Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Våra barn och unga rör sig för lite! Flickor rör sig mindre än pojkar och rörelsen minskar med åldern. Aktuell forskning visar att endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna i Sverige når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.  Fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Att ta fram en strategi för ökad fysisk aktivitet handlar om att kraftsamla för att öka rörelsen hos våra barn och unga!

SVT-program om fysisk aktivitet

Att det är bra för kroppen att röra på sig vet de flesta. Men fysisk aktivitet kan också göra att du får fler hjärnceller och göra dig mer kreativ! Anders Hansen tittar närmare på varför. Vilken motion är den bästa och hur mycket behövs?

Ett bra exempel på vad gör i skolan visas i programmet från Jättestensskolan ligger i södra delen av Biskopsgården. Vi sätter fokus på att vara utomhus genom att arbeta med naturen som klassrum.

SVT-program: Din hjärna, avsnitt 3 om "Fysisk aktivitet"

Nyhet: Handlingsplan fysisk aktivitet godkänd i regionstyrelsen

Den 24 september 2019 blev handlingsplan fysisk aktivitet och årets återrapportering för fullföljda studier godkända i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.

Handlingsplan Fysisk aktivitet hos barn och unga

Nyhet: Forskningsseminarium med tema barn och rörelse

Den 24 april anordnade vi ett forskarseminarium i Göteborg med tema barn och rörelse. Forskare och verksamhetsrepresentanter från bland annat Västra Götalandsregionen, kommuner, Västra Götalands idrottsförbund, ideella sektorn och akademin träffades för att föra dialog kring den fysiska aktivitetens betydelse för barns hälsa och lärande, och hur vi gemensamt kan få barn att röra på sig mer.

Här finner ni presentationer och inspelade föreläsningar från dagen.

Vad är fysisk aktivitet och vilka effekter har fysisk aktivitet på fysisk och psykisk hälsa? 
Mats Börjesson, Professor/överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet
Inspelad föreläsning Mats Börjesson

Hur kan hälso- och sjukvården främja fysisk aktivitet hos barn och unga? 
Anna Orwallius och Åse Blomqvist Leg. fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet Västra Götalandsregionen 
Inspelad föreläsning Anna Orwallius och Åse Blomqvist

Hur påverkas hjärnan av fysisk aktivitet?
Jenny Nyberg,  Doktor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet
Inspelad föreläsning Jenny Nyberg

Fysisk aktivitet, men också sömn, kultur och kärlek...
Per Möllborg Med Dr, Barnhälsovårdsöverläkare och skolläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin
Inspelad föreläsning Per Möllborg

Hur påverkar den fysiska miljön barns rörelse och hur kan vi genom stadsplanering öka fysisk aktivitet?
Johan Faskunger, Filosofie Doktor Fysisk aktivitet och hälsovetenskap
Inspelad föreläsning Johan Faskunger

Hur kan vi motivera barnfamiljer att hitta drivkraften till en aktiv och hållbar livsstil?
Anja Nordenfelt Verksamhetschef, En frisk generation
Inspelad föreläsning Anja Nordenfeldt

Motivation inom fysisk aktivitet och träning - ett självbestämmande perspektiv
Magnus Lindwall Docent hälsopsykologi, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet

Vilken betydelse har skolan som arena för fysisk aktivitet och hur kan skolan arbeta för ökad rörelse?
Per Möllborg Med Dr, Barnhälsovårdsöverläkare och skolläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Hur kan skolan arbeta för ökad rörelse - exempel från verkligheten
Staffan Hjalmarsson Speciallärare, coach och samtalshandledare Lerums kommun
Inspelning Staffan Hjalmarsson

 

 

Varför ska det utformas en strategi för fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet är grundläggande för ett gott liv och gynnar såväl fysisk som psykisk hälsa. Genom tidiga insatser för att främja fysisk aktivitet och goda kostvanor kan sjuklighet senare i livet förebyggas. Västra Götalandsregionens pågående omställning av vården riktar fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att skapa ökad hälsa och minska framtida vårdbehov. Lyckas vi öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga så kommer detta att visa sig i förbättrad hälsa och minskat vårdbehov såväl på kort som lång sikt.

Fysisk aktivitet har även bevisad positiv effekt på minne, koncentration och inlärning. Att ta fram en strategi för fysisk aktivitet är därför en av Regionstyrelsens rekommendationer inom ramen för Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020, som syftar till att få fler elever i Västra Götaland att gå ut skolan med godkända betyg.

Fysisk aktivitet är ingen ny fråga för Västra Götalandsregionen. Många verksamheter arbetar idag med frågan och engagemanget och kunskapen är stor på många håll. En analys av nuläget, visar dock att det saknas samsyn kring mål, prioriteringar och arbetsmetoder. En gemensam kraftsamling ger oss möjlighet att satsa våra resurser på bästa sätt och att faktiskt nyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom området. En gemensam strategi och handlingsplan tydliggör vad vi som organisation ska prioritera och göra konkret, i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland.   

Hur ser det ut idag?

Här presenteras en nulägesrapport, som bildar underlag för utformningen av strategi och handlingsplan. Syftet med rapporten är att tydliggöra hur nuläget och förutsättningarna ser ut med avseende på fysisk aktivitet för barn och unga. Den svarar på fyra huvudsakliga frågor:

  • Vad är fysisk aktivitet och varför är det så viktigt för våra barn och unga?

  • Hur pass aktiva är våra barn och unga idag och hur skiljer det sig mellan olika grupper?

  • Vad säger forskningen kring effektiva metoder för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga?

  • Vad gör Västra Götalandsregionen idag för att främja fysisk aktivitet för barn och unga och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi?

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Fysisk aktivitet för barn och unga - kortversion

Hur bedrivs arbetet?

Arbetet påbörjade under våren 2018 och kommer att fortsätta under 2019. Utifrån en gemensam bild kring nuläge och förutsättningar, så utformas förslag på strategi. Detta innebär i praktiken en gemensam målbild för Västra Götalandsregionen, samt tydliga prioriteringar och fokusområden. Med detta som grund så definieras sedan konkreta åtgärder och ansvar för att nå målbilden. Att öka den fysiska aktiviteten är en långsiktig satsning, och de aktiviteter som drivs kommer kräva en omställning av ordinarie verksamhet.

  1. Nuläge och förutsättningar
  2. Strategi - Målbild och prioriteringar
  3. Handlingsplan med konkreta åtgärder
  4. Genomförande och omställning

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av avdelning Regional utveckling folkhälsa, i nära samarbete med  berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Arbetet involverar såväl Hälso- och sjukvård som Regional utveckling och Fastighet.  Utformningsarbetet präglas av involvering och delaktighet. Det är viktigt att alla berörda verksamheter står bakom den gemensamma målbilden, samt att strategin är förankrad hos de verksamheter som ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter/insatser.

Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västra Götalands idrottsförbund samt Högskolor/Universitet. Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Projektorganisation

Strategi för fysisk aktivitet barn och unga är en rekommendation inom Kraftsamling fullföljda studier. Detta betyder att projektets strategiska styrgrupp består av:

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Helena Lundberg Nilsson, Regional utvecklingsdirektör
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Enhetschef Kunskapsstöd ledning
Katti Hoflin, Avdelningschef Kultur
Anders Carlberg, Avdelningschef Forskning och utveckling
Erik Lagersten, Kommunikationschef VGR
Elisabeth Ramberg, Avdelningschef Folkhälsa
Jörgen Hansson, Enhetschef Folkhälsa
Ylva Bryngelsson, processledare Kraftsamling fullföljda studier

Projektgruppen består av:

Lisa Manhof, projektledare
Annika Nilsson Gren, regionutvecklare Folkhälsa
Karin Andersson, verksamhetschef barn och ungdomsverksamheterna Angereds närsjukhus


Material

Här samlar vi material om projektet samt dokument som tas fram inom ramen för projektet:

Sammanfattning av workshops - fysisk aktivitet barn och unga

Bildspel om projektet

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Nyheter

Nyhetsbrev 1 - Strategi för fysisk aktivitet barn och unga 

Generation Pep - Upp och hoppa Sverige!

Vill du veta mer eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-28 10:18