ESBL

ESBL (Extended Spectrum BetaLaktamase) är ett samlingsnamn för en typ av enzymer som bryter ner den antibiotika som tillhör grupperna penicilliner och cefalosporiner.

Bakterier med ESBL bär ofta också på andra resistensgener som gör dem motståndskraftiga även mot andra antibiotikagrupper, till exempel kinoloner, aminoglykosider och trimsulfa.

Utöver ESBL förekommer andra resistensmekanismer hos gramnegativa bakterier. Ibland uppträder multiresistens.

Bakterier som bär på resistens mot karbapenemer benäms ESBL-carba och är kliniskt anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen sedan mars 2012.

Bakterierna koloniserar oftast tarmfloran hos patienter utan att ge symptom, men kan orsaka infektioner som urinvägsinfektioner, intraabdominella infektioner, sårinfektioner, pneumonier och sepsis.

Hur länge man kan vara bärare av ESBL-bildande bakterier är inte känt.

Bakterierna sprids som fekal-oral smitta, ofta via personalens händer eller från patient till patient.

 Skaraborgs Sjukhus

Kommunal vård- och omsorg och primärvård

Övrig information

Smittkyddsenheten i Västra Götalandsregionen har publicerat en ESBL-broschyr riktat till patienter och närstående.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21