Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lojal vårdpersonal får höga betyg av patienterna

Bristen på vårdplatser har under de senaste månaderna präglat arbetssituationen för de lojala medarbetarna vid Skaraborgs Sjukhus. Men det finns också ljuspunkter, som att patienterna ger vården och vårdpersonalen betyget bäst i Sverige.

Här är några exempel på viktiga händelser vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS):

• Akutsatsningen följer planen. ST-läkare anställs och nya arbetssätt tar form. Den nya arbetstidsmodellen på akutmottagningen i Skövde har givit ett tydligt positivt resultat vad gäller rekrytering.

• Inom ambulanssjukvården har SkaS under senare delen av våren kommit igång med den nya resursen bedömningsbil under september startade även den prehospitala psykiatriska resursen (PPR) under helger.

Höga poäng

• Patienterna har gett SkaS fina omdömen enligt resultaten i den Nationella Patientenkäten 2018. Patienterna har besvarat frågor gällande sju olika kategorier: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. SkaS redovisar högre poäng i alla kategorier jämfört med såväl hela Sverige som Västra Götalandsregionen.

• SkaS har fått klartecken att gå till genomförande för nybyggnation av akutmottagning, akutröntgen, IVA, operation, sterilcentral samt lokaler för psykiatrisk verksamhet i Skövde. Ett, för både Skaraborgs sjukhus och Västra Götalandsregionen, viktigt och positivt projekt. Arbetet inleds under hösten 2018 och projektet beräknas vara färdigt under åren 2022-2023.

Påverkad bemanning

Den stora utmaningen är fortsatt kompetensförsörjningen, framförallt inom sjuksköterskegruppen, vilket har påverkat bemanningsläget och periodvis har bristen på lediga vårdplatser varit stor. Färre specialistsjuksköterskor har medfört minskad operationsverksamhet. Ett intensivt sjukhusövergripande och gemensamt arbete för att säkra tillgång till disponibla vårdplatser inleddes under midsommarveckan på grund av snabbt förvärrad sjuksköterskesituation inför hösten. Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i en strukturerad och planerad utlokalisering av patienter när ordinarie vårdplatser saknas. I det senaste delårsbokslutet hamnar det ekonomiska resultatet per augusti 2018 på -109,8 miljoner kronor.

Kostnadsökningar

Det stora negativa utfallet är till stor del kopplat till de merkostnader som bristen på vissa personalresurser orsakar. Här ingår även stor kostnadsökning för läkemedel, lab och medicinskt material. Nu läggs fokus på att komma till rätta med ekonomin, på både kort och lång sikt. Remissinflödet är fortsatt högt. Antal besök inom öppenvården har ökat och antal vårdtillfällen inom slutenvården har minskat jämfört med 2017. Förändring av antal slutenvårdstillfällen beror dels på att antal disponibla vårdplatser varit färre än föregående år men även på en långsiktig strategi med att utveckla öppna vårdformer som mobila team inom bland annat palliativ vård och psykiatri samt utökning av närsjukvård. Beläggningsgraden på vårdplatserna har varit hög.

Färre väntande till första besök

Måluppfyllelsen för vårdgarantin är 74 procent (besök) respektive 49 procent (operation/behandling). Totalt antal väntande till första besök har minskat och till operation/behandling ökat något jämfört med samma period 2017. Produktionen av öppenvårdsbesök har fortsatt att öka. Trots ett fortsatt högt remissinflöde har måluppfyllelsen för första besök förbättrats något och antalet väntande är färre jämfört med augusti 2017. Måluppfyllelsen för operation/behandling har försämrats och antal väntande har ökat något, orsaken är främst bristen på operationstider och vårdplatser. Tillgänglighet på akutmottagning är god medan vuxenpsykiatrin inte uppnår tillgänglighetsmålet 90 dagar, men har förbättrat utfallet jämfört tidigare år. För neuropsykiatriska utredningar har antal väntande ökat trots att SkaS köpt utredningar från externa vårdgivare samt att den egna produktionen ökat.


Senast uppdaterad: 2018-09-26 16:14