Utbrott av VRE i landet

På flera håll i landet pågår utbrott av VRE, Vankomycinresistenta enterockocker.
För att undvika eventuell smittspridning på SkaS har vårdhygien i samråd med chefsläkare beslutat att alla patienter som läggs in och har vårdats på sjukhus utanför Västra Götalandsregionen (VG) de senaste 6 månaderna ska odlas för VRE i faeces.

Vi vill även påminna om vikten av att följa basala hygienrutiner och klädregler.
Eftersom VRE är en bakterie som är "klistrig", trivs och överlever länge i miljön, är det som alltid
viktigt att följa riktlinjer för städning.

Aktuellt infektionsläge

VRE

Basal hygien och klädregler

Riktlinjer för städning