Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund och prognos

Under de senaste åren har Skaraborgs Sjukhus kostnader ökat mer än intäkterna. Det är denna obalans i intäkter och kostnader som gör att vi måste genomföra ett antal åtgärder för att minska kostnadsnivån. Nivån på intäkterna styrs till stor del av tillgängliga skattemedel för invånarna i Skaraborg (enligt VGR:s resursfördelningsmodell och ersättningsmodell för beställd vård, via vårdöverenskommelse med HSN-Ö) samt nationella och regionala beslut om fördelning av statsbidrag.

2018 avslutade Skaraborgs Sjukhus med ett minusresultat på 148,3 miljoner kronor. Denna summa fick vi avskriven under våren 2019. Trots alla verksamheters arbete med åtgärder för att minska kostnaderna har vi under 2019 inte lyckats uppnå en budget i balans utan vi har fortsatt ett underskott i ekonomin varje månad. Glädjande är dock att vi nu (maj 2019) kan se att kostnadsutvecklingen har avstannat. De åtgärder som vi vidtagit verkar ha börjat ge effekt.

 

 

 

 

Till budgetår 2020 kommer vi tyvärr få ta med oss det underskott som uppstått under 2019 så det är därför extra viktigt att vi undviker ytterligare underskott.

Varje månad erhåller sjukhuset intäkter som främst består av ersättning för beställd och producerad vård för invånare i Västra Götaland, statsbidrag, patientavgifter och ersättning från andra landsting för utomlänspatienter som vårdats hos oss. För en budget i balans kan inte våra kostnader överstiga dessa intäkter.

Förutsatt att åtgärder vidtas som minskar sjukhusets kostnader motsvarande 130 miljoner kronor 2019 så är prognosen för helåret 2019 -150 miljoner kronor.

 

Vilka är 2019 års ekonomiska utmaningar?

-150 miljoner kronor är det ekonomiska underskott som prognosen för 2019 års verksamhet visar på. Detta är alltså de medel som saknas för att intäkter och kostnader ska vara i balans. Detta underskott tar vi sedan med oss in i år 2020 varför underskottet nästa år blir ännu större om vi inte kommer till en ekonomi i balans. Även om vi kan se att kostnadsutvecklingen har avtagit, gick stora delar av verksamheten med ekonomiska underskott under årets första månader. Det gör att SkaS måste gå med överskott, dvs att intäkterna överstiger kostnderna, under årets sista månader, för att inte få med sig ett ekonomiskt underskott till 2020.

Vad beror underskottet på?

Underskottet består till största delen av att det inte funnits utrymme i budgeten för den kostnadsökning vi har och har haft för läkemedel, medicinsk utrustning och material samt för personalvolymökning. Budgetramen utgörs av summan av de intäkter som sjukhuset erhåller. Orsakerna till kostnadsökningarna är flera. Viss del av kostnadsökningarna har varit finansierade genom att sjukhuset tillförts extra intäkter i vårdöverenskommelsen, men i de flesta fall förväntas kostnadsökningarna hanteras genom prioriteringar och effektiviseringar, t ex genom förändrade arbetssätt.

Några exempel på orsaker som i analysen visat sig ha påverkat kostnadsnivån (i alla fall i det korta perspektivet) negativt:

  • införandet av standardiserade vårdförlopp
  • i uppgiftsväxlingens anda har vi tillsatt nya tjänster som t.ex. koordinatorer
  • köp av tjänster från regionservice men den egna anställda personalen har inte minskats
  • regiongemensamma städriktlinjer har medfört ökad volym köpta städtjänster
  • renovering och utbygge av sjukhusets lokaler har medfört ökade hyreskostnader
  • målet att varje chef ska ha 10-35 medarbetare
  • kompetensförsörjningen; många erfarna medarbetare går i pension, hög personalomsättning skapar höga kostnader för upplärning och i vissa fall köp av bemanningsföretag
  • brist på specialistläkare har lett till att vi rekryterat fler ST-läkare och utländska läkare som under utbildning inte varit i full produktion 

Ovanstående är några exempel som lett till att vi nu har en för stor kostnadskostym och behöver minska antalet medarbetare. Vi har från sjukhusstyrelsen fått ett måltal för nettoårsarbetare 2019 på 3670 medarbetare, vilket motsvarar den personalvolym sjukhuset hade 2016.

Just nu pågår ett aktivt förändrings/åtgärdsarbete i verksamheten, tex arbetet för en förändrad och mer effektiv vårdstruktur. Den övertalighet som uppstår när åtgärder genomförs beräknas lösas med naturlig personalomsättning, dvs medarbetare som lämnar för nytt arbete, går i pension och att vikariat kan komma att avslutas.

Går det inte att spara på annat än personal?

 

Bilden visar hur SkaS kostnader fördelar sig.

Arbetet som nu pågår riktar in sig på många olika delar såsom minskad användning av bemanningsföretag, uppgiftsväxling, läkemedelskostnader med mera men vi kommer inte ifrån att nästan två tredjedelar av SkaS kostnader är personalkostnader. Vi tittar över alla kostnader som går att minska men utan att se över personalkostnaderna är övriga kostnader inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Senast uppdaterad: 2019-10-23 14:10