Influensa snabbtest (influensa A och B)

Medicinsk bakgrund

Tiden mellan smittotillfället och sjukdomsdebut är kort, mellan ett till fem dygn. Influensa börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna, främst hosta. Ibland, och mest hos barn, förekommer symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré. Efter några dagar brukar tillståndet ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka. Sjukdomsbilden är ofta lindrigare än så, många märker inte ens av att de är infekterade och för andra kan det mer likna en vanlig förkylning. Enstaka patienter blir allvarligt sjuka.

Remiss

I första kolumnen under Luftvägssekret finns en tom ruta. Om snabbtest ska användas skriver man istället Snabbtest för influensa på raden under och AKUT i rutan för anamnes. Telefonnumer för svar måste fyllas i.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial

Nasopharynxaspirat/-sköljvätska alternativt pinnprov från nasopharynx. Pinnprov uppvisar en något längre känslighet jämfört med nasopharynxaspirat.

Provtagning

Nasopharynxaspirat

Om patienten ej har lös snuva kan lite koksalt droppas i näsan på patienten en stund före provtagningen.

  • Koppla sugkatetern på sondsprutan.
  • För försiktigt in katetern via näsan tills den når bakre svalgväggen.
  • Sug försiktigt upp sekret minst 0,5 ml. Därefter aspireras ca 2 - 3 ml koksalt med samma sugkateter.
  • Spruta ned sekret och koksaltblandningen i ett sterilt rör via sugkatetern.

Nasopharynxaspirat
Sterilt rör, ex urinodlingsrör.
0,9% koksalt
Sugkateter kort
Sondspruta 60 cc

Nasopharynx sköljning

Samla 2-3 ml sköljvätska i ett sterilt urinodlingsrör. Sterilt rör, ex urinodlingsrör.

Pinnprov

  • Provtagning sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharynx för allmän odling men stoppas i ett sterilt urinodlingsrör med koksalt, inte i transportmediet.
  • Prov kan även tas från svalg, men har sämre utbyte.
  • Direkt efter provtagningen förs pinnen ned i ett sterilt urinodlingsrör med koksalt. Rotera pinnen i lösningen, pressa ut vätska mot rörets insida och låt därefter pinnen vara kvar i röret.

Obs! Pinnen skall ej transporteras i det transportrör som följer provtagningspinnen utan i ett sterilt urinodlingsrör.

Sterilt rör, ex urinodlingsrör fyllt med ca 2 ml 0,9 % koksalt.
Provtagningspinne för nasopharynx.

Sterilt koksalt kan beställas från laboratorium för klinisk mikrobiologi. Enstaka rör finns att hämta i slussen på nätter och helger.

Minsta volym

2 ml

Begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte influensainfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande.

Transport och förvaring

Skickas så snart som möjligt till transfusionsmedicin.

Svar

Svar för influensa A och B anges som positivt eller negativt. Analyssvar telefonbesvaras omgående (tidigast efter två timmar).

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

Obs! Snabbtest influensa utförs endast jourtid vid akut behov (16.30 - 07.00 måndag till fredag och lördag, söndag). Svar lämnas tidigast efter två timmar.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:07