Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Vård av högsta kvalitet – trots belastning

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) kan konstatera att den medicinska kvaliteten bibehållits under 2022. Detta trots perioder med hög belastning i vårdverksamheten på grund av sjukfrånvaro och en beläggningsgrad överstigande 100 procent på disponibla vårdplatser.

-Det gör mig glad och väldigt stolt över att personalen, trots ansträngande omständigheter, fortsätter att utföra vårdinsatser av högsta värde och kvalitet. Vi har så många skickliga och engagerade medarbetare, som vill göra sitt bästa för patienterna varje dag, säger Pär Johnson, ordförande för SkaS styrelse.

Produktionskapaciteten är nu åter i normala nivåer avseende öppenvårdsbesök och kommer under hösten vara i nivå med eller överstiga sedan tidigare planerade volymer för att återhämta delar av det som inte kunnat utföras på grund av pandemin.

Några andra positiva exempel ur delårsrapporten:

  • Jämfört med utförd produktion 2021 har antal öppenvårdsbesök ökat med tre procent och antal operationer ökat med 25 procent. Det senare tack vare att operationsavdelningen i Falköping kunnat öppnas igen efter nedstängning under pandemin.
  • Sedan 2019 har antal besök per medarbetare och dag ökat med 44 procent inom barn- och ungdomspsykiatrin. En ökning med drygt 600 besök per månad. Barn- och ungdomspsykiatri utgör ett av de områden som har kommit längst i införandet av digitala vårdmöten som ett led i sitt utvecklingsarbete.
  • Gapet mellan SkaS totala produktionsuppdrag och utförd produktion har till stor del kunnat åtgärdas med hjälp av köp av vård från externa vårdgivare.

Däremot kvarstår fortfarande en vårdkö av patienter till första besök och operation/behandling. Antal patienter som väntar på sitt första besök har ökat något medan kön till operation/behandling har minskat. Måluppfyllelsen avseende vårdgarantin är per augusti 60 procent avseende första besök och 48 procent avseende operation/behandling.

Den ackumulerade budgetavvikelsen per augusti månad 2022 uppgår till -140,8 miljoner kronor och inkluderar en intäkt på drygt 45,4 miljoner kronor som ersättning för merkostnader kopplat till pandemin. Helårsprognosen pekar på -165 miljoner kronor där avvikelsen främst är ett resultat av merkostnader för bemanningsföretag samt kostnader för övertid och mertid till följd av ökad sjukfrånvaron kopplat till pandemin och rekryteringsproblematiken. Andra kostnader som ökat mer än bedömt är bland annat läkemedel inom cancersjukvården samt medicinskt material.  Till det kommer ett intäktsbortfall till följd av ej uppnådda bas och tilläggsuppdrag som ett resultat av vårens produktionsbortfall.

Samverkan ger stöd till sjukhusledningen

Sedan november 2021 har sjukhusledningen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) arbetat med att identifiera ett antal utmaningar att kraftsamla runt. Detta arbete har resulterat i fyra kraftsamlingsområden där representanter från sjukhusledningen ingår:

  • Behålla och rekrytera
  • Kvalitet och patientsäkerhet
  • Förändra arbetssätt
  • Ledarskap

Inom varje kraftsamlingsområde arbetar man med olika aktiviteter. Styrelsen bestämde den 21 mars 2022 på en workshop med sjukhusledningen om att stötta sjukhusledningens arbete med kraftsamlingsområden genom att lägga till ett eget kraftsamlingsområde som berör samverkan.

-Vi har nu antagit en handlingsplan inom kraftsamlingsområdet Samverkan. Det innebär att styrelsen arbetar med att se över sina olika samverkanskanaler samt att ta fram aktiviteter som ska underlätta och stötta sjukhusledningens arbete med kraftsamling, säger sjukhusstyrelsens ordförande Pär Johnson.

Tilläggsöverenskommelse 2023

Skaraborgs Sjukhus styrelse och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har kommit överens om en Tilläggsöverenskommelse som gäller för 2023 och tecknas för att omhänderta förändringar som påverkar vårdöverenskommelsen med östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-2023. Det innebär att ersättningen räknats upp enligt index med två procent. Den sammanlagda ersättningen till Skaraborgs Sjukhus 2023 uppgår till drygt 4, 2 miljarder kronor.

-Bra att det finns ett avtal på plats, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Förnyad strategi för omställningsarbetet

16 maj 2017 antog regionfullmäktige en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen. Koncernkontoret har nu på hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR 2023 – 2027. Den förnyade strategin ska ses som en fortsättning av den ursprungliga strategin och innebär en ambitionshöjning av genomförandet av omställningen. Efter den pågående remissgenomgången kommer ärendet att beredas via hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen för att sedan slutligen fastställas av regionfullmäktige.

- Omställningsarbetet är oerhört viktigt för hela hälso- och sjukvården. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget, säger ordförande Pär Johnson.

Fastighetsöverenskommelsen på plats

Sjukhusstyrelsen har godkänt en ny ettårig Fastighetsöverenskommelse, FÖK. Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter har kommit överens om de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnader. Fastighetsöverenskommelsen omfattar både de tjänster Västfastigheter levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter. Till FÖK bifogas även ett budgetunderlag avseende internhyror för 2022. Samtliga servicetjänster bekostas till fullo av respektive kund och motsvarar den totala självkostnaden för innevarande år. Avtalstiden i FÖK är ett år utan möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på ingående tjänster kommer vara låsta under samma tid. Upprättande av nya FÖK sker löpande enligt upprättat årshjul.

-Det är bra att fastighetsöverenskommelsen nu är klar. Då vet vi vad vi har att arbeta efter de närmaste tolv månaderna, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Klart med fortsatt service ett år framåt

Sjukhusstyrelsen har godkänt en ny ettårig Serviceöverenskommelse med Regionservice. Avtalet innehåller de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014. Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster. Kundstyrda tjänster är möjliga att utöka med tilläggstjänster.

-Den här överenskommelsen är viktig för hela sjukhusets verksamhet, det är angeläget att den nu finns på plats, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Dessutom ska en tilläggsöverenskommelse tecknas med Regionservice för vårdnära tjänster som en del i uppgiftsväxlingen. Initiativet ”Avlastning genom vårdnära service” innebär växling av vissa vårdnära arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Regionstyrelsen beslutade vid ett möte i september att uppmana samtliga sjukhusstyrelser och Servicenämnden att fortsätta införandet av vårdnära servicetjänster vid sjukhusens verksamheter

Nu är digitaliseringsavtalet godkänt

Sjukhusstyrelsen har godkänt ett ettårigt avtal mellan Koncernstab digitalisering och Skaraborgs Sjukhus om de tjänster Koncernstab digitalisering ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Fast tjänsteöverenskommelse med normalintervall (spann) beställs och finansieras av förvaltningarna. Vid ett eventuellt överskott per november sker likvidjustering till förvaltningarna i samband med årsbokslut.

- Överenskommelsen tillämpas för tjänster som är väsentligt kostnadsdrivande för Västra Götalandsregionen som helhet. Sedan följs det upp gemensamt av Koncernstab Digitalisering och Skaraborgs Sjukhus på initiativ av Koncernstab Digitalisering, säger sjukhusstyrelsens ordförande Pär Johnson.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-09-29 16:06