Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innehållsrikt år för Skaraborgs Sjukhus

–Personalen vid Skaraborgs Sjukhus gör ett fantastiskt arbete, trots under stundom tung arbetsbelastning. Det finns så mycket kompetens och skicklighet som kommer patienterna till godo, vilket gör mig glad och stolt, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

2017 var innehållsrikt för Skaraborgs Sjukhus och här följer några av alla de händelser som präglade fjolåret:

• För att öka utrymmet för akuta operationer har operationsverksamheten infört arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar på akutsal i Skövde. Det nya arbetssättet planeras för ett år framåt och startade i oktober 2017.

Ny organisation

• SkaS har inrättat en organisation så att arbetet med omställningen ska ha en god struktur och vara väl förberett för att genomföra de aktiviteter och förändringar som behöver ske i verksamheten inom ramen för omställningsarbetet.

• SkaS projekt att låta två medarbetare från ambulanssjukvården kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång under året. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända vid elva asylboenden i Skaraborg och minskat trycket på ambulanserna.

Framgångsrikt arbete

• Arbetet ör att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på akutmottagningarna pågår och har varit framgångsrikt under året. I december hade akutmottagningen i Skövde en måluppfyllelse på 73,7 procent och Lidköping 71 procent.

• Logopeden på SkaS har minskat antalet uteblivna besök med 48 procent. Patienter kontaktar mottagningen via webb-tidbokning, dessutom erbjuds sms-påminnelser.

 • Ett koncept med kombinationstjänster SkaS/Skövde kommun har tagits fram under hösten.

Nivå med prognos

När 2017 läggs till handlingarna kan det konstateras att det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till -11,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med den prognos som lämnats. I resultatet ingår intäkter på 65 miljoner kronor som ersättning för produktionsvolymer över vårdöverenskommelsens taknivå. Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen per december överstiger budgeterade volymer enligt vårdöverenskommelse medan volymer och ersättning enligt brutet tak har uppnåtts för 2017.

Snurror som påverkar

Resultatet visar också att beläggningsgraden har varit i nivå med 2016, trots att antal vårdplatser varit färre än föregående år. Tillfälligt öppnade vårdplatser bemannade med "bemanningssnurror" har påverkat arbetsbelastning och arbetsmiljö negativt. Utökning av antal vårdplatser inom ortopedi har genomförts under hösten vilket minskat antal utlokaliserade patienter.

Det finns ytterligare händelser som påverkade verksamheten 2017:

• Måluppfyllelsen för vårdgarantin är 87 procent (besök) respektive 74 procent (operation/behandling). Totalt antal väntande till första besök och operation/behandling har minskat under hösten och är i december färre än i december 2016.

Fler undersköterskor

• Kompetensförsörjningsfrågan har varit under fokus under hela året. Under 2017 har det genomsnittliga antalet nettoårsarbetare ökat med 80 jämfört med 2016. Ökningen under 2017 finns främst inom gruppen undersköterskor.
• Sjukfrånvaron har under 2017 i genomsnitt varit en halv procentenhet lägre än 2016.

• Evenemanget "Power Big Meet" i Lidköping under en vecka i juli krävde ett omfattande förberedelsearbete men har gett positiv effekt i samarbetet mellan SkaS, Lidköpings kommun och primärvård.

• Bemanningssituationen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har medfört att verksamheten fått avgränsa sitt akuta uppdrag.  BUP har dock kunnat bemanna väl för den planerade vården vilket förväntas förbättra tillgängligheten under 2018.

• De viktigaste resultaten som uppnåtts under året kopplat till patientsäkerhet har varit låga frekvenser av vårdrelaterade infektioner och trycksår. Dessvärre har andelen överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat i jämförelse med föregående år.

• Utfallet för de regionala kvalitetsindikatorerna har förbättrats under året.


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:59