Anteckningar

Klinikstudierektorsmöte 11/9

 • Inbokade möten framöver – 7 nov på Jula och 8 nov på Karstorp
 • Regionalt möte 13 juni, några av deltagarna i dag var där. Bra möte, information om vad den regionövergripande studierektorn Eva Engström gör bla. Em feedback med Anna Frost.
  • Regionalt beslut om att AT i VGR ska vara 18 mån, Skas har ännu inte infört det,      troligen nästa höst.
  • Måste man ha ST-kontrakt? Det är viktigare med en utbildningsplan, men ett kontrakt kan vara bra att ha om det ”strular” med något, tex man får en ny chef som inte vet vad man blivit lovad.
  • Finns inget skrivet om hur ofta man måste gå en handledarutbildning, men en      rekommendation är ungefär vart 5:e år.
  • Den 25 september (på kvällen) har vi en utbildning på SkaS Skövde med Åsa Kadowaki om stresshantering.
 • Återigen      diskussion ang om det behövs göras en ST-utvärdering? Dvs en enkät      som skickas till ST-läkarna om hur de uppfattar kvaliteten på sin ST. I så      fall bara 10 frågor. Vad är egentligen en ”god” ST-utbildning? Hur mäter      man det? och vad är syftet med enkäten?
 • Hasse Forsberg vill att studierektorer på opererande verksamheter gör en gemensam sak  motverksamhetscheferna och  trycker på att ST måste få operera. Han tänker ta fram ett förslag på hur det kan genomföras och skicka in före ST-läkarna har sitt möte med      sjukhusdirektören den 10 oktober. Utbildning är inte för utbildnings skull utan för framtida kompetensförsörjning!
 • Randningar – det är väldigt trångt på Anestesin, hur kan man få till det? Kanske      utbildningsdag/workshop om det?
 • Försäkringsmedicinska kursen för ST-läkare kräver förkunskaper för att man ska bli godkänd. Plusprogrammet eller grundläggande försäkringsmedicin (AT-kurser)
 • Aktuellt läge på klinikerna:
  • Ort/Skövde  inte bra, får inte operera elektivt, utbildningen får stå åt sidan. ST-läkarna får operera alldeles för lite
  • Ort/Lid har haft svårt de senast 10 åren att rekrytera. Nu har det blivit bättre,       men bekymmersamt att överläkarna är eller snart blir pensionsmässiga.
  • Hud har 3 ST-läkare. (en barnledig) ska har SPUR i höst. Tappat ÖL under året, så det är ibland få läkare i tjänst.
  • Akutsjukvård har 5 ST. Den som är längst har nu 15 månader. Ny specialitet, finns inga specialister, har inte alltid blivit som de planerat.
  • BUP har 1 ST och 1 specialist. Håller på att rekryterat 2 specialister+1 ST-läkare från utlandet. Rajna som är alldeles ny studierektor försöker se till att mottagandet av randande ST-läkare fungerar bra.
  • Reuma  har 3 ST-läkare, vill gärna ha någon mer. Det fungerar bra på kliniken.
  • Medicin/Lidköping har 10 ST-läkare (2 barnlediga) 2 av ST-läkarna gör dubbelspecialitet Akutsjukvård/Internmedicin
 • Framtida utbildningsdagar – kanske om randningar? Stresshantering?

Utbildningsdag om utlandsutbildade läkare, 23 maj 2018

VoU anordnade en utbildningsdag där klinikstudierektorer, verksamhetschefer och läkarchefer träffades för en gemensam dag angående regler och struktur kring utlandsutbildade läkare. Under förmiddagen redogjorde representanter från Socialstyrelsen kring regelverket både gällande legitimation och specialistbevis.

Thomas Lavergren, gynekolog och sakkunnig vid Socialstyrelsen, informerade om processen för godkännande av specialistansökningar. Han berättade dels om hur de ser på ansökningarna och regelverken, men även mer i detalj vad som gäller för utlandsutbildade och deras möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper från tidigare arbete i utlandet.

Under eftermiddagen fick vi mer regional och lokal information. Representanter från HR berättade om det arbete som görs regionalt men även är under uppbyggnad lokalt. Representanter för PLUS-programmet informerade också om programmets mål och upplägg.

Klinikstudierektorsmöte 26/4

 • Inbokade möten framöver – 23 maj heldag på Karstorp, 11 sept 12-15 videolänk som idag. 7-8 nov (inbjudan om 8 nov kommer)
 • Möte 13 juni, Eva Engström, övergripande studierektor i VGR bjuder in till möte i Göteborg, inbjudan har skickats  ut.
 • Ögonklinikens ST-kontrakt och ST-utvärdering ligger nu på hemsidan.
 • Frågan om hur ofta man måste gå handledarutbildning kom upp igen. Var  5:e år är bara en riktlinje, inget krav.
 • På ST-rådet 180220 kom frågan upp om kurs om utbrändhet – Inbjudan om utbildningskväll med Åsa Kadowaki i höst utskickat till AT och ST. Mer info på Samordningsförbundet östra Skaraborg, http://www.ostraskaraborg.se/
 • På ST-rådet 180220 kom även upp att ST-läkarna inte får operera så mycket som de behöver. Se utskickade anteckningar från  rådet. Brev har nu skickats från ST-läkare till sjukhusledningen.
 • Behövs det göras en ST-utvärdering? Dvs en enkät som skickas till ST-läkarna om hur de uppfattar kvaliteten på sin ST. I så fall bara 10 frågor. Vad är egentligen en ”god” ST-utbildning? Hur mäter man det? Ylva och Martin tar fram ett förslag på enkät till      nästa möte.
 • Medinet utbildningsportal –webbaserad ”portfölj” för ST-läkarna. Martin rapporterade. I nuläget inget vi satsar på. Ej heller ST-forum.
 • Anna Widunder rapporterade, det är lång kö till anestesi för randning.  Anna Wärme betonade att det är viktigt att vara närvarande på kliniken vid randning.
 • 7 nov gemensamt möte med AT-studierektorer och VIL-ansvariga. 8 nov ST-studierektorsmöte med betoning på ”doctors in difficulty”.
 • Forsknings-ST, Ledarskaps-ST på Skas? Ylva och Martin kollar upp detta.

Läkarförbundets studierektorskonferens, Stockholm 12/4 2018

Under förmiddagen diskuterades Vg-regionens förslag kring obligatorisk tjänstgöring inom primärvården för ST-läkare inom slutenvården. Läkarförbundets syn på frågan är att det för vissa specialiteter kan finnas ett tydligt värde, men inte som ett obligatorium, vilket dessutom går helt emot Socialstyrelsens tanke med ST-utbildningen som målstyrd.

En längre föreläsning gavs också om den nya bastjänstgöringen (BT) som på sikt kommer att ersätta AT. Ett förslag har kommit som sedan varit ute på remiss. Ett omarbetat förslag skall vara färdigt i juni för att därefter kunna beredas i riksdagen efter sommaren för troligt beslut. Vi planerar att förevisa förslaget på kommande ST-lunch samt möte med ST-studierektorerna.

Under eftermiddagen diskuterades vägen till legitimation samt till specialist för läkare från ”tredjeland”. Den 23 maj anordnar vi en utbildningsdag för ST-studierektorer, processchefer och verksamhetschefer kring den här frågan.

ST-studierektorsmöte vid Skaraborgs Sjukhus 2018-03-06

 • Inbokade möten framöver – 26 april 12-15 videolänk som idag och 23 maj heldag på Karstorp
 • Prelboka också 13 juni då Eva Engström, övergripande studierektor i VGR kommer att bjuda in till möte i Göteborg
 • Ögonklinikens ST-kontrakt och ST-utvärdering visades. Kommer att läggas på hemsidan.
 •  Om ni är intresserade av Studierektorsskola- leta i Regionkalendern
 • Frågan om hur ofta man måste gå Handledarutbildning kom upp. Var 5:e år är bara en riktlinje, inget krav.
 • Bedömningsmallar finns på hemsidan under ST och där finns även ”Doctors in difficulty” som kan vara till hjälp om man har ST-läkar”problem”
 • På ST-rådet 180220 kom frågan upp om kurs om utbrändhet –Ylva och Martin kollar om det går att ordna en temakväll.
 • På ST-rådet 180220 kom även upp en att ST-läkarna inte får operera så mycket som de behöver. Se utskickade anteckningar från rådet. Åse säger att de är mycket medvetna om detta och att det är ett stort problem på SkaS.
 • Behövs det göras en ST-utvärdering? Dvs en enkät som skickas till ST-läkarna om hur de uppfattar kvaliteten på sin ST. I så fall bara 10 frågor. Vad är egentligen en ”god” ST-utbildning? Hur mäter man det? Till mötet den 26 april vill vi att alla funderar kring frågor i en sån enkät.  Med anteckningarna bifogas svaren på senaste enkäten som gjordes (2011) – är de frågorna användbara?
 • Medinet utbildningsportal –webbaserad ”portfölj” för ST-läkarna. Den 9 april ska BUP ha visning, ev kan Martin be att få vara med så får vi höra om det är något för SkaS.
 • Plusprogrammet –mycket bra för läkare ej utbildade i Sverige. Mer om det den 23 maj.

Fundera på till nästa möte:

 • hur kan vi hjälpa kliniker som inte fungerar och
 • Hur gör man när handledarna inte räcker till?

Läkarförbundets studierektorsmöte, Stockholm 21 november 2017

Knappt hundra studierektorer från hela landet träffades. Vi var fyra stycken från SkaS (Ylva Friberg Riad, Martin Oscarsson, Magnus Boustedt samt Urban Ersson). På förmiddagen redovisade Socialstyrelsen kring upphandlingen av nya SK-kurser. Upphandlingen gäller fyra år framåt. På eftermiddagen var det en work shop om kompetensförsörjning. Därefter fick vi en genomgång av olika vägar till läkarlegitimation. Mest diskussion blev det angående vägen för tredjelandsdoktorer. Det har kommit nya regler för detta sedan sommaren 2016. En ide föddes hos oss om att försöka anordna en utbildningsdag om aspekter på detta för sjukhuset framöver.

Anteckningar från Sätra Bruk 15-16 november 2017

Två dagars internat tillsammans med ST- och AT-studierektorer samt läkarutbildningsansvariga på klinikerna. Första dagen var det föreläsningar och diskussioner kring HBTQ-frågor samt sjukhusimamen berättade om sitt arbete. Dessutom redogjorde vi för ST-programmet för gruppen. Andra dagen ägnades åt arbete inom ST-SR-gruppen. Studierektorsuppdraget belystes ur olika aspekter, som vi kommer att jobba vidare med.

Studierektorsgruppen var också enig om värdet av att träffas mer inom gruppen för att jobba vidare med studierektorsfrågan. Planerade möten för våren är 6/3, 26/4 och 23/5. Mail med mer information om kommande möten skickas ut till SR.

Senast uppdaterad: 2018-10-06 08:51