Västra Götalandsregionens stöd kan erbjudandet ges utan kostnad samt nå fler företag genom att Connect Väst stärker upp sin verksamhet med tillfälliga personella resurser. Västra Götalandsregionen finansierar Connect Väst med ytterligare 1 500 000 kronor.

Läs mer här

Regionutvecklingsnämnden har beviljat extra medel till Exportprogrammet, en utbildning som erbjuds av Västsvenska Handelskammaren genom regional exportsamverkan och med finansiering från VGR. Genom att öka upp projektfinansieringen kan företagen få ta del av utbildningen kostnadsfritt, i en tid då likviditeten utmanas, för att öka sin kompetens om internationella marknader och få rätt förutsättningar för fortsatt internationalisering. Fler liknande insatser planeras. 

Västra Götalandsregionen beslutar att samtliga företag som har fått slutbetalande, så kallade såddlån, får anstånd med ränte- och amorteringsbetalningar under 2020. Anståndet innebär att företag inte kommer att få några fakturor från Tillväxtverket i maj eller november i år. Upplupen ränta, som för närvarande är 1,5 % läggs istället till låneskulden. Gäller nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 §§20–21, eller motsvarade äldre förordningar.

Västra Götalandsregionen genomför insatser som gör det möjligt för företagen och deras medarbetare att använda en period av minskad produktion åt kompetensutveckling. Till exempel finns ett stort behov av en genomgripande digitalisering av i besöksnäringen.

På grund av korttidspermitteringar snabbas arbetet upp i Västsverige för att skapa en digital marknadsplats för kompetenshöjande insatser för fordonsindustrin.

Information till företag i Västra Götaland

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Miljöchef Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-31 14:42