Till- och ombyggnad i flera steg

Mellan 2010–2024 byggs Kungälvs sjukhus om i flera steg. Sjukhuset expanderar med flera nya tillbyggnader, samtidigt som gamla lokaler renoveras.

Nya operationssalar

Det första steget i om- och tillbyggnaden av Kungälvs sjukhus genomfördes 2010–2012, då sjukhuset byggdes till med en ny ambulanshall, nya lokaler för intensivvårdsavdelningen, nya operationssalar samt en ny sterilcentral. Den befintliga operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen renoverades.

Ny vårdbyggnad för somatisk vård

Det andra projektsteget, som nu inletts, innefattar en rad om- och tillbyggnationer. Kärnan i projektsteget är en nybyggnad för sjukhusets somatiska vårdavdelningar samt ombyggnad av de befintliga vårdavdelningarna till mottagningar. Med anledning av att sjukhuset får ett större upptagningsområde utökas även lokaler för bl.a. radiologi och sjukhuskök.

Plan över sjukhusets om- och till byggnader i pågående projektsteg.

  1. Ny vårdbyggnad (10 vårdavdelningar, ca 32 000 m2). Byggstart augusti 2016. Klart etappvis under 2019 och 2020. Inflyttning i slutet av 2019 samt slutet av 2020.
  2. Reservkraftbyggnad. Byggstart hösten 2017. Klart våren 2019.
  3. Ny byggnad för bl.a. radiologi (ca 9 000 m2). Byggstart 2019. Klart 2021.
  4. Ombyggnad och utökning av sjukhusköket och godsmottagningen. Byggstart 2021. Tidpunkt för färdigställande är ännu ej fastställd.
  5. Gamla vårdavdelningar byggs om till mottagningar. Ett extra våningsplan (totalt 1 500 m2) adderas till dessa byggnader. Ombyggnad och utökning av huvudentré. Byggstart etappvis under 2020 och 2021. Klart 2021–2022.
  6. Ombyggnad av bl.a. laboratoriemedicin, akuten. Tidpunkt för byggstart ej fastställd.

Nya lokaler för psykiatrin

Det tredje projektsteget innebär en omdisponering och nybyggnad för psykiatriska kliniken. Psykiatrins heldygnsvård behöver i framtiden utökas och kompletteras med vårdplatser med olika omhändertagandenivå.

Byggnad för endoskopi

Nästa steg innefattar en ny byggnad för endoskopi, dvs. undersökningar där man tittar in i t.ex. magsäck eller tjocktarm med hjälp av ett endoskop.

Parkeringshus

Slutligen planeras även ett parkeringshus för att svara upp mot behovet av parkeringsplatser.