Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om förslaget om anpassning av SkaS BUP-verksamhet utifrån regional utvecklingsplan

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring beslutet om anpassning av SkaS BUP-verksamhet utifrån regional utvecklingsplan.

När ska detta genomföras?

Genomförandet föreslås ske succesivt under 2019 och vara klart senast 1 maj 2020.

Varför beslutar ni att avveckla mottagningarna i Falköping och i Lidköping?

Beslutet innebär inte att mottagningarna ska avvecklas, utan slås samman med mottagningarna i Skövde och Mariestad, och därmed bli större och mer robusta. Den främsta orsaken är att större och mer robusta mottagningar bemannade med fler yrkeskategorier leder till förbättrad tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö och skapar förutsättningar att bedriva en mer jämlik vård utifrån regional utvecklingsplan.

Genomförd risk- och konsekvensanalys, där man tittat på risker och möjligheter vid både tre och två mottagningar, visar att riskerna för att det ändå inte blir robust är större vid tre mottagningar, än två. Detta eftersom det finns relativt få medarbetare inom vissa yrkeskategorier.

Varför behålla mottagningarna i just Skövde och Mariestad?

Mottagningarna kommer att vara förlagda på orterna Skövde och Mariestad eftersom det i Skövde finns två BUP-mottagningar med olika uppdrag, och dessutom är Skövde en central ort för Skaraborgs Sjukhus och därmed också en central del för barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg. Även i Mariestad finns två BUP-mottagningar med olika uppdrag. Där finns också lokaler som anpassats för ett barn- och ungdomscenter och som, efter vissa lokaljusteringar, väl lämpar sig för att bli ytterligare en central utbudspunkt för barn- och ungdomspsykiatri i Skaraborg.

Hur kommer medarbetarna inom verksamheten att påverkas av beslutet? 

Förutsättningar för en bättre arbetsmiljö kommer att öka när arbetsgrupperna blir mer robusta, vilket leder till ökad trygghet och kontinuitet för medarbetarna, dessutom breddas kompetens och en utveckling av arbetssätten kommer att ske.

Medarbetare som kommer att få byta arbetsort fortsätter sin tjänstgöring vid mottagningarna i Skövde eller Mariestad, utifrån verksamhetens behov.

Finns det risk för att medarbetare säger upp sig?

Ja, detta är en risk som har identifierats i riskanalysen. När det gäller personalomsättningen inom barn- och ungdomspsykiatrin, arbetar vi aktivt med frågan inom flera områden, delvis genom denna förändring där större och mer robusta mottagningar skapar bättre förutsättningar för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Dessutom innebär beslutet en förbättrad arbetsmiljö för befintliga medarbetare.

Personalen har sedan tidigare en hög belastning, vilket är en av anledningarna till att skapa större, mer robusta mottagningar.

Vad händer med de patienter som berörs?

Patienter som tillhör berörda upptagningsområden kommer att få sina besök vid mottagningarna i Skövde eller Mariestad, alternativt vid satellitmottagningar, och erbjudas en mer jämlik och säker vård. För att fortsatt säkra tillgänglighet för dessa patienter kommer verksamhetens arbetssätt att behöva utvecklas med bland annat:

  • införande av BCFPI (bedömning via anpassad telefonintervju)
  • bättre samordning av besök så att de blir färre per patient
  • utveckling av satellitmottagningar
  • utveckling av digitala vårdformer, till exempel patientbesök via Skype, e-tjänster, webbtidbok, utveckling av mobilapplikationer och internetbaserad behandling

Dessutom kommer verksamheten att fortsätta arbeta med mobila insatser, till exempel genom mellanvårdsteam där behandlare utför kvalificerad vård i patientens hemmiljö. Enstaka hembesök kan också utföras av andra behandlare när det anses nödvändigt för patientens hälsotillstånd.

Hur kommer fördelningen av patienter att se ut mellan Skövde och Mariestad? Vilka upptagningsområden ska respektive mottagning ha?

Mottagningarna i Skövde och Mariestad kommer att bli ungefär lika stora med avseende på upptagningsområde och antal patienter.

Patienten kommer precis som tidigare att ha möjlighet att välja mottagning.

Är lokalerna i Skövde och Mariestad verkligen anpassade för större personalgrupper?

Inte i nuläget, men utökning av lokaler kommer att ske utifrån verksamhetens behov. Lokalöversyn pågår. Anpassade lokaler kommer att finnas även för satellitmottagningar på sjukhusorterna Falköping och Lidköping.

Är detta inte helt fel väg att gå – all forskning visar att ju mer resurser som läggs på unga desto lägre blir kostnaderna för samhället längre upp i åldrarna. Borde inte BUP-verksamheten bevaras vid de orter som finns och verksamheten istället byggas ut?

Målgruppen barn och unga hanteras i första hand av primärvård och kommun, som finns på lokal nivå nära patienten. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att förhindra en för individen ogynnsam utveckling. Primärvården och andra aktörer inom exempelvis skola och socialtjänst är viktiga aktörer för identifikation och tidiga insatser. Barn- och ungdomspsykiatrin ska omhänderta den mindre delen av barn och unga som har medelsvåra till svåra sjukdomstillstånd.

Beslutet innebär inte minskade resurser för barn- och ungdomspsykiatri, utan snarare en utveckling av verksamhetens arbetssätt i syfte att bättre möta patientgruppens behov.

Har personalen fått vara med i arbetet inför beslutet?

Ja. Arbetet som ligger till grund för beslutet har skett i olika arbetsgrupper där medverkande inkommit med synpunkter och underlag.

Hela verksamheten har även varit involverad genom att medarbetare har bjudits in i arbetet via arbetsplatsträffar och separata workshops kring hur arbetssättet behöver förändras inför anpassningen till robusta mottagningar. Här kommer arbetet att fortsätta att utvecklas i olika arbetsgrupper.

Vidare har verksamhetschef vid verksamhetens utvecklingsdagar informerat om syfte och innehåll i den regionala utvecklingsplanen.

Vad innebär en satellitmottagning?

Vid satellitmottagningarna möter behandlare från de robusta mottagningarna sina patienter med behov av tät behandling eller tät uppföljning av läkemedelsbehandling för att erbjuda att detta sker så nära patienten som möjligt. Med tät behandling/uppföljning menar verksamheten en till två gånger i veckan under en begränsad tid.

En satellitmottagning är öppen en till två dagar i veckan. Gruppbehandlingar och föräldrautbildningar kan också bedrivas vid en satellitmottagning beroende på efterfrågan och behov till närområdet. Öppettiderna kan variera över tid utefter de aktuella volymerna.

Vad innebär mobila insatser?

Mobila insatser utförs av mellanvårdsteam där behandlare utför kvalificerad vård i patientens hemmiljö. Det innebär också att enstaka hembesök utförs av andra behandlare från de robusta mottagningarna när det anses nödvändigt för patientens hälsotillstånd.

Digitala vårdformer kan också benämnas mobila, till exempel patientbesök via Skype, e-tjänster, webbtidbok, utveckling av mobilapplikationer, internetbaserad behandling med mera.

Behövs inte barn- och ungdomspsykiatri i de västra delarna av Skaraborg?

Jo, det behövs, och vi kommer även fortsättningsvis att möta barn och unga med psykisk ohälsa i de västra delarna av Skaraborg genom de två robusta mottagningarna och satellitmottagningar, samt mobila insatser.

Målgruppen barn och unga hanteras i första hand av primärvård och kommun, som finns på lokal nivå nära patienten. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att förhindra en för individen ogynnsam utveckling. Primärvården och andra aktörer inom exempelvis skola och socialtjänst är viktiga aktörer för identifikation och tidiga insatser. Barn- och ungdomspsykiatrin ska omhänderta den mindre delen av barn och unga som har medelsvåra till svåra sjukdomstillstånd. 


Senast uppdaterad: 2019-09-09 10:51